Tcn tiªu chuÈn ngµnh


M¹ng liªn kÕt c¸ch ly h×nh saotải về 0.96 Mb.
trang3/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1.3.27 M¹ng liªn kÕt c¸ch ly h×nh sao


A. Star - Isolated Bonding Network (S-IBN)

Lµ m¹ng liªn kÕt c¸ch ly mµ trong ®ã c¸c thµnh phÇn cña nã ®­îc nèi víi nhau t¹o thµnh mét cÊu tróc d¹ng h×nh sao.


1.3.28 M¹ng TN


A. Terrestrial Neutral

Lµ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt.


1.3.29 M¹ng TN-C


A. Terrestrial Neutral Combined

Lµ m¹ng TN cã d©y b¶o vÖ vµ d©y trung tÝnh (d©y PEN) chung. C¸c bé phËn dÉn ®iÖn bÞ hë (vá cña thiÕt bÞ ®iÖn) ®­îc nèi víi d©y cña m¹ng tiÕp ®Êt b¶o vÖ (PEN).


1.3.30 M¹ng TN-S


A. Terrestrial neutral separated

Lµ m¹ng TN cã d©y b¶o vÖ vµ d©y trung tÝnh riªng biÖt. C¸c bé phËn dÉn ®iÖn bÞ hë (vá cña thiÕt bÞ ®iÖn) ®­îc nèi víi d©y tiÕp ®Êt b¶o vÖ (PE). D©y b¶o vÖ (PE) cã thÓ lµ vá kim lo¹i cña c¸p ®iÖn lùc hoÆc mét d©y dÉn riªng.


1.3.31 M¹ng TN-C-S


A. Terrestrial Neutral Combined and Separated

Lµ m¹ng TN trong ®ã cã phÇn ®Çu cña m¹ng cã d©y b¶o vÖ vµ d©y trung tÝnh chung cßn ë phÇn sau cña m¹ng cã d©y b¶o vÖ vµ d©y trung tÝnh riªng biÖt.


1.3.32 M¹ng TT


A. Terrestriated Terrestrial

Lµ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt cßn vá thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc nèi víi tiÕp ®Êt b¶o vÖ ®éc lËp.


1.3.33 M¹ng IT


A. Insulation Terrestrial

Lµ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch ly víi ®Êt cßn vá thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc nèi víi tiÕp ®Êt b¶o vÖ ®éc lËp.


1.3.34 M¹ng tiÕp ®Êt


A. Earthing Network

Lµ mét dµn tiÕp ®Êt hoÆc liªn kÕt nhiÒu dµn tiÕp ®Êt cã chøc n¨ng kh¸c nhau trong mét khu vùc ®Þa lý.


1.3.35 MËt ®é sÐt


A. Lightning Density

Lµ sè lÇn sÐt ®¸nh xuèng mét km vu«ng diÖn tÝch mÆt ®Êt trong mét n¨m.


1.3.36 Ngµy d«ng


A. Thunderstorm day

Lµ ngµy cã ®Æc tr­ng khÝ t­îng mµ ng­êi quan s¸t tr¾c nghiÖm nghe râ tiÕng sÊm.


1.3.37 Nhµ tr¹m viÔn th«ng


A. Telecommunication Building

Lµ nhµ tr¹m trong ®ã vËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ viÔn th«ng, nh»m môc ®Ých khai th¸c c¸c dÞch vô viÔn th«ng.


1.3.38 Nhµ thuª bao


A. Subscriber’s Building

Lµ nh÷ng ng«i nhµ cña c¸c c¬ quan, c¸c h·ng hoÆc nhµ ë mµ t¹i ®ã sö dông c¸c dÞch vô viÔn th«ng.

Nhµ thuª bao ®­îc chia lµm 2 lo¹i:

a. Nhµ thuª bao dïng ®Ó kinh doanh c¸c dÞch vô viÔn th«ng. §ã lµ nh÷ng nhµ thuª bao lín chøa c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, thiÕt bÞ truyÒn dÉn, thiÕt bÞ vi ba...

b. Nhµ thuª bao sö dông trùc tiÕp c¸c dÞch vô viÔn th«ng:

- Nhµ thuª bao sö dông trùc tiÕp ®a dÞch vô viÔn th«ng (gåm tho¹i, fax, truyÒn sè liÖu...).

- Nhµ thuª bao sö dông trùc tiÕp mét dÞch vô viÔn th«ng, nh­ m¸y fax, hoÆc m¸y ®iÖn tho¹i.

1.3.39 Nguån mét chiÒu ®­êng vÒ c¸ch ly


A. Isolated d.c return (d.c - I)

Lµ hÖ thèng nguån mét chiÒu trong ®ã d©y dÉn vÒ cã mét ®iÓm nèi duy nhÊt víi m¹ng liªn kÕt.


1.3.40 Nguån mét chiÒu ®­êng vÒ chung


A. Common d.c return (d.c - C)

Lµ hÖ thèng nguån mét chiÒu trong ®ã d©y dÉn vÒ ®­îc nèi víi m¹ng liªn kÕt.


1.3.41 TÊm tiÕp ®Êt chÝnh


A. Main Earthing Terminal (MET)

Lµ mét tÊm ®ång m¹ niken ®­îc khoan lç, b¾t vµo b¶n bakªlit vµ b¾t chÆt vµo t­êng ®Ó ®Êu nèi c¸c ®­êng dÉn b¶o vÖ, c¸c ®­êng dÉn kÕt nèi ®¼ng thÕ vµ c¸c ®­êng dÉn ®Êt chøc n¨ng víi m¹ng tiÕp ®Êt.


1.3.42 ThiÕt bÞ chèng sÐt


A. Surge Protective Device (SPD)

ThiÕt bÞ chèng sÐt lµ thiÕt bÞ h¹n chÕ qu¸ ¸p ®ét biÕn vµ rÏ dßng sÐt, b¶o vÖ c¸c hÖ thèng viÔn th«ng. SPD chøa Ýt nhÊt mét phÇn tö phi tuyÕn.


1.3.43 Tr¹m ®iÖn tö ë xa


A. Remote Electronic Station

Lµ tr¹m hoÆc ca bin trong ®ã chøa c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng, bao gåm thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, thiÕt bÞ truyÒn dÉn, ®­îc ®Æt xa trung t©m, chØ cã mét tÇng, tæng diÖn tÝch mÆt sµn kh«ng lín h¬n 100 m2, kh«ng cã ¨ng ten trªn nãc vµ bªn c¹nh tr¹m, cã nhu cÇu nguån ®iÖn xoay chiÒu.


1.3.44 Vßng kÕt nèi


A. Ring bonding - Bus

Lµ ®­êng d©y dÉn kÕt nèi cã d¹ng vßng khÐp kÝn.


1.3.45 Vïng chèng sÐt


A. Lightning Protection Zone (LPZ)

Lµ vïng ®­îc ph©n chia trong mét khu vùc tr¹m viÔn th«ng, ®­îc ®Æc tr­ng bëi møc ®é kh¾c nghiÖt cña tr­êng ®iÖn tõ vµ ¶nh h­ëng do sÐt g©y nªn.


Ch­¬ng II: yªu cÇu trang thiÕt bÞ chèng sÐt, cÊu h×nh ®Êu nèi vµ tiÕp ®Êt

2.1 HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp


2.1.1 HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp dïng ®iÖn cùc Franklin


HÖ thèng chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp dïng ®iÖn cùc Franklin ph¶i bao gåm c¸c thµnh phÇn sau:

- §iÖn cùc thu sÐt;

- D©y tho¸t sÐt (d©y dÉn sÐt);

- HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt.

2.1.1.1.§iÖn cùc thu sÐt


 1. §iÖn cùc thu sÐt ph¶i cã d¹ng thÝch hîp (d¹ng thanh, d¹ng d©y, d¹ng l­íi) ®­îc bè trÝ sao cho t¹o ra vïng b¶o vÖ che phñ hoµn toµn c«ng tr×nh cÇn b¶o vÖ. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vïng b¶o vÖ cña ®iÖn cùc thu sÐt ®­îc tr×nh bµy trong Phô lôc B.

 2. VËt liÖu vµ kÝch th­íc vËt liÖu ®­îc lùa chän lµm ®iÖn cùc thu sÐt ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ h­ háng do ¶nh h­ëng ®iÖn, ®iÖn tõ cña dßng sÐt, ¶nh h­ëng cña hiÖn t­îng ¨n mßn vµ c¸c lùc c¬ häc kh¸c. §iÖn cùc thu sÐt cã thÓ b»ng c¸c vËt liÖu: ®ång, nh«m, thÐp vµ ph¶i cã tiÕt diÖn tèi thiÓu tuú theo vËt liÖu ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 2.1 nh­ sau:

B¶ng 2.1: TiÕt diÖn tèi thiÓu cña ®iÖn cùc thu sÐt

VËt liÖu lµm ®iÖn cùc

TiÕt diÖn nhá nhÊt (mm2)

§ång

Nh«m


ThÐp

35

70

50Chó ý: Cã thÓ dïng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nÕu chóng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn t­¬ng ®­¬ng.

 1. Cã thÓ dïng c¸c bé phËn b»ng kim lo¹i cña c«ng tr×nh (èng m¸ng, rµo ch¾n, c¸c thµnh phÇn cña cÊu tróc m¸i, ®­êng èng...) lµm ®iÖn cùc thu sÐt tù nhiªn nÕu chóng kh«ng bÞ che phñ bëi c¸c vËt liÖu c¸ch ®iÖn vµ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÒ tiÕt diÖn tèi thiÓu ®èi víi ®iÖn cùc thu sÐt.

 2. §iÖn cùc thu sÐt ph¶i ®­îc nèi víi d©y tho¸t sÐt theo ®­êng th¼ng nhÊt, b»ng c¸ch hµn hoÆc b¾t vÝt, ®¶m b¶o ®iÖn trë mèi nèi kh«ng lín h¬n 0,05 .

 3. C¸c ®iÖn cùc thu sÐt cã thÓ cã kÕt cÊu ®ì lµ b¶n th©n ®èi t­îng cÇn b¶o vÖ. NÕu dïng kÕt cÊu ®ì b»ng cét, ph¶i lµm b»ng vËt liÖu ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ häc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu.

 4. D¹ng ®iÖn cùc thu sÐt ®­îc lùa chän tuú theo cÊu tróc cña nhµ tr¹m. §iÖn cùc thu sÐt d¹ng thanh thÝch hîp víi c¸c cÊu tróc nhá vµ nªn h¹n chÕ ë ®é cao tõ 0,2 m ®Õn 3 m. §iÖn cùc thu sÐt d¹ng d©y thÝch hîp víi mäi cÊu tróc, ®Æc biÖt víi c¸c cÊu tróc thÊp vµ dµi. §iÖn cùc thu sÐt d¹ng l­íi thÝch hîp víi mäi cÊu tróc.

Chó ý: §iÖn cùc d¹ng thanh kh«ng phï hîp víi cÊu tróc cã ®é cao lín h¬n b¸n kÝnh qu¶ cÇu l¨n víi møc b¶o vÖ t­¬ng øng (xem Phô lôc B).

2.1.1.2 D©y tho¸t sÐt 1. D©y tho¸t sÐt ph¶i ®­îc bè trÝ theo c¸c ®­êng th¼ng vµ ng¾n nhÊt tõ ®iÖn cùc thu sÐt vµ ®¶m b¶o tÝnh dÉn ®iÖn liªn tôc. B¸n kÝnh cong cña d©y tho¸t sÐt kh«ng ®­îc nhá h¬n 20 cm.

 2. VËt liÖu vµ kÝch th­íc vËt liÖu ®­îc lùa chän lµm d©y tho¸t sÐt ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ h­ háng do ¶nh h­ëng ®iÖn, ®iÖn tõ cña dßng sÐt, ¶nh h­ëng cña hiÖn t­îng ¨n mßn vµ c¸c lùc c¬ häc kh¸c. D©y tho¸t sÐt cã thÓ b»ng c¸c vËt liÖu: ®ång, nh«m, thÐp vµ ph¶i cã tiÕt diÖn tèi thiÓu tuú theo vËt liÖu ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 2.2 nh­ sau:

B¶ng 2.2: TiÕt diÖn tèi thiÓu cña d©y tho¸t sÐt

VËt liÖu lµm d©y tho¸t sÐt

TiÕt diÖn nhá nhÊt (mm2)

§ång

Nh«m


ThÐp

16

25

50Chó ý: Cã thÓ dïng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nÕu chóng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn t­¬ng ®­¬ng.

 1. C¸c d©y tho¸t sÐt ph¶i ®­îc bè trÝ xung quanh chu vi cña c«ng tr×nh cÇn b¶o vÖ sao cho kho¶ng c¸ch trung b×nh gi÷a chóng kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 2.3. CÇn Ýt nhÊt 2 d©y tho¸t sÐt trong mäi tr­êng hîp.

B¶ng 2.3: Kho¶ng c¸ch trung b×nh gi÷a c¸c d©y tho¸t sÐt

Møc b¶o vÖ

Kho¶ng c¸ch trung b×nh

(m)

I

II

IIIIV

10

15

2025

 1. C¸c d©y tho¸t sÐt ph¶i ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c vßng d©y dÉn n»m ngang c¸ch nhau 20 m, trong ®ã cã mét vßng d©y n»m gÇn mÆt ®Êt.

 2. Cã thÓ sö dông c¸c bé phËn sau cña c«ng tr×nh lµm d©y tho¸t sÐt tù nhiªn nÕu chóng ®¶m b¶o tÝnh dÉn ®iÖn liªn tôc vµ kÝch th­íc quy ®Þnh trong môc b.

 • Khung kim lo¹i cña c«ng tr×nh;

 • Cèt thÐp liªn kÕt cña c«ng tr×nh;

 • C¸c bÒ mÆt b»ng kim lo¹i cã ®é dµy Ýt nhÊt lµ 0,5 mm;

Chó ý: Kh«ng cÇn trang bÞ c¸c vßng d©y dÉn n»m ngang nÕu dïng khung kim lo¹i hoÆc cèt thÐp liªn kÕt cña c«ng tr×nh lµm d©y tho¸t sÐt.

  1. T¹i vÞ trÝ nèi víi ®iÖn cùc tiÕp ®Êt cña mçi d©y tho¸t sÐt, ph¶i l¾p mét khíp nèi phôc vô ®o thö (trõ tr­êng hîp d©y tho¸t sÐt tù nhiªn). Khíp nèi nµy ph¶i ®­îc ®ãng kÝn trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng vµ cã thÓ më ra b»ng dông cô trong tr­êng hîp cÇn ®o thö ®iÖn trë tiÕp ®Êt.

  2. Sè l­îng d©y tho¸t sÐt phô thuéc vµo ®iÖn cùc thu sÐt:

  • NÕu hÖ thèng ®iÖn cùc thu sÐt gåm c¸c thanh thu sÐt, cÇn Ýt nhÊt mét d©y tho¸t sÐt cho mçi thanh thu sÐt;

  • NÕu hÖ thèng ®iÖn cùc thu sÐt gåm c¸c d©y thu sÐt, cÇn Ýt nhÊt 1 d©y tho¸t sÐt cho mçi ®Çu d©y thu sÐt;

  • NÕu hÖ thèng ®iÖn cùc thu sÐt cã d¹ng l­íi, cÇn Ýt nhÊt 2 d©y tho¸t sÐt ph©n bè ®Òu xung quanh chu vi cÊu tróc cÇn b¶o vÖ.

2.1.1.3 HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt

   1. HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt ph¶i ®­îc nèi víi c¸c d©y tho¸t sÐt ®Ó ®¶m b¶o t¶n nhanh n¨ng l­îng sÐt xuèng ®Êt vµ lµm c©n b»ng ®iÖn thÕ gi÷a c¸c d©y tho¸t sÐt.

   2. §iÖn cùc tiÕp ®Êt ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸.

   3. TrÞ sè ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña hÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt ph¶i ®¶m b¶o kh«ng lín h¬n 10 .

   4. HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt gåm c¸c ®iÖn cùc th¼ng ®øng vµ n»m ngang thÝch hîp víi tr­êng hîp dïng ®iÖn cùc thu sÐt d¹ng thanh hoÆc d©y.

   5. HÖ thèng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt d¹ng vßng ring thÝch hîp víi hÖ thèng chèng sÐt dïng ®iÖn cùc thu sÐt d¹ng l­íi víi nhiÒu d©y tho¸t sÐt vµ trong tr­êng hîp vïng ®Êt ®¸ r¾n, ®åi träc. Víi ®iÖn cùc tiÕp ®Êt d¹ng vßng, ph¶i ®¶m b¶o Ýt nhÊt 80% chiÒu dµi vßng ring ®­îc ch«n trong ®Êt.

   6. C¸c ®iÖn cùc tiÕp ®Êt ch«n s©u cã hiÖu qu¶ trong tr­êng hîp ®iÖn trë suÊt cña ®Êt gi¶m theo ®é s©u hoÆc ®iÖn trë suÊt cña tÇng ®Êt phÝa d­íi nhá h¬n so víi tÇng ®Êt ë ®é s©u cña cäc tiÕp ®Êt th«ng th­êng.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương