Thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứU Ứng dụNG


V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ (Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)tải về 0.62 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6

V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)


Đơn vị tính: Triệu đồng

26

Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi
Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Trả công lao động (khoa học, phổ thông)

Nguyên, vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

1

2

3

4

5

6

7

8
Tổng kinh phí

   Trong đó:1

Ngân sách SNKH:

- Năm thứ nhất*:

- Năm thứ hai*:

- Năm thứ ba*:

2

Nguồn tự có của cơ quan3

Nguồn khác
(vốn huy động, ...)(*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt

………, ngày...... tháng ...... năm 20....

………, ngày...... tháng ...... năm 20....

Chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)

Tổ chức chủ trì đề tài
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)


………, ngày...... tháng ...... năm 20....

………, ngày...... tháng ...... năm 20....

Bộ chủ trì đề tài3
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

Thủ trưởng
Cơ quan chủ quản đề tài4

hoặc


Chủ nhiệm chương trình5

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

----------------------------

3,4,5 Chỉ ký đóng dấu khi đề tài được phê duyệt

Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI


Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung các khoản chi

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ nhất

Trong đó, khoán chi theo quy định*

Năm thứ hai

Trong đó, khoán chi theo quy định *

Năm thứ ba

Trong đó, khoán chi theo quy định*

1

2

3

4

5=(7+9+11)

6=(8+10+12)

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Trả công lao động (khoa học, phổ thông)

2

Nguyên,vật liệu, năng lượng

3

Thiết bị, máy móc

4

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

5

Chi khác
Tổng cộng

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo quy định hiện hành về cơ chế khoán kinh phí đối với các đề tài, dự án SXTN): noidung -> tintuc -> Lists -> TinHoatDongKhoaHoc -> Attachments -> 1691
Lists -> 1. Tài sản bán đấu giá
Lists -> Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 107/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Lists -> Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tỉnh ủy Hậu Giang ký ban hành Chỉ thị số 05-ct/tu về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. NỘi dung của chỉ thị
Lists -> Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
Lists -> QuyếT ĐỊnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Lists -> BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự
1691 -> Thuyết minh1 ĐỀ Án khoa học cấp quốc gia
Lists -> Stt tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu
Lists -> BỘ TÀi chính số: /TTr-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương