TỈnh bắc kạn số: 652 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích20.91 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN


Số: 652 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các huyện, thị xã năm 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận;

Căn cứ Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về thực hiện hoàn thành công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013;

Căn cứ Thông báo số 34/TB-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 74/TTr-STNMT ngày 26/4/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các huyện, thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2013 như sau:

1. Thị xã Bắc Kạn: Tổng số 16.895 giấy. Trong đó cấp mới 5.001 giấy, cấp đổi 11.894 giấy. Kế hoạch: Quý II cấp 3.075 giấy; Quý III cấp 7.670 giấy; Quý IV cấp 6.150 giấy.

2. Huyện Chợ Đồn: Tổng số 72.399 giấy. Trong đó cấp mới 58.311 giấy, cấp đổi 14088 giấy. Kế hoạch: Quý II cấp 27.815 giấy; Quý III cấp 32.875 giấy; Quý IV cấp 11.709 giấy.

3. Huyện Chợ Mới: Tổng số 76.587 giấy. Trong đó cấp mới 68.452 giấy, cấp đổi 8135 giấy. Kế hoạch: Quý II cấp 26.985 giấy; Quý III cấp 39.745 giấy; Quý IV cấp 9.857 giấy.

4. Huyện Ba Bể: Tổng số 21.209 giấy. Trong đó cấp mới 20.120 giấy, cấp đổi 1089 giấy. Kế hoạch: Quý II cấp 10.670 giấy; Quý III cấp 6.745 giấy; Quý IV cấp 3.794 giấy.

5. Huyện Bạch Thông: Tổng số 40.446 giấy. Trong đó cấp mới 34.060 giấy, cấp đổi 6386 giấy. Kế hoạch: Quý II cấp 16.475 giấy; Quý III cấp 14.890 giấy; Quý IV cấp 9.081 giấy.

6. Huyện Na Rì: Tổng số 8.742 giấy. Trong đó cấp mới 7.324 giấy, cấp đổi 1418 giấy. Kế hoạch: Quý II cấp 4.620 giấy; Quý III cấp 2.595 giấy; Quý IV cấp 1.527 giấy.

7. Huyện Ngân Sơn: Tổng số 102.856 giấy. Trong đó cấp mới 93.699 giấy, cấp đổi 9157 giấy. Kế hoạch: Quý II cấp 47.680 giấy; Quý III cấp 38.475 giấy; Quý IV cấp 16.701 giấy.

8. Huyện Pác Nặm: Tổng số 3.628 giấy. Trong đó cấp mới 2.048 giấy, cấp đổi 1.580 giấy. Kế hoạch: Quý II cấp 950 giấy; Quý III cấp 1.635 giấy; Quý IV cấp 1.043 giấy.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện tham mưu cấp 2.262 giấy cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả cấp đổi và cấp mới).Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các biện pháp thực hiện một các hiệu quả và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu được giao tại Điều 1, Quyết định này.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình trong việc đẩy mạnh hoàn thành công tác cấp GCN QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liến trên đất. Báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp, địa phương chậm triển khai thực hiện, không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác cấp GCN QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liến trên đất.

Giám đốc các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị số 07/2013/CT- UBND ngày 09/4/2013, Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 11/4/2013, Kế hoạch số 116/KH- UBND ngày 10/4/2013 và ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 34/TB-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh.Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên Ban chỉ đạo về đẩy mạnh hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;- LĐVP;

- Lưu VT, CN-XDCB 30b.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký
Nguyễn Văn Du: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương