TỈnh bắc ninh số: 1623/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.76 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1623/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 503/TTr-SNV ngày 21/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.300.000 đồng, mỗi cá nhân: 1.150.000 đồng.

Tổng số tiền thưởng: 17.250.000 đồng (Mười bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Ninh và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (05);

- Lưu: VT, NC, CVP.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường


DANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số:1623/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
I. Tập thể (05):

1. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

2. Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Thành.

3. Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Võ.

4. Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh.

5. Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.II. Cá nhân (05):

1. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh.

2. Bà Nguyễn Thị Nhanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

3. Bà Nguyễn Thị Hân, Chuyên viên Ban Công tác xã hội, Hội Chữ thập

đỏ tỉnh Bắc Ninh.

4. Ông Nguyễn Hữu Cơ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Du.5. Bà Ngô Thị Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Từ Sơn./.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương