Tặng 83 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và 59 cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốctải về 41.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích41.78 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1743 /QĐ - TTg
___________________________________________
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 2743/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1793/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 9 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 83 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và 59 cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- UBND tỉnh Bến Tre;

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1743 /QĐ-TTg, ngày 05 tháng 10 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

___________


I. TẬP THỂ:

 1. Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre;

 2. Văn phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre;

 3. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre;

 4. Phòng Trị sự, Báo Đồng Khởi tỉnh Bến Tre;

 5. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Bến Tre;

 6. Phòng Xây dựng chính quyền và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre;

 7. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre;

 8. Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre;

 9. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre;

 10. Phòng Nội vụ, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

 11. Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

 12. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

 13. Hội Nông dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

 14. Phòng Nghiên cứu Tài chính - Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

 15. Nhà khách Hùng Vương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

 16. Thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre;

 17. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

 18. Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 19. Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 20. Trung tâm Dạy nghề, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre;

 21. Nhà Thiếu nhi, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre;

 22. Hội Đông y tỉnh Bến Tre;

 23. Văn phòng, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre;

 24. Khoa Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm và Vắc xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng Bến Tre, Sở Y tế tỉnh Bến Tre.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

 1. Ông Trương Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre;

 3. Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Bến Tre về phòng chống tham nhũng;

 4. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bến Tre;

 5. Bà Cao Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Đồng Khởi tỉnh Bến Tre;

 6. Ông Phạm Văn Châu, Trưởng phòng Kiến trúc Quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre;

 7. Ông Cao Văn Viết, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre;

 8. Ông Nguyễn Văn Ngân, Giám đốc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre;

 9. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre;

 10. Ông Phạm Văn Suông, Chánh Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;

 11. Ông Trương Công Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;

 12. Ông Huỳnh Văn Hôn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;

 13. Ông Võ Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

 14. Ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

 15. Ông Võ Văn Pha, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

 16. Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

 17. Ông Nguyễn Văn Lâm, Chánh Thanh tra huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

 18. Ông Lê Kim Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

 19. Ông Ngô Bình Định, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

 20. Ông Mai Hoàng Nhân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

 21. Ông Phạm Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

 22. Ông Trần Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

 23. Ông Lê Văn Sua, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

 24. Ông Nguyễn Hòa Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

 25. Bà Lê Thị Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

 26. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ Mía đường Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

 27. Ông Dương Thành Đông, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

 28. Ông Nguyễn Văn Chí Cường, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

 29. Ông Huỳnh Vĩnh Sơn, Phó Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre;

 30. Ông Nguyễn Thắng Toàn, Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Công ty Phát triển hạ tầng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre;

 31. Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre;

 32. Ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre;

 33. Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre;

 34. Bà Vương Thị Đỗ Quyên, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre;

 35. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng Kỹ thuật, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre;

 36. Ông Quảng Trọng Vui, Phó Trưởng phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre;

 37. Bà Lê Thị Bạch Liên, Thủ quỹ Xưởng dạy nghề vá lưới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre;

 38. Ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre;

 39. Bà Huỳnh Thị Huệ Cúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

 40. Ông Đặng Văn Tế, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

 41. Ông Lê Ngọc Duệ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

 42. Ông Trương Thanh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre;

 43. Ông Huỳnh Cao Thọ, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre;

 44. Bà Nguyễn Thị Ngọc Du, Trưởng phòng Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Bến Tre;

 45. Bà Võ Thị Huỳnh Mai, Kế toán trưởng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre;

 46. Ông Trương Duy Hải, Bí thư Huyện ủy huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

 47. Ông Nguyễn Văn Đậm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

 48. Bà Huỳnh Ngọc Bích, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

 49. Bà Phan Thị Ngọc Chiêu, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 50. Ông Nguyễn Văn Oanh, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 51. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 52. Bà Phạm Thị Phượng, Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 53. Ông Hồ Trung Tuyến, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh và Vắc xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng Bến Tre, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 54. Ông Bùi Minh Luân, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 55. Bà Phạm Thị Hữu Hạnh, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Trôm, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 56. Ông Lê Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách, Sở Y tế tỉnh Bến Tre;

 57. Ông Nguyễn Công Định, Bí thư Huyện ủy huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

 58. Ông Lê Đức Long, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre;

 59. Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

__________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương