Thủ tục giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnhtải về 11.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.13 Kb.
Thủ tục giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức gửi Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ một cửa trong thời gian 02 ngày.

- Chuyển hồ sơ Phòng Dạy nghề thẩm định trong thời gian 11 ngày.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xem xét, quyết định giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề trong thời gian 15 ngày.

- Phòng Dạy nghề nhận quyết định gửi Bộ phận một cửa trả cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian 02 ngày;

b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Kết luận của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề hoặc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra dạy nghề về kết quả thanh tra tình trạng thực tế của trường/trung tâm hoặc công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể.

- Phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật. Việc giải thể Trường trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề phải làm rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề, nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật;

d) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định giải thể Trường trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có mẫu;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“1. Trường cao đẳng nghề, Trường trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường, trung tâm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

- Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động dạy nghề mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm;

- Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trung tâm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, trung tâm;- Trường, trung tâm hết thời hạn hoạt động được ghi trong quy chế, điều lệ (nếu có)”;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể Trường cao đẳng Nghề, Trường trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề.
: chinhquyen -> BieuMau
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
BieuMau -> Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
BieuMau -> Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (btxh) ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
BieuMau -> Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
BieuMau -> Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương