Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnhtải về 87.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích87.07 Kb.
Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Đơn vị, tổ chức gửi Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ một cửa trong thời gian 01 ngày.

- Chuyển hồ sơ Phòng Dạy nghề thẩm định trong thời gian 08 ngày.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trong thời gian 10 ngày.

- Phòng Dạy nghề nhận quyết định gửi Bộ phận một cửa trả cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày;

b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8).

- Biên bản họp của hội đồng quản trị trường (mẫu số 9).

- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo;

d) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp Nghề, trung tâm Dạy nghề tư thục;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Biên bản họp của hội đồng quản trị trường/trung tâm (mẫu số 9 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).

- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại:

- Khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề:

“1. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là 5 năm.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung học cấp nghề; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng nghề.

+ Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý.

+ Đủ sức khoẻ theo quy định.”

- Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“2. Đối với hiệu trưởng trường tư thục: phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm”;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.Mẫu 2a-BNV/2007

(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BN

ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC Số hiệu cán bộ, công chức:

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC
Ảnh màu

(4 x 6cm)SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

2. Tên gọi khác:

3. Sinh ngày tháng năm , Giới tính (nam, nữ):

4. Nơi sinh: xã , huyện , tỉnh

5. Quê quán: xã , huyện , tỉnh


6. Dân tộc: , 7. Tôn giáo:

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9. Nơi ở hiện nay:

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:

11. Ngày tuyển dụng: / / , Cơ quan tuyển dụng:

12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13. Công việc chính được giao:

14. Ngạch công chức (viên chức): , Mã ngạch:

Bậc lương: , Hệ số , Ngày hưởng / / , Phụ cấp chức vụ: , Phụ cấp khác:

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3. Lý luận chính trị: , 15.4. Quản lý Nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,

chuyên viên, cán sự….)

15.5. Ngoại ngữ: , 15.6. Tin học:

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…) (Trình độ A, B, C,…)

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam / / , Ngày chính thức: / /

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: đoàn, hội,…. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18. Ngày nhập ngũ: / / , Ngày xuất ngũ: / / , Quân hàm cao nhất:

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)

20. Sở trường công tác:

21. Khen thưởng: , 22. Kỷ luật:

(Hình thức cao nhất, năm nào) (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức

cao nhất, năm nào)

23. Tình trạng sức khoẻ: , Chiều cao: Cân nặng: kg, Nhóm máu:

24. Là thương binh hạng: / , Là con gia đình chính sách ():

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25. Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp: / /

26. Số sổ BHXH:

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
Tên trường

Chuyên ngành

đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức

đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

/ - /

/ - /


/ - /

/ - /


/ - /

/ - /

Ghi chú: Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng / Văn bằng: TSKH, TS,

Ths, Cử nhân, Kỹ sư

28. Tóm tắt quá trình công tác
Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức

xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…
29. Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…)

- Thời gian hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu…?):…

- Có thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ…)?

30. Quan hệ gia đìnha) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

b) Về bên vợ (hoặc chồng): cha, mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức


Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây

là đúng sự thật

(ký tên, ghi rõ họ tên)

……., ngày…… tháng…… năm 20….

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý

và sử dụng CBCC

(ký tên, đóng dấu)Mẫu số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận,

bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề, Trường trung cấp Nghề

và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề)

__________________________


(1)

(2)_________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

Số: /
, ngày tháng năm 20

Về việc công nhận

hiệu trưởng/giám đốc
Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]


I. Nêu lý do đề xuất công nhận hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện công nhận hiệu trưởng/giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm

đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng/giám đốc]

xem xét, công nhận ông/bà giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc

Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán: , Dân tộc:

- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):

- Tóm tắt quá trình công tác:
STT

Từ

tháng năm

Đến

tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

+(Hồ sơ đề nghị công nhận kèm theo)
Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận

hiệu trưởng/giám đốc] xem xét, quyết định công nhận ông/bà

giữ chức danh hiệu trưởng/giám đốc./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
(2)

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

___________

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận giám đốc.

Mẫu số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận,

bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề, Trường trung cấp Nghề

và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề)

_________________________


(1)_________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________, ngày tháng năm 20BIÊN BẢN HỌP

(Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm)


Về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc

_____________________________________
I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ giờ ngày tháng năm

- Địa điểm: tại

II. Thành phần

- Thành phần (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

- Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: / Vắng mặt: / (lý do):

- Chủ trì Hội nghị: đ/c chức danh

- Thư ký Hội nghị: đ/c chức danh
III. Nội dung

1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra: phiếu

- Số phiếu thu về: phiếu

- Số phiếu hợp lệ: phiếu

- Số phiếu không hợp lệ phiếu

- Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: phiếu/ phiếu ( %)

- Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận: phiếu/ phiếu ( %)

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự hội nghị nhất trí thông qua.

Hội nghị kết thúc vào giờ ngày tháng năm ./.

 


THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.
: chinhquyen -> BieuMau
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
BieuMau -> Thủ tục giải thể Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
BieuMau -> Thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
BieuMau -> Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (btxh) ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
BieuMau -> Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề, giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương