Tcn tiªu chuÈn ngµnh


X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt theo ph­¬ng ph¸p th¨m dß ®iÖn cùc tiÕp ®Êt mÉutải về 0.96 Mb.
trang6/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

3.3.1 X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt theo ph­¬ng ph¸p th¨m dß ®iÖn cùc tiÕp ®Êt mÉu


Ph­¬ng ph¸p th¨m dß ®iÖn cùc tiÕp ®Êt mÉu chØ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ®Õn ®é s©u ch«n ®iÖn cùc vµ sö dông trong tr­êng hîp kh«ng cã lo¹i m¸y ®o 4 ®iÖn cùc ®Ó tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p ®o s©u th¨m dß ®èi xøng. M¹ch ®o ®­îc quy ®Þnh nh­ trong h×nh 3.1.

Tõ kÕt qu¶ ®o ®iÖn trë R cña ®iÖn cùc tiÕp ®Êt mÉu, tÝnh ra gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ë ®é s©u ch«n cäc b»ng c«ng thøc:(3.1)

Trong ®ã:

- ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, .m;

l- chiÒu dµi phÇn ch«n s©u cña ®iÖn cùc tiÕp ®Êt mÉu, m;

d - ®­êng kÝnh ngoµi cña ®iÖn cùc tiÕp ®Êt mÉu d¹ng trô trßn, m (nÕu ®iÖn cùc tiÕp ®Êt cã d¹ng thÐp gãc, víi c¹nh lµ b th× d = 0,95b).


3.3.2 X¸c ®Þnh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt theo ph­¬ng ph¸p ®o s©u th¨m dß ®èi xøng (ph­¬ng ph¸p ®o ®iÖn vËt lý)


3.3.2.1 Ph­¬ng ph¸p Wenner

M¹ch ®o theo ph­¬ng ph¸p Wenner ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh 3.2.

§iÖn trë suÊt cña ®Êt ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc:

 = 2aR, (.m) (3.2)

Trong ®ã: R - gi¸ trÞ ®iÖn trë ®o ®­îc, ;

a - kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÖn cùc, m;
3.3.2.2 Ph­¬ng ph¸p Schlumberger

M¹ch ®o theo ph­¬ng ph¸p Schlumberger ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh 3.3. §iÖn trë suÊt cña ®Êt ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc:(3.3)

Trong ®ã:

l- kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®iÖn cùc dßng ®Õn t©m th¨m dß O, m;

d - kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®iÖn cùc ¸p ®Õn t©m th¨m dß O, m;

R- gi¸ trÞ ®iÖn trë ®äc ®­îc trªn m¸y ®o, ;Ch­¬ng IV: ThiÕt kÕ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt
4.1 Nguyªn t¾c chung

4.1.1 ViÖc thiÕt kÕ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt ®­îc tiÕn hµnh sau khi dù ¸n kh¶ thi ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (dù ¸n kh¶ thi, dù ¸n ®Çu t­).

4.1.2 ThiÕt kÕ chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· cã ®Çy ®ñ v¨n b¶n, tµi liÖu, sè liÖu kh¶o s¸t ®o ®¹c thùc ®Þa.

4.1.3 ThiÕt kÕ chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt cho nhµ tr¹m, cét cao ¨ng ten vµ ®­êng d©y th«ng tin ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù c¬ b¶n sau:


  • TÝnh to¸n tÇn suÊt thiÖt h¹i do sÐt g©y ra ®èi víi c«ng tr×nh viÔn th«ng khi ch­a cã trang bÞ b¶o vÖ, ph­¬ng ph¸p ®­îc nªu trong TCN 68 - 135: 2001 "Chèng sÐt b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng - Yªu cÇu kü thuËt";

  • So s¸nh víi giíi h¹n tÇn suÊt thiÖt h¹i cho phÐp ®­îc quy ®Þnh trong TCN 68 - 135: 2001;

  • NÕu tÇn suÊt thiÖt h¹i v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, ph¶i lùa chän c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp sao cho tÇn suÊt thiÖt h¹i do sÐt tho¶ m·n yªu cÇu trong TCN 68 - 135: 2001.

4.2 ThiÕt kÕ chèng sÐt b¶o vÖ nhµ tr¹m viÔn th«ng

4.2.1 Chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp cho nhµ tr¹m viÔn th«ng


4.2.1.1 Chän møc b¶o vÖ

ThiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp cho nhµ tr¹m viÔn th«ng ph¶i ®¶m b¶o sao cho hiÖu qu¶ b¶o vÖ cña hÖ thèng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu b¶o vÖ cña nhµ tr¹m. HiÖu qu¶ b¶o vÖ E cña hÖ thèng chèng sÐt ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:

E  1 - Fd/ Fd; (4.1)

Trong ®ã:

Fd - tÇn suÊt thiÖt h¹i do sÐt ®¸nh trùc tiÕp lªn nhµ tr¹m viÔn th«ng;

Fd - tÇn suÊt thiÖt h¹i do sÐt ®¸nh trùc tiÕp cã thÓ chÊp nhËn ®­îc.Chó ý: C¸c gi¸ trÞ Fd, Fd ®­îc x¸c ®Þnh theo TCN 68 - 135: 2001.

B¶ng 4.1: Møc b¶o vÖ cña hÖ thèng chèng sÐt t­¬ng øng víi hiÖu qu¶ b¶o vÖ

Møc b¶o vÖ

HiÖu qu¶ b¶o vÖ E

I
II
III
IV

0,98

0,95


0,90

0,80


4.2.1.2 ThiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp

HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ b¶o vÖ ®· lùa chän theo 4.2.1.1.ViÖc thiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong môc 2.1, tuú theo lo¹i hÖ thèng chèng sÐt ®­îc lùa chän.

4.2.2 Chèng sÐt lan truyÒn tõ bªn ngoµi nhµ tr¹m


4.2.2.1 Chèng sÐt lan truyÒn tõ ®­êng d©y th«ng tin ®i vµo nhµ tr¹m

  1. Lùa chän lo¹i c¸p cã vá che ch¾n víi trë kh¸ng truyÒn ®¹t nhá.

  2. Thùc hiÖn tiÕp ®Êt vµ liªn kÕt ®¼ng thÕ cho vá c¸p theo quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 141: 1999 “TiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng - Yªu cÇu kü thuËt”. C¸p ®ång trôc dÉn tõ ¨ng ten xuèng ph¶i ®­îc ®Æt trong lßng cét th¸p vµ tiÕp ®Êt ë vÞ trÝ tõ cét th¸p sang cÇu c¸p vµ vÞ trÝ ®i vµo nhµ tr¹m.

  3. L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt t¹i vÞ trÝ c¸p ®i vµo nhµ tr¹m. ThiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i ®­îc lùa chän theo quy ®Þnh trong môc 2.2.1 vµ phèi hîp tèt víi kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña thiÕt bÞ cÇn b¶o vÖ.

4.2.2.2 Chèng sÐt lan truyÒn tõ ®­êng d©y ®iÖn lùc ®i vµo nhµ tr¹m

  1. Lùa chän lo¹i c¸p cã vá che ch¾n víi trë kh¸ng truyÒn ®¹t nhá.

  2. Thùc hiÖn tiÕp ®Êt vµ liªn kÕt ®¼ng thÕ cho vá c¸p theo quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 141: 1999.

  3. L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt t¹i vÞ trÝ c¸p ®i vµo nhµ tr¹m. ThiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i ®­îc lùa chän theo quy ®Þnh trong môc 2.2.1 vµ phèi hîp tèt víi kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña thiÕt bÞ.

  4. Dïng m¸y biÕn thÕ h¹ ¸p riªng ®Ó cung cÊp nguån ®iÖn cho nhµ tr¹m. Trong tr­êng hîp nµy, ph¶i l¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt trªn ®­êng d©y trung vµ cao ¸p tr­íc khi vµo tr¹m biÕn thÕ. ThiÕt bÞ chèng sÐt ®­îc lùa chän phèi hîp tèt víi kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña ®­êng d©y vµ chÞu ®­îc dßng xung sÐt xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ l¾p ®Æt.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương