TÊN ĐƠn vị số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.21 Kb.
Phụ lục: Mẫu văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động

TÊN ĐƠN VỊ

…………………….

Số....

V/v Đăng ký nội quy lao động


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày.... tháng..... năm.....

   

Kính gửi: Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Giang 

Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 41/CP ngày 06/ 7/ 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 41/CP của Chính phủ; Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(ghi tên đơn vị........), đề nghị Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Giang xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành nội quy lao động.

2. Bản nội quy lao động.

3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có). 

                     

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCH công đoàn cơ sở (để theo dõi).

- Lưu đơn vị.
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục: Mẫu quyết định ban hành nội quy lao độngTÊN ĐƠN VỊ

…………………….

Số..../…..

V/v Đăng ký nội quy lao động


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày.... tháng..... năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA …

(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị) về việc ban hành nội quy lao động

- Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2002;

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ.... ngày.... tháng... năm.... của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

      Theo đề nghị của.......................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ghi tên cơ quan thông báo việc đăng ký NQLĐ;

- Lưu đơn vị.Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương