THỦ TƯỚng chính phủ ­­­­­­­­­ Số: /QĐ-ttg DỰ thảOtải về 65.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích65.61 Kb.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______­­­­­­­­­_________________

Số: /QĐ-TTgDỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

autoshape 9


Hà Nội, ngày tháng năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn Hổ đến năm 2022

autoshape 10THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

    


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn Hổ đến năm 2022 (gọi tắt là Chương trình) với các nội dung chủ yếu sau:

A. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2022I. Mục tiêu đến năm 2017

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo vệ, bảo tồn Hổ, sinh cảnh và con mồi của Hổ bền vững tại Việt Nam, góp phần đạt được mục tiêu tăng quần thể Hổ hoang dã trên toàn cầu lên gấp đôi vào năm 2022.

2. Mục tiêu cụ thể


a) Đảm bảo công tác quản lý, bảo vệvà bảo tồn quần thể Hổ, các vùng sinh cảnh và con mồi của Hổ hiện có;

b) Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động gây nuôi Hổ;

c) Đảm bảo công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm về bảo tồn Hổ và con mồi của Hổ đạt hiệu quả;

d) Nâng cao nhận thức và khuyến khích sự ủng hộ của toàn xã hội trong việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng buôn bán, sử dụng các sản phẩm, dẫn xuất từ Hổ;

đ) Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, thiết lập cơ chế tài chính bền vững cho công tác bảo tồn Hổ, con mồi và sinh cảnh của Hổ;

e) Tăng cường hợp tác liên biên giới, khu vực và toàn cầu trong công tác bảo tồn liên biên giới, phục hồi quần thể và sinh cảnh Hổ.II. Định hướng đến năm 2022

a) Quần thể Hổ hoang dã và sinh cảnh sống của Hổ được duy trì, phục hồi và phát triển tại cácsinh cảnh ưu tiên bảo tồn trong tự nhiên.

b) Công tác quản lý, bảo tồn và kiểm soát hoạt động săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép Hổ và con mồi được tăng cường hiệu quả.

B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH


I. Quy hoạch khu vực ưu tiên bảo tồn Hổ và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ


1. Giai đoạn từ nay đến năm 2017

a) Đánh giá, lồng ghép hoạt động quy hoạch với các Chương trình, Chiến lược liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt như Chiến lược Phát triển ngành lâm nghiệp; Chiến lược quản lý các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên và các Đề án, chương trình, Chiến lược bảo tồn loài.

b) Điều tra, nghiên cứu, đánh giá tính khả thi tại các khu tiềm năng để xác lập khu ưu tiên bảo tồn Hổ tự nhiên bao gồm các Khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp và Sông Thanh;Các Vườn quốc gia Pù Mát, Vũ Quang, Chư Mom Ray và Yok Đôn.

c) Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn và xác định danh mục các khu ưu tiên bảo tồn Hổ trong tự nhiên;

d) Xác lập3 khu vực ưu tiên phục hồi sinh cảnh Hổ tự nhiên gồm Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Pù Mát, Khu bảo tồn Sông Thanh.

đ) Kiểm soát và hạn chế cáchoạt động tác động tiêu cực đến khu vực sinh cảnh Hổ tự nhiên;

2. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022

a) Thực hiệnquản lý chặt chẽ và ngăn chặn các hoạt động xâm phạm khu ưu tiên bảo tồn Hổ.

b) Quy hoạch, thiết lập hành lang bảo tồn sinh cảnh sống của Hổ trong tự nhiên.

c) Xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án tái định cư cho người dân sinh sống trong khu ưu tiên bảo tồn Hổ.

d) Thiết lập 3 khu vực ưu tiên phục hồi sinh cảnh Hổ tự nhiên tiếp theo gồm các Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang; Khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp.

II. Xây dựng chương trình giám sát quần thể Hổ hoang dã và con mồi Hổ

1. Giai đoạn từ nay đến năm 2017

a) Nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới về quản lý, bảo vệ và giám sát Hổ, con mồi của Hổ; khuyến khích các sáng kiến, giải pháp khoa học kỹ thuật trong nước về quản lý, bảo vệ Hổ; Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí và chỉ số cho hoạt động giám sát và bảo tồn Hổ và con mồi của Hổ trong tự nhiên;

b) Xây dựng và thực hiện các chương trình giám sát, bảo tồn Hổ và con mồi của Hổtại các sinh cảnh ưu tiên;

c) Thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát nghiên cứu Hổ, con mồi và sinh cảnh củaHổ tại các Khu vực ưu tiên.

2. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022

a) Tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu khoa học giám sát biến động quần thể Hổ, con mồi của Hổ ngoài tự nhiên.

b) Đánh giá, giám sát diễn thế sinh học các sinh cảnh ưu tiên bảo tồn Hổ.III. Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động gây nuôi bảo tồn Hổ nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn Hổ tự nhiên

1. Giai đoạn từ nay đến năm 2017

a) Đánh giá tác động của các cơ sở gây nuôi Hổ thí điểm tới công tác bảo tồn Hổ tự nhiên.

b) Điều tra, thống kê và lập danh mục các cơ sở gây nuôi Hổ tại Việt Nam;

c) Thiết lập hệ thống đăng ký, quản lý cá thể Hổ nuôi nhốt trên toàn quốc.

d) Tập huấn về kỹ năng nhận dạng loài Hổ cho cán bộ của các cơ quan quản lý và thực thi liên quan.

đ) Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý, nhận dạng các cá thể Hổ nuôi nhốt (thực hiện qua hồ sơ gen, hình ảnh, gắn chíp điện tử và gắn thẻ tai).

e) Xây dựng và áp dụng chương trình giám sát Hổ tại các cơ sở nuôi nhốt Hổ.

2. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022

a) Nghiên cứu, xây dựng chương trình quốc gia về gây nuôi bảo tồn và tái thả Hổ về vùng phân bố của chúng trong tự nhiên.

b) Nghiên cứu, đánh giá việc gây nuôi bảo tồn Hổ ngoại vi tại Việt Nam;

c) Đánh giá cơ sở khoa học nhằm nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chương trình di chuyển, thả lại, phục hồi quần thể Hổ trong các sinh cảnh có Hổ hoang dã phân bố.

d) Thiết lập hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ công tác gây nuôi bảo tồn Hổ ngoại vi;

đ) Tăng cường sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia bảo tồn trong nước và quốc tế trong xây dựng kế hoạch quốc gia về gây nuôi bảo tồn Hổ ngoại vi.


IV. Tăng cường hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm về bảo tồn Hổ và con mồi của Hổ


1. Giai đoạn từ nay đến năm 2017

a) Rà soát, trình cấp thẩm quyền thông qua việc sửa đổi các quy định pháp luật bảo vệ Hổ và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp nhằm ngăn chặn các hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, sử dụng mẫu vật và các sản phẩm, dẫn xuất của Hổ trái phép.

b) Tăng cường năng lực phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm về bảo tồn Hổ và con mồi của Hổ

c) Xây dựng tài liệu, giáo trình tập huấn, lồng ghép vào các chương trình tập huấn thường xuyên của các ngành có liên quan;

d) Đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ thực thi của lực lượng công an, hải quan, kiểm lâm, thị trường phòng, chống các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép Hổ và sản phẩm, dẫn xuất của Hổ;

đ) Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, điều tra và xử lý các vụ án buôn bán trái phép Hổ xuyên biên giới;

e) Tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng.

2. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022

Xây dựng trung tâm lưu trữ quốc gia cơ sở dữ liệu và các mẫu vật Hổ; thực hiện kiểm kê và đánh dấu tất cả các mẫu vật Hổ đang được lưu giữ tại các bảo tàng, các cơ sở trưng bày, các vườn thú, tổ chức cá nhân và lập hồ sơ quản lý.

V. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm từ Hổ và khuyến khích sự ủng hộ của cộng đồng đối với công tác bảo tồn Hổ


1. Giai đoạn từ nay đến năm 2017

a) Đánh giá ảnh hưởng của kinh tế - xã hội, văn hóa và lịch sử đối với công tác bảo tồn Hổ.

b) Điều tra về thái độ, nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ Hổ và các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

c) Xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm thay đổi thói quen và giảm cầu sử dụng các sản phẩm từ Hổ trong y học cổ truyền, đồng thời khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia bảo tồn Hổ.Tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực truyền thông cho các cơ quan thông tấn báo chí và các bên có liên quan.

d) Quản lý, xuất bản các tài liệu y học cổ truyền hướng dẫn sử dụng các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong phòng và chữa bệnh.

2. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022

a) Đưa việc giáo dục bảo tổn tồn Hổ, các loài động vật, thực vật hoang dã vào nội dung giảng dậy các bậc pHổ thông.

b) Nghiên cứu các giải pháp thay thế sản phẩm Hổ và các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.VI. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, thiết lập cơ chế tài chính bền vững nhằm tăng cường công tác bảo tồn Hổ

1. Giai đoạn từ nay đến năm 2017

a) Đánh giá các nguồn lực hiện có và tiềm năng có thể dành cho bảo tồn Hổ.Nghiên cứu, đánh giá các nguồn lực bảo tồn nhằm đảm bảo kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tại khu ưu tiên bảo tồn Hổ;

b) Xây dựng một cơ chế điều phối hiệu quả nhằm huy động tối đa nguồn lực cho bảo tồn Hổ.Nghiên cứu xây dựng cơ chế huy động nguồn kinh phí hỗ trợ, bổ sung từ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng quốc tế cho khu ưu tiên bảo tồn Hổ;

c) Thiết lập và áp dụng cơ chế tài chính mới cho công tác bảo tồn Hổ gắn với các cơ chế tài chính dành cho bảo tồn thiên nhiên.

2. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022

a) Thiết lập và vận hành có hiệu quả các nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn Hổ và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

b) Huy động các nguồn tài chính để đầu tư cho bảo tồn Hổ và phát triển cộng đồng ở các khu vực ưu tiên bảo tồn Hổ.VII. Tăng cường hợp tác liên biên giới, khu vực và toàn cầu trong công tác bảo tồn Hổ

1. Giai đoạn từ nay đến năm 2017

a) Tiến hành đàm phán, đánh giá tính khả thi trong xây dựng khu bảo tồn liên biên giới. Xây dựng các biên bản hợp tác, cơ chế chia sẻ thông tin và kế hoạch hoạt động song phương giữa Việt Nam với Lào, Căm Pu Chia, Trung Quốc trong bảo tồn liên biên giới và đấu tranh với các tội phạm xuyên quốc gia trong buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã đặc biệt là các mẫu vật Hổ, voi, tê giác.

b) Ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác về chia sẻ thông tin giữa Việt Nam, các nước chung biên giới, các nước trong khu vực và các tổ chức, đối tác quốc tế trong công tác bảo tồn Hổ.Thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát chung trên thực địa tại các khu vực biên giới nơi thường diễn ra các hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã.

c) Chủ động tham gia, thực hiện có trách nhiệm các Điều ước, hiệp ước quốc tế liên quan đến công tác bảo tồn Hổ và các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

d) Thực hiện các chương trình nâng cao năng lực cho các cán bộ thực thi pháp luật bảo vệ động, thực vật hoang dã tại các khu vực cửa khẩu quốc tế.Huy động hỗ trợ quốc tế trong hoạt động điều tra, giám sát, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong bảo tồn quần thể Hổ hoang dã ở Việt Nam.

e) Phối hợp với các thể chế quốc tế như CITES, Diễn đàn Hổ toàn cầu, Sáng kiến Hổ toàn cầu, Ngân hàng thế giới, Interpol, Tổ chức hải quan thế giới trong các hoạt động nâng cao năng lực, huy động nguồn lực hỗ trợ bảo tồn, thừa hành pháp luật và chia sẻ thông tin liên quan.

2. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022

a) Thiết lập ít nhất một khu vực cảnh quan bảo tồn Hổ liên biên giới giữa Việt Nam, Lào và Căm Pu Chia;

b) Hoàn thiện các cam kết, hoạt động để đáp ứng mục tiêu bảo tồn Hổ đến năm 2022 do Sáng kiến Hổ toàn cầu và các tổ chức quốc tế khởi sướng.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

I. Kinh phí thực hiện chương trình


1. Các hoạt động trong Chương trình quốc gia về bảo tồn Hổ sẽ do ngân sách của Trung ương phân bổ trong đó bao gồm kinh phí hoạt động của khu ưu tiên bảo tồn Hổ, điều tra phòng chống buôn bán trái phép Hổ và con mồi của Hổ, các chương trình giảm thiểu nhu cầu sử dụng Hổ và con mồi của Hổ. Các chương trình hiện có liên quan đến phát triển vùng đệm và khu vực ưu tiên bảo tồn Hổ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội khác bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ nguồn ngân sách nhà nước.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm kinh phí từ nguồn địa phương để thực hiện các dự án, nhiệm vụ phục vụ cho hoạt động thuộc phạm vi quản lý của địa phương liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn.

4. Khuyến khích, huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước để triển khai các nội dung của Chương trình này.

5. Huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế nhằm cung cấp hỗ trợ cả về kỹ thuật và tài chính để thực hiện công tác bảo tồn Hổ với các nguồn từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Sáng kiến bảo tồn Hổ toàn cầu (GTI), Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức phi chính phủ.

D. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Một số giải pháp chủ yếu sau được tập trung thực hiện để đạt được mục tiêu của Chương trình:

1. Tăng cường chính sách, pháp luật về bảo tồn Hổ

a) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của Luật Đa dạng sinh học;

b) Xây dựng và ban hành các hướng dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nuôi Hổ;

c) Hoàn thiện các văn bản về tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép Hổ.

2. Tăng cường tổ chức quản lý, bảo vệ Hổ

a) Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và người dân trong công tác quản lý và bảo vệ Hổ, bảo tồn sinh cảnh và con mồi của Hổ;

b) Thực hiện việc lồng ghép các nội dung của Chương trình quốc gia về bảo tồn Hổ vào các chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển của các ngành và cấp tỉnh;

c) Tăng cường năng lực cho các cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về bảo tồn Hổ và con mồi của Hổ.

3. Áp dụng có hiệu quả các giải pháp khoa học và công nghệ để quản lý, bảo vệ và giám sát quần thể Hổ và con mồi của Hổ

a) Nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới về quản lý, bảo vệ và giám sát Hổ, con mồi của Hổ;

b) Khuyến khích các sáng kiến, giải pháp khoa học kỹ thuật trong nước về quản lý, bảo vệ Hổ.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ Hổ

a)Xác định các nhóm đối tượng chính xử dụng mẫu vật Hổ để tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức;

b) Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, pHổ biến quy định của pháp luật về bảo tồn Hổ và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn Hổ;

5. Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho công tác quản lý, bảo tồn Hổ

a) Bảo đảm kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ Hổ, chú trọng đầu tư cho hoạt động bảo tồn Hổ ngoài tự nhiên và đấu tranh, phòng ngừa hoạt động săn bắt, buôn bán, tiêu thụ Hổ trái phép;

b) Tạo cơ chế thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác quản lý và bảo tồn Hổ;

c) Áp dụng các công cụ kinh tế và nghiên cứu các cơ chế tài chính mới và bền vững để đầu tư, hỗ trợ cho quản lý, bảo tồn Hổ và con mồi của Hổ.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn Hổ

a) Tăng cường hợp tác với các nước, đặc biệt với các nước láng giềng trong tăng cường kiểm soát hoạt động buôn lậu Hổ xuyên biên giới và đánh giá tính khả thi thiết lập khu bảo tồn Hổ liên biên giới;

b) Tích cực tham gia và thực hiện các điều ước quốc tế có liên quan về quản lý, bảo vệ Hổ;

c) Đa dạng hóa các hình thức hợp tác song phương, đa phương với các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực về quản lý, bảo vệ Hổ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Chương trình quốc gia về bảo tồn Hổ, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường trách nhiệm:Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan trong thực hiện quy hoạch, tuyên truyền bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

c) Bộ Công an có trách nhiệm:Chủ trì thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ Hổ và các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; đẩy mạnh công tác điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép Hổ và con mồi của Hổ; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ chế hợp tác quốc tế trong điều tra, xử lý các trường hợp buôn bán xuyên biên giới mẫu vật Hổ và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp khác.

d) Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức nghiên cứu, xác định và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế việc sử dụng các sản phẩm từ Hổ và các loài được bảo vệ trong y học cổ truyền; ban hành văn bản quản lý hướng dẫn, chỉ đạo về việc không sử dụng và cấm quảng cáo các loài được bảo vệ trong phòng và chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

đ) Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm:Cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng vốn để thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Chương trình quốc gia về bảo tồn Hổ;Cơ quan Hải quan (Bộ Tài chính) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu qua biên giới, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép Hổ và con mồi của Hổ.

e) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chương trình, xây dựng và thực hiện các hoạt động của Bộ, ngành và địa phương mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính QG;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX.
THỦ TƯỚNG 

  

 Nguyễn Tấn Dũng    

 


 


: Media -> AuflaNews -> Attachment
Attachment -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachment -> Trung tâm thông tin công nghiệp và thưƠng mạI
Attachment -> Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Đổi mới và qldnnn, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
Attachment -> Bản dự thảo để các đơn vị góp ý trước ngày 20/9/2011 B…BỘ NÔng nghiệP
Attachment -> HIỆP ĐỊnh về quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và HÀng hóA ĐƯỜng sắt quốc tế do Ủy ban osjd tái bản
Attachment -> HỒ SƠ thị trưỜng vưƠng quốc hà lan mục lụC
Attachment -> TỔng cục lâm nghiệp số: 287 /QĐ – tcln-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachment -> Bé n ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n ng th n
Attachment -> CỤC ĐƯỜng sắt việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương