TỔng cục thuế Số: 664/tct-tncn v/v Thuế tncn đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 6.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.78 Kb.


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 664/TCT-TNCN

V/v Thuế TNCN đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2  tháng   3  năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam

(Địa chỉ: Lầu 5, toà nhà Metropolitan 235 Đồng Khởi, Q. 1, TP. HCM) 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 002HR/09-KC ngày 16/2/2009 của Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam về việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối các khoản thu nhập từ tiền thưởng, tiền lương tháng thứ 13 có nguồn gốc phát sinh trong năm 2008 nhưng được chi trả trong năm 2009. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 18/2/2009 Bộ Tài chính đã có công văn số 1845/BTC-TCT về việc “hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN” đã hướng dẫn cụ thể việc khai thuế TNCN đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công có nguồn gốc phát sinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau ngày 01/01/2009 được áp dụng tính và nộp thuế theo Luật thuế TNCN (bản photocopy công văn đính kèm). Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1845/BTC- TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, TNCN.TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN

Đã ký

Nguyễn Huy Trường


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương