Title I, phần a, chưƠng trình có phụ huynh tham dựtải về 23.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích23.02 Kb.
KHU HỌC CHÁNH HOUSTON

TITLE I, PHẦN A, CHƯƠNG TRÌNH CÓ PHỤ HUYNH THAM DỰ
Insert school's name and address hereInsert date on or before December 19, 2014

KÍNH GỬI: Phụ Huynh có Học Sinh Đang Theo Học Trường Insert school name
VẤN ĐỀ: Giải Thích và Trình Bày Các Bài Thi
Luật No Child Left Behind (NCLB) đòi hỏi mọi trường thuộc Title I phải cung cấp cho phụ huynh một sự trình bày và giải thích về các hình thức bài thi để đo lường sự tiến bộ của học sinh. Dưới đây là nhiều loại thẩm định mà HISD và các trường sử dụng trong suốt niên khoá. Ngoài ra, các bài thi địa phương hiện được sử dụng tại trường Insert school name để đo lường sự tiến bộ của học sinh cũng được nói đến vào cuối thư này.

Trong mùa xuân 2012, bài thi State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR™) sẽ thay thế bài thi Texas Assessment of Knowledge and Skills (TAKS). Bài thi STAAR ở các lớp 3–8 sẽ thẩm định cùng các môn và lớp hiện được thẩm định bằng bài TAKS. Tuy nhiên, ở trung học II cấp, các bài thi theo cấp lớp sẽ được thay thế bằng 5 bài thi cuối môn học (EOC): Algebra I (đại số), biology (sinh vật học), English I (Anh ngữ), English II, và sử Hoa Kỳ. Học sinh ghi danh các lớp 11 và 12 và bài TAKS là một điều kiện tốt nghiệp, thì sẽ lấy bài thi “Exit-Level TAKS” cho đến khi đạt được tiêu chuẩn.

Bài thi STAAR A, một dạng được thay đổi của bài STAAR, được cung cấp như bài thi trên mạng cho các lớp 3-8 và lớp 12 cho những học sinh phế tật mà tiểu ban Thu Nhận, Duyệt Xét và Cho Chấm Dứt (ARD) xác định đó là bài thi thích hợp nhất.

Cơ Quan Giáo Dục Texas (TEA) đã hình thành bài thi State of Texas Assessments of Academic Readiness Alternate (STAAR™ Alternate) để đáp ứng các điều kiện bó buộc của liên bang theo luật Elementary and Secondary Education Act (ESEA), một đạo luật về giáo dục của liên bang mà trước đây được gọi là No Child Left Behind. Bài thi STAAR Alternate 2 được đề ra để thẩm định học sinh từ lớp 3 – 8 và trung học II cấp mà rõ ràng những em này không có khả năng hiểu biết và đang được hưởng dịch vụ giáo dục đặc biệt.IOWA là một bài thi thẩm định quy chiếu để đo lường trình độ của học sinh về môn đọc sách, văn phạm, toán, khoa học, và xã hội học.

Lagramos là một bài thi thẩm định quy chiếu cho học sinh nào có ngôn ngữ chính là Tây Ban Nha. Bài thi này đo lường trình độ học sinh về môn đọc sách, văn phạm, toán, khoa học, và xã hội học.

TELPAS được đề ra để đo lường sự thông thạo Anh Ngữ của những người học tiếng Anh từ K–12 trong bốn lãnh vực chính: nghe, nói, đọc và viết.
Để biết thêm về các bài thi và hướng dẫn học hỏi được công bố về TAKS, hãy vào trang web của Cơ Quan Giáo Dục Texas www.tea.state.tx.us/student.assessment. Nếu quý vị không có phương tiện để vào Internet, vui lòng gọi người có tên ở cuối thư này và họ sẽ gửi tài liệu cho quý vị.
Ngoài những bài thi nói trên, trường Insert school's name còn dùng các bài thi sau đây để đo lường sự tiến bộ của học sinh:


  • List the additional assessments used at the campus

Nếu quý vị có thắc mắc về lá thư này hoặc cần bản sao những tài liệu được đề cập trong trang web, vui lòng liên lạc với điều hợp viên Title I, Insert Title I Campus Contact name ở số điện thoại Insert phone number trong giờ trường mở cửa, hoặc email Insert Title I Campus Contact e-mail address.


Trân trọng,

Type principal's name hereHiệu Trưởng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương