Tcn tiªu chuÈn ngµnh


Chèng sÐt lan truyÒn vµ c¶m øng ®iÖn tõ bªn trong nhµ tr¹mtải về 0.96 Mb.
trang7/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

4.2.3 Chèng sÐt lan truyÒn vµ c¶m øng ®iÖn tõ bªn trong nhµ tr¹m


 1. Thùc hiÖn liªn kÕt ®¼ng thÕ t¹i ranh giíi gi÷a c¸c vïng chèng sÐt (LPZ) ®èi víi c¸c thµnh phÇn vµ hÖ thèng kim lo¹i (c¸c ®­êng èng dÉn kim lo¹i, c¸c khung gi¸ c¸p, khung gi¸ thiÕt bÞ).

 2. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p che ch¾n ®iÖn tõ:

 • Liªn kÕt c¸c thµnh phÇn kim lo¹i cña toµ nhµ víi nhau vµ víi hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp, vÝ dô m¸i nhµ, bÒ mÆt b»ng kim lo¹i, cèt thÐp vµ c¸c khung cöa b»ng kim lo¹i cña tßa nhµ.

 • Dïng c¸c lo¹i c¸p cã mµn ch¾n kim lo¹i hoÆc dÉn c¸p trong èng kim lo¹i cã trë kh¸ng thÊp. Vá che ch¾n hoÆc èng dÉn b»ng kim lo¹i ph¶i ®­îc liªn kÕt ®¼ng thÕ ë hai ®Çu vµ t¹i ranh giíi gi÷a c¸c vïng chèng sÐt (LPZ). èng dÉn c¸p ph¶i ®­îc chia lµm hai phÇn b»ng v¸ch ng¨n b»ng kim lo¹i, mét phÇn chøa c¸p th«ng tin, mét phÇn chøa c¸p ®iÖn lùc vµ c¸c d©y dÉn liªn kÕt.

 1. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt t¹i giao diÖn d©y - m¸y (t¹i ranh giíi LPZ1 vµ LPZ2). ThiÕt bÞ chèng sÐt ®­îc lùa chän phèi hîp tèt víi kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña thiÕt bÞ cÇn b¶o vÖ vµ chÞu ®ù¬c dßng xung sÐt xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ l¾p ®Æt.

 2. Thùc hiÖn cÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt trong nhµ tr¹m viÔn th«ng theo quy ®Þnh trong môc 2.3.

4.3 ThiÕt kÕ chèng sÐt b¶o vÖ cét ¨ng ten viÔn th«ng

§Ó gi¶m nhá tÇn suÊt thiÖt h¹i do sÐt g©y ra ®èi víi cét ¨ng ten viÔn th«ng, ph¶i trang bÞ hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp cho cét ¨ng ten. ThiÕt kÕ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp cho cét ¨ng ten ®­îc ¸p dông theo môc 4.2.3.Chó ý:

 • Víi cét cao ¨ng ten b»ng kim lo¹i, kh«ng cÇn trang bÞ d©y tho¸t sÐt mµ dïng th©n cét ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nµy, víi ®iÒu kiÖn ph¶i hµn nèi vÒ mÆt ®iÖn khÝ c¸c ®èt cét víi nhau qua tÊt c¶ c¸c mÆt bÝch cét.

 • C¸c thµnh phÇn kim lo¹i cña cét ¨ng ten viÔn th«ng ph¶i ®­îc liªn kÕt ®iÖn liªn tôc víi nhau vµ víi c¸c thµnh phÇn vá kim lo¹i cña thiÕt bÞ kü thuËt.

4.4 ThiÕt kÕ chèng sÐt b¶o vÖ ®­êng d©y th«ng tin

4.4.1 Lùa chän m«i tr­êng l¾p ®Æt


Khi thiÕt kÕ tuyÕn c¸p, ph¶i chó ý xem xÐt, lùa chän m«i tr­êng l¾p ®Æt sao cho cã thÓ lîi dông ®­îc yÕu tè che ch¾n s½n cã cña m«i tr­êng xung quanh.

4.4.2 Lùa chän c¸p cã gi¸ trÞ dßng g©y h­ háng lín


§èi víi c¸p n»m trong vïng nguy hiÓm vµ hay bÞ sÐt ®¸nh, ph¶i lùa chän c¸p cã gi¸ trÞ dßng g©y h­ háng lín ®Ó gi¶m tÇn suÊt g©y thiÖt h¹i.

4.4.3 Thùc hiÖn tiÕp ®Êt cho tuyÕn c¸p


 • Ph¶i thùc hiÖn tiÕp ®Êt mµn ch¾n kim lo¹i cña c¸p treo t¹i hai ®Çu tuyÕn c¸p vµ däc theo tuyÕn c¸p theo quy ®Þnh trong TCN 68-141: 1999 "TiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng”.

 • Cã thÓ t¨ng sè lÇn tiÕp ®Êt d©y treo c¸p (gi¶m nhá kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm tiÕp ®Êt) ë nh÷ng vïng hay bÞ sÐt ®¸nh.

4.4.4 Trang bÞ d©y chèng sÐt ngÇm cho c¸p ch«n


§Ó gi¶m nhá dßng sÐt ®¸nh vµo c¸p ch«n, dïng d©y chèng sÐt ngÇm b»ng kim lo¹i ch«n phÝa trªn, däc theo tuyÕn c¸p ®Ó thu hót mét phÇn dßng sÐt (xem phô lôc F). D©y chèng sÐt ngÇm ph¶i b»ng ®ång hay l­ìng kim cã ®­êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 4 mm, hoÆc nhiÒu sîi d©y thÐp m¹ kÏm cã tæng tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n 38 mm2. D©y chèng sÐt ngÇm ph¶i ®­îc bè trÝ däc theo toµn bé chiÒu dµi ®o¹n c¸p cÇn ®­îc b¶o vÖ vµ kÐo dµi thªm mét ®o¹n Y, víi Y ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc:

Y  5 . () 1/2, (m) (4.2)

Trong ®ã:

 = ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, .m.


4.4.5 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt


L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt t¹i c¸c ®iÓm c¸p nhËp tr¹m ®Ó lµm gi¶m tÇn suÊt thiÖt h¹i cho c¸p do sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo tr¹m. ThiÕt bÞ chèng sÐt ph¶i ®­îc lùa chän phèi hîp tèt víi kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña c¸p. ThiÕt bÞ chèng sÐt ph¶i ®­îc nèi gi÷a c¸c d©y dÉn kim lo¹i cña c¸p víi thanh tiÕp ®Êt chÝnh cña nhµ tr¹m. T¹i ®é dµi c¸p ch«n Lp = 5.1/2 (víi  lµ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, .m) tÝnh tõ nhµ tr¹m, ph¶i l¾p thªm c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt gi÷a c¸c d©y dÉn kim lo¹i cña c¸p vµ vá c¸p (hoÆc èng kim lo¹i).

4.5 ThiÕt kÕ hÖ thèng tiÕp ®Êt


4.5.1 Nguyªn t¾c thiÕt kÕ


 • Tèt nhÊt, nªn dïng mét hÖ thèng tiÕp ®Êt dïng chung cho c¸c chøc n¨ng tiÕp ®Êt chèng sÐt, tiÕp ®Êt c«ng t¸c vµ b¶o vÖ trong mét khu vùc nhµ tr¹m viÔn th«ng.

 • Trong tr­êng hîp ®· cã s½n hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt cho nhµ tr¹m, khi thiÕt kÕ hÖ thèng tiÕp ®Êt c«ng t¸c vµ b¶o vÖ cho thiÕt bÞ, ph¶i thùc hiÖn liªn kÕt ®¼ng thÕ hai hÖ thèng tiÕp ®Êt trªn.

 • HÖ thèng tiÕp ®Êt dïng chung ph¶i cã gi¸ trÞ ®iÖn trë nhá h¬n gi¸ trÞ ®iÖn trë tiÕp ®Êt tiªu chuÈn thÊp nhÊt.

 • HÖ thèng tiÕp ®Êt chung ph¶i ®­îc thi c«ng ë vÞ trÝ thÝch hîp nhÊt (trung t©m) sao cho chiÒu dµi c¸p dÉn ®Êt lµ ng¾n nhÊt.

 • Ph¶i liªn kÕt ®¼ng thÕ gi÷a hÖ thèng tiÕp ®Êt cña khu vùc nhµ tr¹m víi hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt cña cét cao ¨ng ten kÒ bªn.

4.5.1 X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt


 • Tr­íc khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt, ph¶i ®o ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i khu vùc dù kiÕn trang bÞ tiÕp ®Êt. Ph­¬ng ph¸p ®o vµ s¬ ®å m¹ch ®o ®­îc quy ®Þnh trong môc 3.3, ch­¬ng III.

 • §iÖn trë suÊt cña ®Êt dïng trong tÝnh to¸n hÖ thèng tiÕp ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:

tt = k ®o, (.m) (4.3)

Trong ®ã:

tt - ®iÖn trë suÊt cña ®Êt dïng trong thiÕt kÕ chèng sÐt;

®o - ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ®o ®­îc;

k - hÖ sè mïa, k =1,6  1,8.

4.5.2 Chän vËt liÖu lµm ®iÖn cùc tiÕp ®Êt


VËt liÖu lµm ®iÖn cùc tiÕp ®Êt sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn tuæi thä cña hÖ thèng tiÕp ®Êt. V× vËy, viÖc chän vËt liÖu lµm ®iÖn cùc tiÕp ®Êt phô thuéc vµo chøc n¨ng cña hÖ thèng tiÕp ®Êt.

1) HÖ thèng tiÕp ®Êt c«ng t¸c:

HÖ thèng tiÕp ®Êt c«ng t¸c cã thêi h¹n khai th¸c lµ 15 n¨m. VËt liÖu lµm ®iÖn cùc tiÕp ®Êt c«ng t¸c ph¶i b»ng ®ång hoÆc b»ng thÐp m¹ kÏm.

Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®­îc nªu trong phô lôc C.

2) HÖ thèng tiÕp ®Êt b¶o vÖ cã thêi h¹n khai th¸c lµ 30 n¨m. §iÖn cùc tiÕp ®Êt chØ cÇn lµm b»ng thÐp m¹ kÏm.

3) HÖ thèng tiÕp ®Êt dïng chung cho c¸c chøc n¨ng tiÕp ®Êt c«ng t¸c vµ tiÕp ®Êt b¶o vÖ ph¶i ®­îc xem xÐt nh­ ®èi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt c«ng t¸c.: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương