TL. chủ TỊCHtải về 7.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.75 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 407 /UBND-VP

V/v triển khai thực hiện Công văn số 637/BTP-KSTT ngày 05/3/2015 của Bộ Tư pháp


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Sở Tư pháp

UBND tỉnh nhận được Công văn số 637/BTP-KSTT ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc chuẩn bị nội dung giao ban, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tư pháp chuẩn bị các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 637/BTP-KSTT (gửi kèm). Báo cáo gửi về UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 17/3/2015./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; Ô Khương, Ô Thực;

- Cv: Ông Chình;

- Lưu: VT.


TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký


Hoàng Văn Thực
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương