Tcn tiªu chuÈn ngµnh


Lùa chän lo¹i hÖ thèng tiÕp ®Êttải về 0.96 Mb.
trang8/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

4.5.3 Lùa chän lo¹i hÖ thèng tiÕp ®Êt


ViÖc lùa chän lo¹i hÖ thèng tiÕp ®Êt phô thuéc vµo 3 ®iÒu kiÖn sau:

 • §iÒu kiÖn mÆt b»ng n¬i sÏ thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt;

 • §iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i n¬i thi c«ng;

 • Gi¸ trÞ ®iÖn trë tiÕp ®Êt tiªu chuÈn.

HÖ thèng tiÕp ®Êt th­êng ®­îc x©y dùng theo c¸c lo¹i sau:

  1) HÖ thèng tiÕp ®Êt d¹ng hçn hîp (gåm c¸c ®iÖn cùc th¼ng ®øng vµ c¸c d¶i n»m ngang)

  HÖ thèng tiÕp ®Êt d¹ng hçn hîp ®­îc sö dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: • Gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i n¬i thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt kh«ng lín h¬n 100 .m vµ t­¬ng ®èi ®ång nhÊt ë ®é s©u tõ 1 ®Õn 5 m;

 • MÆt b»ng thi c«ng kh«ng bÞ h¹n chÕ;

 • §iÖn trë tiÕp ®Êt tiªu chuÈn yªu cÇu nhá (th«ng th­êng lµ hÖ thèng tiÕp ®Êt c«ng t¸c).

  2) HÖ thèng tiÕp ®Êt lµ nh÷ng d¶i s¾t hoÆc ®ång n»m ngang

  HÖ thèng tiÕp ®Êt lµ nh÷ng d¶i s¾t hoÆc ®ång n»m ngang ®­îc sö dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau:


 • Gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i n¬i thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt kh«ng lín h¬n 100 .m vµ t­¬ng ®èi ®ång nhÊt ë ®é s©u tõ 1 ®Õn 2 m;

 • Gi¸ trÞ ®iÖn trë tiÕp ®Êt tiªu chuÈn yªu cÇu lín tõ 5 ®Õn 10  (th«ng th­êng ®­îc dïng ®èi víi c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ ®éc lËp ë xa trung t©m);

 • MÆt b»ng thi c«ng kh«ng bÞ h¹n chÕ.

  3) HÖ thèng tiÕp ®Êt ch«n s©u

  HÖ thèng tiÕp ®Êt ch«n s©u ®­îc sö dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau:


 • Gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i n¬i thi c«ng rÊt nhá ë c¸c líp ®Êt d­íi s©u;

 • Gi¸ trÞ ®iÖn trë tiÕp ®Êt tiªu chuÈn yªu cÇu nhá (th«ng th­êng lµ hÖ thèng tiÕp ®Êt c«ng t¸c);

 • MÆt b»ng thi c«ng chËt hÑp.

  4) HÖ thèng tiÕp ®Êt bao gåm nh÷ng tÊm thÐp hoÆc ®ång ch«n dùng ®øng

  HÖ thèng tiÕp ®Êt bao gåm nh÷ng tÊm thÐp hoÆc ®ång ch«n dùng ®øng ®­îc sö dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau:


 • Gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i n¬i thi c«ng hÖ thèng tiÕp ®Êt kh«ng lín h¬n 100 .m vµ t­¬ng ®èi ®ång nhÊt ë ®é s©u tõ 1 ®Õn 5 m;

 • MÆt b»ng thi c«ng qu¸ chËt hÑp;

 • Gi¸ trÞ ®iÖn trë tiÕp ®Êt tiªu chuÈn yªu cÇu trong ph¹m vi tõ 3 ®Õn 5 .

4.5.4 TÝnh to¸n hÖ thèng tiÕp ®Êt


C¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt ph¶i ®­îc tÝnh to¸n, thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o thêi h¹n khai th¸c nh­ sau:

1) HÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ: 30 n¨m;

2) HÖ thèng tiÕp ®Êt c«ng t¸c: 15 n¨m.

C¸c c«ng thøc tÝnh to¸n hÖ thèng tiÕp ®Êt ®­îc nªu trong Phô lôc C.


4.5.5 Sö dông ho¸ chÊt c¶i t¹o ®Êt


Tuú theo yªu cÇu thùc tÕ, cã thÓ sö dông c¸c lo¹i hãa chÊt c¶i t¹o ®Êt nh­ sau:

1) Dïng ho¸ chÊt c¶i t¹o ®Êt d¹ng hoµ tan nh»m môc ®Ých gi¶m nhá ®iÖn trë suÊt cña ®Êt.

2) Dïng ho¸ chÊt c¶i t¹o ®Êt d¹ng ®«ng cøng nh»m môc ®Ých:


 • Gi¶m nhá ®iÖn trë tiÕp ®Êt;

 • T¨ng ®é æn ®Þnh cña ®iÖn trë tiÕp ®Êt;

 • Chèng ¨n mßn cho c¸c ®iÖn cùc tiÕp ®Êt;

 • T¨ng kh¶ n¨ng tiÕp xóc víi ®Êt trong tr­êng hîp dïng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt ch«n s©u.

Ch­¬ng V: Thi c«ng l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ chèng sÐt vµ hÖ thèng tiÕp ®Êt5.1 Nguyªn t¾c chung

 • TÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt, tr­íc khi l¾p ®Æt ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh theo ®óng ®å ¸n thiÕt kÕ ®· ®­îc phª chuÈn.

 • §¬n vÞ thi c«ng ph¶i thùc hiÖn thi c«ng theo ®óng thiÕt kÕ vµ kh«ng ®­îc tù ý söa ch÷a thiÕt kÕ vµ b¶n ®å thi c«ng.

 • ViÖc thi c«ng l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt kh«ng ®­îc g©y ¶nh h­ëng, lµm gi¸n ®o¹n th«ng tin liªn l¹c.

 • Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i tuyÖt ®èi tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn vµ an toµn lao ®éng cña nhµ n­íc, cña ngµnh vµ cña ®¬n vÞ thi c«ng ®Ò ra. Khi cã d«ng sÐt, nguy hiÓm, tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc phÐp thi c«ng.

5.2 Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp

 • §iÖn cùc thu sÐt vµ d©y tho¸t sÐt ph¶i ®­îc l¾p ®Æt theo ®­êng cµng ng¾n cµng tèt.

 • TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trong hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ph¶i ®­îc l¾p ®Æt ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vÒ mÆt c¬ khÝ ®Ó chÞu ®­îc c¸c t¸c ®éng do giã, c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ c¸c t¸c ®éng c¬ häc kh¸c.

 • D©y tho¸t sÐt ph¶i ®­îc g¾n chÆt vµo t­êng vµ ®­îc l¾p ®Æt ë n¬i an toµn, tr¸nh g©y nguy hiÓm cho con ng­êi.

 • D©y tho¸t sÐt trong hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp b¶o vÖ cét cao ¨ng ten ph¶i ®­îc l¾p ®Æt trong lßng cét th¸p vµ ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo th©n th¸p.

 • C¸c hÖ thèng chèng sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím vµ ph©n t¸n n¨ng l­îng sÐt ph¶i ®­îc l¾p ®Æt theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt.

5.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt lan truyÒn

 • NÕu ®­êng d©y ®iÖn h¹ ¸p vµo nhµ tr¹m viÔn th«ng qua nhµ m¸y næ, ph¶i l¾p ®Æt thiÕt bÞ b¶o vÖ s¬ cÊp ngay t¹i nhµ m¸y næ hoÆc tr¹m biÕn thÕ. Nhµ m¸y næ ph¶i ®­îc trang bÞ tiÕp ®Êt ®Ó nèi ®Êt cho m¸y næ, biÕn thÕ vµ thiÕt bÞ chèng sÐt.

 • ThiÕt bÞ chèng sÐt ®­îc l¾p ®Æt t¹i nhµ tr¹m viÔn th«ng ph¶i ®Æt tr­íc tñ ph©n phèi ®iÖn chÝnh AC.

 • L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt trªn ®­êng d©y tÝn hiÖu t¹i vÞ trÝ ®­êng d©y ®i vµo nhµ tr¹m vµ t¹i giao diÖn gi÷a ®­êng d©y vµ thiÕt bÞ ®óng theo thiÕt kÕ.

 • ViÖc thùc hiÖn l¾p ®Æt chi tiÕt cÇn tu©n thñ h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ.

 • Khi c¾t ®iÖn l­íi ®Ó thi c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt, ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh­ sö dông ®iÖn m¸y næ, ¾c quy ®Ó kh«ng lµm gi¸n ®o¹n th«ng tin liªn l¹c.

5.4 Thi c«ng l¾p ®Æt chèng sÐt b¶o vÖ ®­êng d©y th«ng tin

5.4.1 C¸p quang cã thµnh phÇn kim lo¹i


 • Víi tuyÕn c¸p quang cã thµnh phÇn kim lo¹i, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña thµnh phÇn kim lo¹i theo chiÒu dµi cña c¸p, kÓ c¶ c¸c chç nèi vµ c¸c bé t¸i t¹o. Ph¶i nèi c¸c thµnh phÇn kim lo¹i víi thanh liªn kÕt c©n b»ng thÕ (e.p.b.b) (nèi trùc tiÕp hoÆc qua thiÕt bÞ chèng sÐt) t¹i hai ®Çu tuyÕn c¸p. NÕu kh«ng cã thanh liªn kÕt c©n b»ng thÕ, ph¶i nèi c¸c thµnh phÇn kim lo¹i nµy víi thanh liªn kÕt c©n b»ng thÕ dïng riªng bªn trong kÕt cuèi m¹ng quang.Khi thùc hiÖn tiÕp ®Êt d©y treo c¸p hoÆc d©y tù treo c¸p, d©y nèi ®Êt ph¶i ®­îc ®Æt trong èng nhùa b¶o vÖ vµ ®­îc buéc cè ®Þnh, ch¾c ch¾n vµo th©n cét. ChØ thùc hiÖn tiÕp ®Êt vá bäc kim lo¹i t¹i c¸c hép c¸p. • Kh«ng thùc hiÖn tiÕp ®Êt cho vá kim lo¹i cña c¸p quang ngÇm cã líp vá bäc c¸ch ®iÖn.

 • Kh«ng l¾p ®Æt c¸p quang víi c¸p ®iÖn lùc trong cïng mét èng.

 • Khi l¾p ®Æt d©y chèng sÐt ngÇm, ph¶i b¶o ®¶m tÝnh dÉn ®iÖn liªn tôc däc theo chiÒu dµi d©y chèng sÐt ngÇm.

 • L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt t¹i c¸c ®iÓm c¸p vµo nhµ tr¹m theo yªu cÇu thiÕt kÕ vµ h­íng dÉn l¾p ®Æt chi tiÕt cña nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương