Tcn tiªu chuÈn ngµnhtải về 0.96 Mb.
trang9/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

5.4.2 C¸p kim lo¹i


 • Khi l¾p ®Æt, ph¶i chó ý duy tr× tÝnh liªn tôc c¸c thµnh phÇn kim lo¹i (mµn ch¾n ®iÖn tõ, d©y treo c¸p, c¸c thµnh phÇn gia c­êng...) t¹i c¸c mèi nèi, bÓ c¸p, tñ c¸p vµ hép c¸p däc tuyÕn. Ph¶i nèi c¸c thµnh phÇn kim lo¹i cña c¸p (nèi trùc tiÕp hoÆc qua thiÕt bÞ chèng sÐt) víi thanh liªn kÕt c©n b»ng thÕ cña nhµ tr¹m t¹i hai ®Çu tuyÕn c¸p.

 • Khi thùc hiÖn tiÕp ®Êt d©y treo c¸p hoÆc d©y tù treo c¸p, d©y nèi ®Êt ph¶i ®­îc ®Æt trong èng nhùa b¶o vÖ vµ ®­îc buéc cè ®Þnh, ch¾c ch¾n vµo th©n cét. ChØ thùc hiÖn tiÕp ®Êt vá bäc kim lo¹i t¹i c¸c hép c¸p.

 • ChØ thùc hiÖn tiÕp ®Êt vá c¸p ngÇm t¹i c¸c hép c¸p.

 • Khi l¾p ®Æt d©y chèng sÐt ngÇm, ph¶i b¶o ®¶m tÝnh dÉn ®iÖn liªn tôc däc theo chiÒu dµi d©y chèng sÐt ngÇm.

 • L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt t¹i c¸c ®iÓm c¸p vµo nhµ tr¹m theo yªu cÇu thiÕt kÕ vµ h­íng dÉn l¾p ®Æt chi tiÕt cña nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ.

5.5 Thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt

5.5.1 Thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt


§¬n vÞ thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i thùc hiÖn thi c«ng theo ®óng thiÕt kÕ vµ theo tr×nh tù ®­îc tr×nh bµy chi tiÕt trong Phô lôc D.

5.5.2 Thùc hiÖn liªn kÕt c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt


Khi cã nhiÒu hÖ thèng tiÕp ®Êt dïng cho c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau, ph¶i thùc hiÖn liªn kÕt c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt cã chøc n¨ng kh¸c nhau trong mét khu vùc nhµ tr¹m víi nhau ®Ó ®¶m b¶o sù c©n b»ng ®iÖn thÕ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau:

5.5.2.1 Ph­¬ng ph¸p 1: Thùc hiÖn liªn kÕt b»ng l­íi san b»ng ®iÖn thÕ

L­íi san b»ng ®iÖn thÕ lµ l­íi kim lo¹i ch«n d­íi ®Êt. DiÖn tÝch mÆt b»ng thi c«ng l­íi san b»ng ®iÖn thÕ tïy thuéc vµo ®Þa h×nh cña c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt nh­ng ph¶i ®¶m b¶o l­íi san b»ng ®iÖn thÕ c¸ch c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt kh«ng lín h¬n 5 m.

Chó ý: Nªn thùc hiÖn thi c«ng l­íi san b»ng ®iÖn thÕ cïng thêi ®iÓm thi c«ng c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt.

L­íi thi c«ng ®­îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: • §µo ®Êt trªn diÖn tÝch mÆt b»ng cÇn thiÕt víi ®é s©u tõ 0,5 ®Õn 0,7 m;

 • Trªn mÆt b»ng (®· ®­îc ®µo ®Êt), ®Æt d©y ®ång hay d©y thÐp m¹ kÏm cã ®­êng kÝnh tõ 3 mm ®Õn 5 mm hoÆc nh÷ng d¶i ®ång hay nh÷ng d¶i s¾t cã kÝch th­íc 15 mm x 1 mm hay 10 mm x 2 mm t¹o thµnh h×nh l­íi cã kÝch th­íc 30 cm x 30 cm hoÆc 50 cm x 50 cm;

 • Ph¶i hµn tÊt c¶ c¸c m¾t l­íi ®Ó t¹o thµnh 1 l­íi dÉn ®iÖn liªn tôc;

 • Thùc hiÖn liªn kÕt (hµn nèi) l­íi san b»ng víi c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt t¹i nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp (d©y dÉn lµ ng¾n nhÊt, kh«ng lín h¬n 5 m) b»ng d©y ®ång trÇn víi tiÕt diÖn lín h¬n hoÆc b»ng 14 mm2;

 • LÊp ®Êt nÖn chÆt.

5.5.2.2 Ph­¬ng ph¸p 2: Liªn kÕt b»ng ph­¬ng ph¸p nèi trùc tiÕp

C¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸p ®ång hoÆc thanh ®ång trÇn cã tiÕt diÖn lín h¬n hoÆc b»ng 50 mm2 ch«n s©u d­íi mÆt ®Êt kho¶ng tõ 0,5 ®Õn 0,7 m

Trong tr­êng hîp dïng c¸p ®ång nhiÒu sîi, ®­êng kÝnh mét sîi kh«ng nhá h¬n 1 mm.

Ch­¬ng VI: KiÓm tra, nghiÖm thu c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt vµ chèng sÐt


6.1 Thµnh phÇn nghiÖm thu

Chñ ®Çu t­ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång (Ban) nghiÖm thu. Thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu ph¶i cã ®¹i diÖn c¸c bªn nh­ sau: 1. §¹i diÖn chñ ®Çu t­;

 2. §¹i diÖn thiÕt kÕ;

 3. §¹i diÖn thi c«ng;

 4. §¹i diÖn qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng.

Héi ®ång (Ban) nghiÖm thu cã nhiÖm vô lËp biªn ban nghiÖm thu. Biªn b¶n ph¶i ®­îc x¸c nhËn cña c¸c ®¹i diÖn nãi trªn.

6.2 NghiÖm thu c¸c hÖ thèng, thiÕt bÞ chèng sÐt


6.2.1 Néi dung nghiÖm thu


Thùc hiÖn nghiÖm thu theo c¸c néi dung sau:

 1. NghiÖm thu theo thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng;

 2. NghiÖm thu vÒ c¬ häc. HÖ thèng ph¶i ®­îc l¾p ®Æt ch¾c ch¾n;

 3. NghiÖm thu vÒ thÈm mü. HÖ thèng l¾p ®Æt ph¶i ®¶m b¶o mü quan;

 4. NghiÖm thu vÒ an toµn cho con ng­êi. HÖ thèng ®­îc l¾p ®Æt ph¶i b¶o ®¶m an toµn cho con ng­êi khi lµm viÖc ë gÇn;

 5. §o gi¸ trÞ ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña hÖ thèng hay thiÕt bÞ chèng sÐt (khi dïng riªng hÖ thèng tiÕp ®Êt). So s¸nh gi¸ trÞ ®iÖn trë tiÕp ®Êt ®o ®­îc víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ yªu cÇu;

 6. Xem xÐt hå s¬ kiÓm ®Þnh c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt tr­íc khi l¾p ®Æt.

6.2.2 Hå s¬ nghiÖm thu

Hå s¬ nghiÖm thu c¸c hÖ thèng, thiÕt bÞ chèng sÐt gåm cã: 1. C¸c hå s¬ thiÕt kÕ;

 2. Biªn b¶n ®o kiÓm ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸c hÖ thèng, thiÕt bÞ chèng sÐt tr­íc khi l¾p ®Æt;

 3. Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp, nghiÖm thu l¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt trªn c¸c ®­êng d©y th«ng tin vµ trªn c¸c ®­êng ®iÖn l­íi;

 4. C¸c hå s¬ cung cÊp thiÕt bÞ;

 5. Lý lÞch x¸c nhËn nguån gèc cña hÖ thèng hay thiÕt bÞ chèng sÐt ®­îc l¾p ®Æt;

 6. Biªn b¶n bµn giao thiÕt bÞ chèng sÐt.

6.3 KiÓm tra, nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt

6.3.1 Quy ®Þnh vÒ thñ tôc nghiÖm thu:


1) NghiÖm thu l¾p ®Æt hÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i lµ h¹ng môc ®­îc nghiÖm thu ®Çu tiªn cña toµn bé c«ng tr×nh viÔn th«ng ®­îc x©y dùng.

2) KiÓm tra, nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i thùc hiÖn theo hai giai ®o¹n: 1. Giai ®o¹n 1: KiÓm tra, nghiÖm thu c¸c bé phËn ch«n d­íi ®Êt (ph¶i nghiÖm thu tr­íc khi lÊp kÝn ®Êt);

 2. Giai ®o¹n 2: KiÓm tra, nghiÖm thu toµn bé hÖ thèng tiÕp ®Êt.

6.3.2 Quy ®Þnh vÒ néi dung kiÓm tra, nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt


KiÓm tra, nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt gåm cã:

1) KiÓm tra viÖc thi c«ng dµn tiÕp ®Êt (phÇn ch«n d­íi ®Êt). 1. KiÓm tra chung viÖc l¾p ®Æt so víi thiÕt kÕ;

 2. KiÓm tra sù phï hîp viÖc sö dông vËt liÖu, kÝch th­íc cña c¸c ®iÖn cùc tiÕp ®Êt víi thiÕt kÕ;

 3. KiÓm tra ®é bÒn c¬ häc vµ ®é dÉn ®iÖn cña c¸c mèi hµn, mèi nèi;

 4. KiÓm tra viÖc lÊp ®Êt cho c¸c ®iÖn cùc tiÕp ®Êt.

KÕt qu¶ kiÓm tra ®­îc ®­a vµo biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh trong phô lôc D.

2) §o thö nghiÖm thu toµn bé hÖ thèng tiÕp ®Êt.

Sau khi kÕt thóc b­íc thi c«ng c¸p dÉn ®Êt sÏ tiÕn hµnh nghiÖm thu hÖ thèng tiÕp ®Êt. §o ®iÖn trë tiÕp ®Êt t¹i tÊm tiÕp ®Êt chÝnh. Ph­¬ng ph¸p ®o vµ mÉu ghi biªn b¶n ®­îc tr×nh bµy ë Phô lôc D.


: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương