TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6095: 2015 iso 7970: 2011tải về 0.53 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích0.53 Mb.
1   2

C.6 Báo cáo th nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

a) tất cả các thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ mẫu;

b) phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

c) phương pháp thử đã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) mọi thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, hoặc được coi là tuỳ chọn, cùng với các chi tiết của sự cố bất kỳ mà có thể ảnh hưởng đến kết quả;

e) các kết quả thử thu được.

f) nếu kiểm tra độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

Hình C.1 - Sơ đ tiến hành
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 4994 (ISO 5223), Rây thử ngũ cốc

[2] TCVN 4995:2008 (ISO 5527:1995), Ngũ cốc - Thuật ngữ và định nghĩa

[3] TCVN 7857 (ISO 6322) (tất cả các phần), Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ.

[4] TCVN 7847-1 (ISO 6639-1), Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhim côn trùng ẩn náu - Phn 1: Nguyên tc chung

[5] TCVN 7847-2 (ISO 6639-2), Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác đnh sự nhim côn trùng n náu - Phần 2: Ly mu

[6] ISO 11051:1994, Durum wheat (Triticum durum Desf.) - Specification

[7] TCVN 9632:2013 (CAC/GL 21-1997) Nguyên tc thiết lập và áp dụng các tiêu chí vi sinh đi với thực phm

[8] CAC/MISC 6:2010, List of Codex specifications for food additives. Available (viewed 2011-10-21) at: www.codexalimentarius.net/download/standards/9/CXA_006e.pdf

[9] TCVN 10168:2013 (CAC/RCP 49-2001), Quy phạm thc hành v các biện pháp trực tiếp tại nguồn đ gim thiu nhiễm bn hóa chất vào thực phm

[10] CAC/GL 45:2003, Guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-DNA plants. Available (viewed 2011-10-21) at: www.codexalimentarius.net/download/standards/10021/CXG_045e.pdf

[11] CAC/GL 30:1999, Principles and guidelines for the conduct of microbiological risk assessment: Available (viewed 2011-10-21) at: www.codexalimentarius.net/download/standards/357/CXG_030e.pdf

[12] CAC/GL 09:1987+AM1:1989+AM2:1991, General principies for the addition of essential nutrients to foods. Available (viewed 2011-10-21) at: www.codexalimentarius.net/download/standards/299/CXG_009e.pdf

[13] TCVN 9594:2013 (CAC/RCP 45-1997) Quy phạm thc hành giảm thiểu aflatoxin B1 trong nguyên liu và thức ăn chăn nuôi bổ sung cho động vật cung cp sa[14] CAC/GL 55-2005, Guidelines for vitamin and mineral food supplements. Available (viewed 2011-10-21) at: www.codexalimentarius.net/download/standards/10206/cxg_055e.pdf
1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương