Tcn tiªu chuÈn ngµnh


HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ph¸t tiªn ®¹o símtải về 0.96 Mb.
trang4/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2.1.2 HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ph¸t tiªn ®¹o sím


HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp dïng ®iÖn cùc ph¸t tiªn ®¹o sím ph¶i bao gåm c¸c thµnh phÇn sau:

 • §iÖn cùc thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím;

 • D©y tho¸t sÐt (d©y dÉn sÐt);

 • HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt.

2.1.2.1 §iÖn cùc thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím

 1. §iÖn cùc thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím ph¶i bao gåm mét kim thu sÐt cã ®Çu nhän, mét bé phËn khëi t¹o tia tiªn ®¹o vµ mét cét ®ì ®Ó nèi víi hÖ thèng d©y tho¸t sÐt. HÖ thèng ®iÖn cùc thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím ph¶i cã vïng b¶o vÖ che phñ toµn bé cÊu tróc cÇn b¶o vÖ. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vïng b¶o vÖ cña hÖ thèng ®iÖn cùc thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím ®­îc tr×nh bµy trong Phô lôc B.

 2. Kim thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím ph¶i lµm b»ng ®ång, hîp kim ®ång hoÆc thÐp kh«ng gØ vµ ph¶i cã tiÕt diÖn ngang lín h¬n 120 mm2.

 3. Kim thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím ph¶i cao h¬n cÊu tróc cÇn b¶o vÖ Ýt nhÊt lµ 2 m.

 4. §iÖn cùc thu sÐt ®­îc nèi víi d©y tho¸t sÐt b»ng mét hÖ thèng liªn kÕt t¹i cét ®ì. HÖ thèng liªn kÕt nµy ph¶i b¶o ®¶m ®é bÒn c¬ khÝ vµ tiÕp xóc ®iÖn.

2.1.2.2 D©y tho¸t sÐt

D©y tho¸t sÐt cña hÖ thèng chèng sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong môc 2.1.1.2.

Sè l­îng d©y tho¸t sÐt phô thuéc vµo ®iÖn cùc thu sÐt:

- CÇn Ýt nhÊt mét d©y tho¸t sÐt cho mçi ®iÖn cùc thu sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím.

- CÇn hai d©y tho¸t sÐt trë lªn nÕu cÊu tróc cÇn b¶o vÖ cao h¬n 28 m vµ/hoÆc phÇn n»m ngang cña d©y tho¸t sÐt lín h¬n phÇn th¼ng ®øng. C¸c d©y tho¸t sÐt ph¶i ®­îc ph©n bè ®Òu xung quanh chu vi cÊu tróc cÇn b¶o vÖ.

2.1.2.3 HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt

HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt cña hÖ thèng chèng sÐt ph¸t tiªn ®¹o sím tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong môc 2.1.1.3.

2.1.3 HÖ thèng ph©n t¸n n¨ng l­îng sÐt


2.1.3.1 HÖ thèng ph©n t¸n n¨ng l­îng sÐt ph¶i bao gåm c¸c thµnh phÇn sau:

- HÖ thèng ®iÖn cùc t¹o ion trung hoµ;

- HÖ thèng d©y dÉn ®iÖn tÝch lªn ®iÖn cùc;

- HÖ thèng tËp trung ®iÖn tÝch c¶m øng trong ®Êt.

2.1.3.2 HÖ thèng ph©n t¸n n¨ng l­îng sÐt ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ng¨n c¶n sù h×nh thµnh tia sÐt ®¸nh xuèng ®èi t­îng cÇn b¶o vÖ.

2.2 ThiÕt bÞ chèng sÐt (SPD)


2.2.1 Nguyªn t¾c lùa chän


§Ó chèng sÐt lan truyÒn trªn ®­êng d©y ®iÖn lùc h¹ ¸p vµ ®­êng d©y tÝn hiÖu, ph¶i lùa chän thiÕt bÞ chèng sÐt tuú theo ®iÖn ¸p yªu cÇu b¶o vÖ cña ®èi t­îng cÇn b¶o vÖ vµ dßng xung sÐt yªu cÇu b¶o vÖ.

- §iÖn ¸p yªu cÇu b¶o vÖ ®­îc lùa chän phô thuéc vµo lo¹i ®­êng d©y vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng, theo TCN 68 - 140: 1995 “Chèng qu¸ ¸p, qu¸ dßng b¶o vÖ ®­êng d©y vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng”.

- Dßng xung sÐt yªu cÇu b¶o vÖ phô thuéc vµo møc ®é kh¾c nghiÖt cña tr­êng ®iÖn tõ do sÐt t¹i vïng chèng sÐt (LPZ) cña vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ b¶o vÖ.

Ghi chó:

- LPZ 0: Lµ vïng chøa c¸c ®èi t­îng kh«ng ®­îc che ch¾n, c¸c tr­êng ®iÖn tõ do sÐt g©y ra ë vïng nµy kh«ng bÞ suy hao. LPZ 0 ®­îc chia thµnh LPZ 0A vµ LPZ 0B:

LPZ 0A : C¸c ®èi t­îng trong vïng nµy chÞu sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµ bëi vËy cã thÓ ph¶i chÞu hoµn toµn dßng ®iÖn sÐt.

LPZ 0B : C¸c ®èi t­îng trong vïng nµy kh«ng chÞu sÐt ®¸nh trùc tiÕp nh­ng tr­êng ®iÖn tõ do sÐt g©y ra kh«ng bÞ yÕu ®i.

- LPZ 1: Lµ vïng chøa c¸c ®èi t­îng kh«ng bÞ sÐt ®¸nh trùc tiÕp. Dßng ®iÖn trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kim lo¹i trong vïng nµy ®­îc gi¶m ®i so víi vïng LPZ 0. Tr­êng ®iÖn tõ trong vïng nµy cã thÓ yÕu ®i phô thuéc vµo c¸c biÖn ph¸p che ch¾n.

- LPZ 2, ...: Lµ c¸c vïng ®­îc thiÕt lËp khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt gi¶m nhá dßng dÉn còng nh­ c­êng ®é tr­êng ®iÖn tõ ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ.
2.2.2 Yªu cÇu kü thuËt


- ThiÕt bÞ chèng sÐt trªn ®­êng ®iÖn lùc h¹ ¸p vµ ®­êng d©y tÝn hiÖu ph¶i ®­îc hîp chuÈn theo c¸c yªu cÇu kü thuËt quy ®Þnh trong TCN 68 - 167: 1997 “ThiÕt bÞ chèng qu¸ ¸p, qu¸ dßng do ¶nh h­ëng cña sÐt vµ ®­êng d©y t¶i ®iÖn - Yªu cÇu kü thuËt”.

- ThiÕt bÞ chèng sÐt ph¶i ®­îc trang bÞ bé phËn hiÓn thÞ hoÆc c¶nh b¸o tr¹ng th¸i lµm viÖc.

2.3 CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt trong nhµ tr¹m viÔn th«ng

2.3.1 Quy ®Þnh chung


CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt cho c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ t¹i c¸c nhµ tr¹m viÔn th«ng, c¸c nhµ thuª bao, c¸c tr¹m ®iÖn tö ë xa ph¶i ®¶m b¶o:

 • Nhµ tr¹m ®­îc trang bÞ mét m¹ng liªn kÕt chung (CBN). M¹ng CBN ph¶i ®­îc ®Êu nèi víi m¹ng tiÕp ®Êt cña khu vùc nhµ tr¹m.

 • M¹ng tiÕp ®Êt trong khu vùc nhµ tr¹m ph¶i lµ mét m¹ng tiÕp ®Êt duy nhÊt hoÆc thèng nhÊt vµ ®¼ng thÕ.

 • Tõng hÖ thèng thiÕt bÞ trong nhµ tr¹m viÔn th«ng ph¶i ®­îc ®Êu nèi víi m¹ng CBN qua mét m¹ng liªn kÕt M-BN, M-IBN hoÆc S-IBN.

2.3.2 CÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt chuÈn cho nhµ tr¹m viÔn th«ng


2.3.2.1 M¹ng liªn kÕt chung (CBN)

- Nhµ tr¹m viÔn th«ng ph¶i ®­îc trang bÞ mét m¹ng liªn kÕt chung (CBN) theo h­íng dÉn trong Phô lôc A.

- M¹ng liªn kÕt chung ph¶i ®­îc nèi tíi m¹ng tiÕp ®Êt cña nhµ tr¹m th«ng qua tÊm tiÕp ®Êt chÝnh.

- Nhµ tr¹m viÔn th«ng ph¶i ®­îc trang bÞ mét tÊm tiÕp ®Êt chÝnh. TÊm tiÕp ®Êt chÝnh ph¶i ®­îc ®Æt gÇn nguån cung cÊp xoay chiÒu, c¸c ®­êng vµo cña c¸p viÔn th«ng (cµng gÇn cµng tèt) vµ ph¶i cã c¸c vÞ trÝ riªng cho kÕt nèi trùc tiÕp ®Õn c¸c bé phËn sau:

+ M¹ng tiÕp ®Êt cña nhµ tr¹m th«ng qua ®­êng c¸p dÉn ®Êt;

+ §­êng dÉn b¶o vÖ (PE);

+ Vá kim lo¹i cña tÊt c¶ c¸p nhËp tr¹m;

+ M¹ng CBN;

+ Cùc d­¬ng cña nguån 1 chiÒu;

+ M¸y ®o (khi thùc hiÖn ®o thö).

- Thi c«ng tÊm tiÕp ®Êt chÝnh ®­îc thùc hiÖn nh­ trong Phô lôc D.

2.3.2.2 M¹ng liªn kÕt BN

- C¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö trong tõng hÖ thèng thiÕt bÞ trong nhµ tr¹m viÔn th«ng ph¶i ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng mét m¹ng liªn kÕt BN. Trong mét nhµ tr¹m cã thÓ cã nhiÒu lo¹i cÊu h×nh m¹ng liªn kÕt, tuú thuéc vµo yªu cÇu cña tõng hÖ thèng thiÕt bÞ. M¹ng liªn kÕt BN cã thÓ lµ mét trong ba d¹ng sau:

+ M¹ng liªn kÕt m¾t l­íi (M-BN);

+ M¹ng liªn kÕt c¸ch ly m¾t l­íi (M-IBN);

+ M¹ng liªn kÕt c¸ch ly h×nh sao (S-IBN).

C¸c m¹ng liªn kÕt ®­îc thùc hiÖn theo h­íng dÉn trong Phô lôc A.

- M¹ng liªn kÕt m¾t l­íi (M-BN) cã thÓ ¸p dông víi hÇu hÕt c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ, khi thiÕt bÞ kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ viÖc h¹n chÕ dßng rß tõ m¹ng CBN ch¶y vµo khèi hÖ thèng thiÕt bÞ vµ thiÕt bÞ dïng nguån mét chiÒu d.c - C.

- M¹ng liªn kÕt c¸ch ly m¾t l­íi (M-IBN) ®­îc ¸p dông khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ h¹n chÕ dßng rß tõ m¹ng CBN ch¶y vµo khèi hÖ thèng thiÕt bÞ vµ thiÕt bÞ dïng nguån mét chiÒu d.c - C.

- M¹ng liªn kÕt c¸ch ly h×nh sao (S-IBN) ®­îc ¸p dông khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ h¹n chÕ dßng rß tõ m¹ng CBN ch¶y vµo khèi hÖ thèng thiÕt bÞ vµ thiÕt bÞ dïng nguån mét chiÒu d.c - I.

2.3.2.3 CÊu h×nh hÖ thèng cung cÊp nguån ®iÖn

a) HÖ thèng cung cÊp nguån xoay chiÒu: • Trong nhµ tr¹m, ph¶i dïng lo¹i TN-S (trong nhµ tr¹m kh«ng cã ®iÓm nèi chung d©y b¶o vÖ PE vµ d©y trung tÝnh N).

 • §­êng c¸p nguån xoay chiÒu ph¶i ®Æt c¸ch c¸p tÝn hiÖu Ýt nhÊt lµ 100 mm, trõ tr­êng hîp cã biÖn ph¸p che ch¾n thÝch hîp.

b) HÖ thèng cung cÊp nguån mét chiÒu

 • D©y (+) vµ (-) nguån mét chiÒu ph¶i ®i gÇn nhau.

 • §iÖn ¸p mét chiÒu r¬i trªn mçi d©y dÉn vÒ mét chiÒu ph¶i ®¶m b¶o nhá h¬n 1 V. Gi¸ trÞ nµy ®­îc tÝnh to¸n víi dßng t¶i lín nhÊt trªn d©y cÊp nguån ®i kÌm trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng.

 • D©y (+) nguån mét chiÒu ®­îc nèi víi CBN t¹i nhiÒu ®iÓm (nguån d.c - C). Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, yªu cÇu h¹n chÕ dßng rß tõ CBN ch¶y vµo thiÕt bÞ (thiÕt bÞ nh¹y c¶m víi c¸c ®ét biÕn trong tr­êng hîp ng¾n m¹ch), dïng nguån mét chiÒu d.c- I (d©y (+) nguån mét chiÒu ®­îc nèi víi CBN t¹i duy nhÊt mét ®iÓm).

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương