Thực hiện nội dung Công văn số 1863/Đcks-ks ngày 25/9/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc cấp phép khai thác xuống sâu mỏ đá vôi Bắc Núi Han, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dươngtải về 30.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích30.86 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2060 /UBND - VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2014

V/v cấp giấy phép khai thác xuống sâu mỏ đá vôi

Bắc Núi Han, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương


Kính gửi:

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thực hiện nội dung Công văn số 1863/ĐCKS-KS ngày 25/9/2014 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc cấp phép khai thác xuống sâu mỏ đá vôi Bắc Núi Han, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra thực địa, xác định những nội dung liên quan đến diện tích, di tích lịch sử - văn hóa, khảo cổ học, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Công Văn số 1157/SVHTTDL-DSVH ngày 10/10/2014, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 914/STNMT-QLTNKSNKTTV ngày 14/10/2014 về việc khai thác xuống sâu đến -50m mỏ đá vôi Bắc Núi Han, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:

1. Khu vực đề nghị cấp giấy phép khai thác xuống sâu đến -50m mỏ đá vôi Bắc Núi Han thuộc địa bàn thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với ranh giới, diện tích và tọa độ như sau:

Điểm

góc


Hệ VN-2000 Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60

Điểm góc

Hệ VN-2000 Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60

X(m)

Y(m)

X(m)

Y(m)

1

2326 175

663 561

10

2326 250

665 199

2

2326 446

664 025

11

2325 869

665 178

3

2326 264

664 171

12

2326 107

664 726

4

2326 322

664 603

13

2326 112

664 522

5

2326 367

664 703

14

2325 984

664 324

6

2326 363

664 791

15

2325 809

664 174

7

2326 388

664 882

16

2325 810

664 031

8

2326 411

665 037

17

2326 079

663 891

9

2326 422

665 281

18

2325 967

663 696

Diện tích 56,8 ha

Hiện tại khu vực trên không có di tích lịch sử - văn hóa, khảo cổ học, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; không nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quy định. Khu vực xin cấp giấy phép khai thác trên thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 163/BVHTTDL-DSVH ngày 06/5/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận địa điểm thăm dò mỏ đá vôi khu vực Bắc núi Han, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch có ý kiến thỏa thuận về khu vực mỏ đá vôi Bắc Núi Han thuộc địa bàn thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để có căn cứ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy phép khai thác xuống sâu đến -50m mỏ đá vôi Bắc Núi Han thuộc địa bàn thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch khai thác làm nguyên liệu sản xuất xi măng./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch;- Lưu: VP; Ô Đông (10b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Anh Cương
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương