TL. chủ TỊCHtải về 8.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.5 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1123 /UBND-VP

V/v khen thưởng tổng kết chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2015

Kính gửi:

  • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,

  • Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh,

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1834/LĐTBXH-NCC ngày 20/5/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công,

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đơn vị liên quan lựa chọn các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác thực hiện Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công tại tỉnh Hải Dương theo yêu cầu của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội tại Công văn số 1834/LĐTBXH-NCC gửi kèm, tham mưu báo cáo UBND tỉnh để đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và xã hội khen thưởng trước ngày 30/6/2015./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT Nguyễn Văn Quế;

- LĐVP: Ô Long;

- Lưu: VT, VX. Lai(5).TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký


Vũ Ngọc Long

: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương