THÔng tin cá nhân họ và têntải về 128.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích128.19 Kb.ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


LÝ LỊCH KHOA HỌCTHÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Hải

2. Năm sinh: 1985 3. Nam/ Nữ: Nam

4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Nguyên quán: Hà Nội

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã)..Dương Nội.................................................................................................................

Quận (Huyện)....Hà Đông...........................................................................................................

Thành phố (Tỉnh)...Hà Nội.......................................................................................................

Điện thoại: NR........ Mobile 01698045594 Fax:..............................

Email: nmhai@vnu.edu.vn; hai.cclab@gmail.com

Website: https://sites.google.com/site/cclabatvnu


7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ

Năm bảo vệ:....2012.....................................................................................................................

Nơi bảo vệ: Trường Đại học quốc gia Singapore, Singapore

Ngành: Hóa học Chuyên ngành: Hóa Vô cơ


7.2. TSKH

Năm bảo vệ:......................................................................................................................................

Nơi bảo vệ :.......................................................................................................................................

Ngành:..............................................................................................................................................

Chuyên ngành...................................................................................................................................


8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư  Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

8.2. Giáo Sư Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội........

Bộ môn: Hóa Vô cơ Khoa: Hóa học

Địa chỉ cơ quan: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:.......................Fax:.....................................................

Email:............................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Hóa học

2007

Tiến sĩ

Trường Đại học quốc gia Singapore

Hóa học

2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

14. Trình độ ngoại ngữ

TT

Ngoại ngữ

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C

Chứng chỉ quốc tế

1

Anh văn

x
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác


Cơ quan công tác

Địa chỉ cơ quan

2008 – 2010

Trợ lí giảng dạy

Trường Đại học quốc gia Singapore

Singapore

2011 - 2012

Trợ lý nghiên cứu

Trường Đại học quốc gia Singapore

Singapore

2012 – nay

Giảng viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

16.1 Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giảNơi xuất bản

Năm xuất bản

1

2

3

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tácNơi xuất bản

Năm xuất bản

1

2


16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 10

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 23

16.3.3. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 03

16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:Tiếng Anh

 1. Minh-Hai Nguyen; Van Ha Nguyen; John H. K. Yip, Sequence-Specific Synthesis of Platinum-Conjugated Trichromophoric Energy Cascades of Anthracene, Tetracene, and Pentacene and Fluorescent “Black Chromophores”. Organometallics 2013 32 (24), 7283-7291.

 2. Minh-Hai Nguyen; Chun-Yuen Wong; John H. K. Yip, Ligand Perturbations on Fluorescence of Dinuclear Platinum Complexes of 5,12-Diethynyltetracene: A Spectroscopic and Computational Study. Organometallics 2013 32 (6), 1620-1629.

 3. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Platinum-Conjugated Homo- and Heterobichromophoric Complexes of Tetracene and Pentacene. Organometallics 2012 31 (21), 7522-7531.

 4. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Pushing Pentacene-Based Fluorescence to the Near-Infrared Region by Platination. Organometallics 2011 30 (23), 6383 – 6392.

 5. Jian Hu; Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Metallacyclophanes of 1,6-Bis(diphenylphosphino)pyrene: Excimeric Emission and Effect of Oxygen on Stability of the Rings. Inorganic Chemistry 2011 50 (16), 7429 – 7439.

 6. Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Gold(I) and Platinum(II) Tetracenes and Tetracenyldiacetylides: Structural and Fluorescence Color Changes Induced by σ-Metalation. Organometallics 2010 29 (11), 2422 – 2429.

 7. Jian Hu; Huan Xu; Minh-Hai Nguyen; John H. K. Yip, Photooxidation of a Platinum-Anthracene Pincer Complex: Formation and Structures of PtII-Anthrone and -Ketal Complexes. Inorganic Chemistry 2009 48 (20), 9684 – 9692.

 8. Thi Nguyet Trieu, Minh Hai Nguyen, Ulrich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses and Structures of New Trinuclear MIILnMII (M = Ni, Co; Ln = Gd, Ce) Complexes with 2,6- Di(acetobenzoyl)pyridine. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (5), 863.

 9. Thi Bao Yen Nguyen, Minh Hai Nguyen, Ulrich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses, Structures and Biological Activity of Ni(II), Pd(II) and Pt(II) Complexes with New Tetradentate Benzamidine Ligands. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (10), 1737.

 10. Thi-Nguyet Trieu, Thi-Hien Dinh, Hung-Huy Nguyen, Ulrich Abram, Minh-Hai Nguyen. Novel lanthanide(III) ternary complexes with naphthoyltrifluoroacetone: A synthetic and spectroscopic study. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 2015 641 (11), 1934.

Tiếng Việt

 1. Vu, Do Dang; Trieu, Thi Nguyet; Pham, Anh Son; Nguyen, Thi Lua; Nguyen, Minh Hai, Synthesis and characterization of Cu2O nano-​size, Tap Chi Hoa Hoc (2007), 45(3), 299-303.

 2. Pham Chien Thang; Nguyen Minh Hai; Vu Dang Do, Synthesis and characterization of comples of some Schiff-​base ligands derived from thiosemicarbazide. Part. 1 Tetradentate thiosemicarbazones derived from glyoxal, diacetyl, benzil and their Ni(II)​, Pd(II) complexes, , Tap Chi Hoa Hoc (2010), 48(6), 693-698.

 3. Pham, Chien Thang; Vu, Van Van; Nguyen, Minh Hai; Vu, Dang Do, Synthesis and characterization of complexes of some macrocyclic Schiff-​base ligands derived from thiosemicarbazide. II. Benzyl thiosemicarbozone and its transformation into tetradentate N,​N,​N,​N-​macrocyclic ligand, Tap Chi Hoa Hoc (2011), 49(1), 35-39.

 4. Triệu Thị Nguyệt, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số đất hiếm với naphthoyltrifloaxeton và O-phenantrolin. Tạp chí Hóa học, 51, 3AB, 369-372, 2013.

 5. Lê Cảnh Định, Vũ Thị Kim Thoa, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất hỗn hợp kim loại Zn2+ và đất hiếm Ln3+ với phối tử 2,6-pyridindicacbonyl-bis(N,N-dietylthioure). Tạp chí Hóa học, 51, 3AB, 373-377, 2013.

 6. Triệu Thị Nguyệt, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Cao Thị Ly. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất naphthoyltrifloaxetonat của một số nguyên tố đất hiếm. Tạp chí Hóa học, 51, 672-676, 2013.

 7. Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Đinh Thị Hiền. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số nguyên tố đất hiếm với naphthoyltrifloaxeton và 2,2’-dipyridin, N,N’-dioxi. Tạp chí Phân tích, Hóa, Lý và Sinh học , T19(1), 2014, tr.26-31.

 8. Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Đinh Thị Hiền. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số nguyên tố đất hiếm với naphthoyltrifloaxeton và bis-pyridin. Tạp chí Phân tích, Hóa, Lý và Sinh học , T19(2), 2014, tr.3-8.

 9. Triệu Thị Nguyệt, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số đất hiếm với naphthoyltrifloaxeton và triphenylphotphin oxit. Tạp chí hóa học T52(1), 2014, tr. 91-95.

 10. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số đất hiếm với naphthoyltrifloaxeton và 2,2’-dipyridin N-oxi. Tạp chí phân tích lí hóa sinh T19(3), 2014, tr. 86-91.

 11. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy. Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp naphthoyltrifloaxeton và 2,2’ bipyridin của Nd(III). Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHQGHN Tập 30, số 5S (2014), tr.204-209.

 12. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy. Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp naphthoyltrifloaxeton và 2,2’ bipyridin của Ho(III). Tạp chí hóa học T5A(52/2014), tr. 157-161.

 13. Nguyễn Minh Hải, Đinh Thị Thảo, Lưu Thị Quỳnh, Nguyễn Hùng Huy, Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Cu2+, Ni2+ và Zn2+ với phối tử chứa nhân antracen, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2014, 19(1), 62-67.

 14. Nguyễn Minh Hải, Phạm Thị Yến, Nguyễn Hùng Huy. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất paladi với phối tử bazơ Schiff chứa hợp phần antraxen. Tạp chí hóa học, T5A(52/2014), tr. 162-165

 15. Lê Cảnh Định, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy. Phức chất đa nhân mới của Zn(II) và ion kiềm thổ Ca(II), Ba(II) với phối tử 2,6-pyridinđicacbonyl-bis(N,N-đietylthioure). Tạp chí hóa học, T5A(52/2014), tr. 324-327

 16. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thúy Hà, Nguyễn Hùng Huy. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất coban với phối tử thiosemicacbazon chứa hợp phần antraxen. Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHQGHN Tập 30, số 5S (2014), tr. 176-182.

 17. Nguyễn Minh Hải, Phạm Thị Yến, Lê Thị Hồng Hải. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất platin với phối tử bazơ Schiff chứa hợp phần antraxen. Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHQGHN Tập 30, số 5S (2014), tr. 183-189.

 18. Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thu Hà, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Nguyễn Thanh Nhàn. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với benzoyltrifloaxetonat. Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHQGHN Tập 30, số 5S (2014), tr. 333-338.

 19. Nguyễn Thị Bảo Yến, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy. Tổng hợp trên khuôn phức chất Ni(II) benzamiđin bốn càng. Tạp chí khoa học và công nghệ -ĐHQGHN Tập 30, số 5S (2014), tr. 456-461.

 20. Nguyễn Minh Hải, Khuất Thị Thúy Hà, Nguyễn Hùng Huy, Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Cu2+ và Zn2+ với phối tử 9-antradehit 4-phenylthiosemicacbazon, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2015, 20(2), tr. 38.

 21. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của lantan (III) với naphthoyltrifloaxeton và o-phenantrolin. Tạp chí phân tích lí hóa sinh, T20(3), tr. 30-37, 2015.

 22. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Hồng Hải, “Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp của naphtalenthoyltrifloaxeton và o–phenanthrolin của Y(III)”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T20, (4), Tr.7-12.

 23. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Hồng Hải, “Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp của naphtalenthoyltrifloaxeton và 2,2’ bipyridin của La(III)”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T20, (3), Tr.105-110.
17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

2

3

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:


TT

Tên sản phẩm


Thời gian, hình thức, quy mô,

địa chỉ áp dụngHiệu quả


1


2


3


19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/

chưa nghiệm thu)


Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử thiosemicacbazon có chứa nhóm hữu cơ mang màu


2013

TN- 13 – 11, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Đã nghiệm thu

Tổng hợp và đặc trưng một số bazơ Schiff chứa nhân pyren để làm sensor huỳnh quang xác định ion kim loại nặng

2015

QG.15.17, ĐHQGHN

Đang thực hiện

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử ba càng chứa hidrocacbon đa vòng (PAH) và khả năng ứng dụng của chúng trong sensơ huỳnh quang


2015

104.03-2014.49, NAFOSTED

Đang thực hiện

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)Cơ quanquản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức, năm tặng thưởng21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:...................................

21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:...03......................................

21.4 Thông tin chi tiết:


Tên luận án của NCS

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

Vai trò hưỡng dẫn

(chính hay phụ)


Tên NCS, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)


Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo


Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)


Tổng hợp và nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử thiosemicacbazon có chứa nhân antracen

HDC

Khuất Thị Thúy Hà, 2011 - 2014
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử dẫn xuất bazơ Schiff chứa nhân antracen

HDC

Phạm Thị Yến, 2011 - 2014
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử chứa nhân pyren

HDC

Trần Thị Thảo, 2012 - 2015NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2014.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI KHAITS. Nguyễn Minh Hải: sites -> default -> files -> user-cv
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
user-cv -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lý LỊch khoa họC
user-cv -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lý LỊch khoa họC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương