TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.89 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 569/TCT-CS
V/v giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hiệp Hoà.

(Địa chỉ: Khu II, thỉ trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang)
Trả lời công văn số 27/CT-KN ngày 20/11/2012 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hiệp Hoà về việc giảm tiền thuê đất năm 2012 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2, Thông tư số 83/-012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:

" 1 Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 ngày 12 năm 2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTG ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ”.

Theo hướng dẫn tại mục 2, Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTG ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

"Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quy định tại Mục 1 Công văn này, để được giảm tiền thuê đất phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây:

2.1 - Đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp;

2.2- Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai;

2.3- Số tiền thuê đất xác định tại theo quy định tại Nghị định số

121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày

01 tháng 3 năm 2011) lớn hơn 2 lần so vơi tiền thuê đất phải nộp năm 2010 sau khi

đã trừ ưu đãi về giảm tiền thuê đất nếu có (với cùng mục đích sử dụng đất thuê, diện tích tính thu tiền thuê đất).

Trường hợp số tiền thuê đất xác định lại theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của năm 2011 hoặc năm 2012 mà không đủ 12 tháng thì lấy số tiền thuê đất của năm 2010 làm cơ sở so sánh cũng phải tương ứng với thời gian xác đỉnh tiền thuê đất trong năm 2011 hoặc năm 2012 " .

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc đơn giá thuê đất được ổn định 5 năm, hết thời hạn ổn định, Giám đốc sở Tải chính hoặc Chủ tịch Uỷ ban cấp huyện điều chỉnh đơn giá áp dụng cho thời hạn tiếp theo. Trường hợp Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hiệp Hoà được Nhà nước cho thuê đất và đơn giá tính tiền thuê đất áp dụng cho chu kỳ từ 1/1/2011 đến 31/12/2015 theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ (trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) nên Công ty không thuộc diện được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phân thương mại dịch vụ Hiệp Hoàđược biết./.


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương