Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnhtải về 45.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích45.34 Kb.
Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức gửi Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ một cửa trong thời gian 01 ngày.

- Chuyển hồ sơ Phòng Dạy nghề thẩm định trong thời gian 08 ngày.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trong thời gian 10 ngày.

- Phòng Dạy nghề nhận quyết định gửi Bộ phận một cửa trả cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày;

b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ một cửa;

c)Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc (mẫu số 16).

- Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 17).

- Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm (mẫu số 18);

d) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định công nhận lại hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc (mẫu số 16 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 17 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm (mẫu số 18 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

- Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng/giám đốc quy định tại thời điểm xem xét công nhận lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới.

- Trường/trung tâm có nhu cầu.

- Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề, Trường trung cấp Nghề và giám đốc Trung tâm Dạy nghề.Mẫu số 16

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

_______________________________________


(1)_________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

Số: /
, ngày tháng năm 20

Về việc công nhận lại

hiệu trưởng/giám đốc
Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc]


I. Nêu lý do công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

II. Căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm

đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc]

xem xét, công nhận lại ông/bà giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc

Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc:

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán: , Dân tộc:

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):

- Tóm tắt quá trình công tác:
STT

Từ

tháng năm

Đến

tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+(hồ sơ đề nghị công nhận lại kèm theo)
- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị công nhận lại, cụ thể:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:

+ Kết quả hoạt động của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc:

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý:

+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:

Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhậnlại hiệu trưởng/giám đốc] xem xét, quyết định công nhận lại ông/bà

giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …….
(2)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

___________

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận lại giám đốc.

Mẫu số 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

_______________________________


(1)_________________
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
Họ và tên:

Năm sinh:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:


1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.

3. Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

 
, ngày tháng năm 20

Người tự nhận xét, đánh giá
(ký, ghi rõ họ và tên)

_________________

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

Mẫu số 18

Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

_____________________________


(1)_________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________, ngày tháng năm 20


BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người

góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm)
I. Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3. Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4. Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II. Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc).

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.

e) Tín nhiệm trong trường/trung tâm.

3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trộiIII. Kết luận chung

1. Về đảm bảo điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc

2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ


 

(3)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.(3) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận lại giám đốc.
: chinhquyen -> BieuMau
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
BieuMau -> Thủ tục giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
BieuMau -> Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
BieuMau -> Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (btxh) ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
BieuMau -> Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương