Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Hải Dươngtải về 7.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích7.51 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 419/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Tờ trình số 13/UBND-TĐKT ngày 11 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 414/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Hải Dương;

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Sinh HùngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương