Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (btxh) ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhtải về 23.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích23.49 Kb.
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH) ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển hồ sơ đến Phòng Bảo trợ xã hội: 02 ngày.

- Phòng Bảo trợ xã hội tiến hành thẩm định và tham mưu Giám đốc Sở ký duyệt văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 20 ngày.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do): 05 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao trả kết quả cho tổ chức: 03 ngày;

b) Cách thức thực hiện: tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Bộ phận một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (mẫu số 5).

- Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này.

- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

- Quy chế hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này.

- Lý lịch trích ngang của người dự kiến làm giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

- Có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động.

- Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp thẩm định: Sở Nội vụ;

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

h) Phí, lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu số 5;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thủ tục thành lập, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.Mẫu số 5

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP


Tên cơ quan, đơn vị quản lý (nếu có)

Tên tổ chức (nếu có) đề nghị

thành lập cơ sở BTXH

_________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________, ngày tháng năm 20


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP

(tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập)


Kính gửi:
Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số ... ngày ... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ;

Sau khi xây dựng đề án thành lập:

(Tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập)

Chúng tôi gồm:

1

23

4

Làm đơn này trìnhkèm theo một bộ hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trên phạm vi

Khi (tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập) được thành lập

và đi vào hoạt động sẽ góp phần ổn định cuộc sống của các đối tượng bảo trợ xã hội và ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật. 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP

(ký, ghi rõ họ tên)

: chinhquyen -> BieuMau
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
BieuMau -> Thủ tục giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
BieuMau -> Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
BieuMau -> Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
BieuMau -> Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương