Tcn tiªu chuÈn ngµnh


CÊu h×nh tiÕp ®Êt chuÈn cho nhµ thuª baotải về 0.96 Mb.
trang5/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2.3.3 CÊu h×nh tiÕp ®Êt chuÈn cho nhµ thuª bao


- C¸c nhµ thuª bao lín, cã quy m« vµ chñng lo¹i thiÕt bÞ nh­ mét tr¹m viÔn th«ng, ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ cÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt chuÈn nh­
trong 2.3.2.

- Nhµ thuª bao cã quy m« nhá h¬n (sö dông trùc tiÕp c¸c dÞch vô viÔn th«ng), ph¶i thùc hiÖn cÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt theo nh÷ng quy ®Þnh sau: 1. Trang bÞ mét tÊm tiÕp ®Êt chÝnh (MET). TÊm tiÕp ®Êt chÝnh nµy ®Æt cµng gÇn lèi vµo cña c¸p nguån vµ c¸p viÔn th«ng cµng tèt;

 2. Ph¶i thiÕt lËp m¹ng CBN bªn trong nhµ thuª bao b»ng c¸ch liªn kÕt tÊt c¶ c¸c phÇn tö kim lo¹i trong nhµ thuª bao víi nhau vµ víi tÊm tiÕp ®Êt chÝnh (MET).

 3. Ph¶i trang bÞ mét m¹ng tiÕp ®Êt (hÖ thèng tiÕp ®Êt). M¹ng tiÕp ®Êt nµy ph¶i tháa m·n ®iÖn trë tiÕp ®Êt mµ c¸c thiÕt bÞ trong nhµ thuª bao yªu cÇu.

 4. D©y b¶o vÖ PE cña hÖ thèng nguån ph¶i ®­îc nèi ®Õn tÊm tiÕp ®Êt chÝnh;

 5. C¸p nguån xoay chiÒu vµ c¸p viÔn th«ng ph¶i c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ 100 mm trõ tr­êng hîp cã che ch¾n hîp lý;

 6. Vá che ch¾n cña tÊt c¶ c¸c c¸p ®i vµo nhµ thuª bao ph¶i ®­îc nèi trùc tiÕp víi tÊm tiÕp ®Êt chÝnh;

 7. VÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt trªn ®­êng d©y th«ng tin, nguån h¹ ¸p ph¶i ®­îc bè trÝ ë cæng vµo nhµ thuª bao. §é dµi d©y ®Êt tõ thiÕt bÞ b¶o vÖ ®Õn MET cµng ng¾n cµng tèt;

 8. Trong mét sè tr­êng hîp, tuú theo yªu cÇu cña thiÕt bÞ ®Çu cuèi viÔn th«ng, ph¶i l¾p ®Æt nh÷ng bé b¶o vÖ phô t¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi viÔn th«ng ®Ó h¹n chÕ xung t¹o ra do ghÐp ®iÖn tõ bªn trong nhµ thuª bao.

 9. Tr­êng hîp nhiÒu nhµ thuª bao cã ®­êng c¸p viÔn th«ng dÉn tõ m¹ng c«ng céng vµo lÇn l­ît tõng nhµ, ph¶i thùc hiÖn tiÕp ®Êt vµ b¶o vÖ cho thiÕt bÞ viÔn th«ng ®Æt trong mçi nhµ nh­ tr­êng hîp nhµ ®éc lËp.

Riªng trong tr­êng hîp c¸p ®i bªn trong nhµ kh«ng tiÕp xóc víi ®­êng ®iÖn lùc cao ¸p, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ng«i nhµ nhá h¬n 50 m, c¸p gi÷a c¸c nhµ cã mµn ch¾n kim lo¹i vµ c¸c mµn ch¾n nµy ®­îc nèi víi cùc tiÕp ®Êt cña mçi nhµ th× chØ l¾p bé b¶o vÖ ë nhµ thø nhÊt, kh«ng cÇn l¾p bé b¶o vÖ ë nhµ thø hai.

2.3.4 CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt trong tr¹m ®iÖn tö ë xa


- Ph¶i thùc hiÖn cÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt trong c¸c tr¹m ®iÖn tö ë xa theo d¹ng cÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö (EEE) hoÆc d¹ng ca bin thiÕt bÞ ®iÖn tö (EEC).

- CÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö (EEE) hoÆc ca bin thiÕt bÞ ®iÖn tö (EEC) ph¶i bao gåm nh÷ng thµnh phÇn sau: 1. M¹ng liªn kÕt chung CBN t¹o bëi sù liªn kÕt tÊt c¶ nh÷ng thµnh phÇn cÊu tróc kim lo¹i s½n cã cña nhµ tr¹m víi ®­êng dÉn kÕt nèi (vßng kÕt nèi) ®­îc x©y dùng bæ sung;

 2. TÊm tiÕp ®Êt chÝnh;

 3. D©y dÉn ®Êt thùc hiÖn nèi m¹ng tiÕp ®Êt víi tÊm tiÕp ®Êt chÝnh;

 4. D©y dÉn ®Êt b¶o vÖ vµ d©y dÉn liªn kÕt.

- Ph¶i thùc hiÖn m¹ng liªn kÕt M-BN ®èi víi c¸c khèi hÖ thèng thiÕt bÞ vµ thùc hiÖn kÕt nèi gi÷a m¹ng M-BN vµ CBN theo h­íng dÉn trong Phô lôc A.

Ch­¬ng III: kh¶o s¸t vµ ®o ®¹c


3.1 Quy ®Þnh chung

 • NhiÖm vô kh¶o s¸t lµ ph¶i n¾m ®­îc c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc thiÕt kÕ chèng sÐt. Kh¶o s¸t ®­îc tiÕn hµnh sau khi cã nhiÖm vô thiÕt kÕ chèng sÐt.

 • Chñ nhiÖm ®Ò ¸n thiÕt kÕ chèng sÐt ph¶i phô tr¸ch nhãm kh¶o s¸t vµ viÖc kh¶o s¸t ph¶i cã sù tham gia cña ®¹i diÖn c¬ quan qu¶n lý c«ng tr×nh viÔn th«ng cÇn thiÕt kÕ chèng sÐt.

 • Tïy thuéc vµo tÇm quan träng, quy m«, kÝch th­íc c«ng tr×nh cÇn thiÕt kÕ chèng sÐt ®Ó tæ chøc mét hoÆc vµi nhãm kh¶o s¸t.

 • TuyÖt ®èi b¶o ®¶m an toµn lao ®éng trong c«ng t¸c kh¶o s¸t chèng sÐt. Khi kh¶o s¸t ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng cña Nhµ n­íc vµ cña Ngµnh ®· ban hµnh.

 • C«ng t¸c kh¶o s¸t chèng sÐt ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi hoÆc c¸c c«ng tr×nh ®· bÞ sÐt ®¸nh háng hoÆc c«ng tr×nh cÇn c¶i t¹o n©ng cÊp chèng sÐt do cã nhiÒu nguy c¬ sÐt ®¸nh.

3.2 NhiÖm vô kh¶o s¸t

3.2.1 Néi dung kh¶o s¸t


3.2.1.1 Kh¶o s¸t c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn (®­êng d©y th«ng tin c¸p kim lo¹i, c¸p sîi quang)

Khi kh¶o s¸t c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn, cÇn quan t©m: • §Æc ®iÓm khÝ t­îng (sè ngµy hoÆc giê d«ng) trong nh÷ng vïng ®­êng d©y ®i qua;

 • §Æc ®iÓm ®iÖn trë suÊt cña ®Êt trong nh÷ng vïng mµ ®­êng d©y ®i qua;

 • §Æc ®iÓm l¾p ®Æt (treo hay ch«n ngÇm);

 • §Æc ®iÓm cña mçi ®o¹n ®­êng d©y ®i qua c¸c vïng cã ®Æc ®iÓm khÝ t­îng vµ ®Þa chÊt kh¸c nhau (chiÒu dµi, ®é cao treo c¸p hoÆc d©y trÇn, ®é ch«n s©u vµ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt trong mçi ®o¹n...).

3.2.1.2 C«ng tr×nh d¹ng ®iÓm (nhµ tr¹m hoÆc cét ¨ng ten viÔn th«ng)

Khi kh¶o s¸t c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn, cÇn quan t©m: • §Æc ®iÓm khÝ t­îng (sè ngµy hoÆc giê d«ng) trong nh÷ng vïng c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng;

 • §Æc ®iÓm ®iÖn trë suÊt cña ®Êt trong vïng;

 • §Æc ®iÓm nhµ tr¹m viÔn th«ng (kÝch th­íc, kÕt cÊu nhµ ®· hoÆc ch­a l¾p hÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp b¶o vÖ, c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt trong khu vùc tr¹m viÔn th«ng...);

 • §Æc ®iÓm cña c¸c c«ng tr×nh liªn quan kh¸c nh­ nhµ m¸y næ, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn AC (kÝch th­íc, kÕt cÊu nhµ);

 • §Æc ®iÓm cét ¨ng ten viÔn th«ng (kÝch th­íc cét, kho¶ng c¸ch tõ cét ¨ng ten ®Õn nhµ tr¹m viÔn th«ng, ®Æc ®iÓm c¸p ¨ng ten phi®¬...);

 • §Æc ®iÓm c¸c lo¹i ®­êng d©y vµo tr¹m (chiÒu dµi, c¸ch l¾p ®Æt cña c¸c ®­êng ®iÖn l­íi, ®­êng d©y th«ng tin ®· hoÆc ch­a l¾p thiÕt bÞ chèng sÐt....);

 • §Æc ®iÓm c¸c c«ng tr×nh b»ng kim lo¹i dÉn vµo khu vùc tr¹m (c¸c ®­êng èng n­íc, èng khÝ ®èt...);

 • §Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh xung quanh c«ng tr×nh cÇn chèng sÐt (c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kÒ bªn, ë ®ång b»ng hay trªn nói, ®é chªnh lÖch ®iÓm l¾p ®Æt c«ng tr×nh so víi møc trung b×nh cña ®Þa h×nh xung quanh...).

3.2.2 Néi dung b¸o c¸o kh¶o s¸t


 • B¶n vÏ s¬ ®å mÆt b»ng khu vùc tr¹m hoÆc mÆt b»ng tuyÕn ®­êng d©y;

 • C¸c sè liÖu kh¶o s¸t, ®o ®¹c (®Æc ®iÓm nhµ tr¹m viÔn th«ng, tr¹m biÕn thÕ, cét ¨ng ten, m¸y næ, ®­êng d©y viÔn th«ng, ®­êng ®iÖn l­íi, ®iÖn trë suÊt cña ®Êt trong khu vùc...);

 • C¸c khã kh¨n ch­a ®­îc gi¶i quyÕt;

 • Dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt...

3.3 §o ®iÖn trë suÊt cña ®Êt

C¸c ph­¬ng ph¸p trong thùc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt gåm cã: ®o th¨m dß ®iÖn cùc tiÕp ®Êt mÉu; ®o s©u th¨m dß ®èi xøng (ph­¬ng ph¸p 4 ®iÖn cùc).: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương