Thực hiện Nghị quyết 01-nq/tu ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016tải về 29.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích29.91 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN


Số: /KH-UBND

Dự thảo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày tháng 03 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm

Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2016)

và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016)


Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Hướng dẫn số 08-HD/TG ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2016) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước; là bài học sâu sắc về ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân ta.

- Cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.2. Yêu cầu:

- Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước phải tổ chức theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy Ninh Thuận; đồng thời phải bảo đảm tính trang trọng, tiết kiệm;

- Triển khai tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa trọng đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân cả nước nói chung, của quân và dân Ninh Thuận nói riêng đến tận cán bộ công chức viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, đến tận từng người dân ở cơ sở, khu dân cư;

- Thể hiện sự tri ân, chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn” với những người có công với công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước; những gia đình chính sách, nhất là vùng căn cứ kháng chiến;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, họp mặt, tọa đàm một cách thiết thực, tiết kiệm chào mừng kỷ niệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2016) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016).

2. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh về kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2016) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016).

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân và trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh hưởng ứng ngày kỷ niệm.

4. Mỗi Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương lựa chọn một hoạt động thiết thực để chào mừng ngày kỷ niệm như: gặp mặt, tọa đàm, thăm hỏi những tập thể, gia đình, cá nhân có công với đất nước; gặp gỡ giao lưu các nhân chứng sống về quá trình giải phóng Ninh Thuận; tổ chức về nguồn; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ kinh phí để thăm hỏi, tặng quà các cá nhân, gia đình có công trong các cuộc kháng chiến hiện đang gặp khó khăn...

5. Tổ chức sơ kết các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2016) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) gắn với các hoạt động thi đua trong 6 tháng đầu năm 2016;

6. Tổ chức khởi công và khánh thành một số công trình trọng điểm.

7. Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 06g30 ngày 16/4/2016 (Có thông báo riêng);III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung công tác tuyên truyền; tổ chức biên soạn Đề cương, hướng dẫn nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2016) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016).

- Chuẩn bị diễn văn của lãnh đạo tỉnh trong buổi họp mặt;

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động: tọa đàm, gặp mặt những tập thể, gia đình và cá nhân có công với đất nước.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Thực hiện công tác trang trí và tuyên truyền tại địa điểm diễn ra họp mặt Kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng Ninh Thuận;

- Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, chiếu phim, thể dục thể thao phục vụ nhân dân với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi Đảng - Bác Hồ, ca ngợi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi của nhân dân ta; trong đó ưu tiên phục vụ vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trước, trong và sau ngày kỷ niệm.

3. Văn phòng UBND tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch công tác lễ tân, phục vụ đón tiếp đại biểu dự họp mặt;

- Phát hành giấy mời đến các đại biểu;

- Tham mưu UBND tỉnh ký thông báo viếng nghĩa trang liệt sĩ; thông báo treo cờ, khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;4. Sở Nội vụ

Hướng dẫn sơ kết các phong trào thi đua đã phát động; chủ trì phối hợp đề xuất và lập thủ tục khen thưởng, cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm;5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chuẩn bị nội dung, trang trí, âm thanh và công tác tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (vào lúc 6 giờ 30, ngày 16/4/2016) và chuẩn bị vòng hoa cho tất cả các đoàn;

- Triển khai hướng dẫn các địa phương và đề xuất lãnh đạo tỉnh sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách khó khăn từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 16/4.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình của địa phương tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành, địa phương; về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những thành tựu qua 41 năm xây dựng quê hương Ninh Thuận.7. Công an tỉnh:

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau buổi hợp mặt và Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau buổi họp mặt và Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.9. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình:

Xây dựng chương trình tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thiết thực, có tính giáo dục, tư tưởng sâu sắc, tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Mở chuyên trang chuyên mục trên các báo, đài nhằm giáo dục truyền thống hào hùng và niềm tự hào cho các thể hệ để tiếp tục hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp và văn minh.10. Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội:

- Tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và thành tựu kinh tế - xã hội đạt được sau 41 năm giải phóng đến tận cơ sở, khu dân cư;

- Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chính trị và các đợt đi về nguồn, giao lưu với nhân dân tại các vùng căn cứ kháng chiến, các di tích lịch sử cách mạng để giáo dục truyền thống về những chiến công hào hùng của cha ông, tri ân những người có công với nước.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, định hướng nội dung và đôn đốc việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2016) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động bằng hình thức phù hợp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả như: gặp mặt, động viên thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ ở địa phương; thực hiện công tác tuyên truyền đến tận cơ sở khu dân cư, thôn, khu phố; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng... nhằm tạo không khí thi đua, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2016) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), đề nghị các sở, ban ngành, địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)./.


­­Nơi nhn:
- Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Như mục III (thực hiện);
- VPUB: LĐVP, PVP (Đ.T. Định);
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn BìnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương