TÍch hợp ontology vào trong mase nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Minh Tuấn Giới thiệutải về 1.01 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích1.01 Mb.
1   2   3   4

Pha thiết kế

Khi các yêu cầu do hệ thống đã được mô hình hóa trong pha phân tích, việc thiết kế hệ thống sẽ được bắt đầu. Bước đầu tiên trong pha thiết kế là tạo các lớp agent, trong đó các role được gán cho các lớp agent cụ thể. Bước này tạo ra biểu đồ lớp agent như được chỉ ra trong hình 4, chỉ ra các lớp trong hệ thống, các role được thực hiện bởi các lớp agent (được liệt kê dưới tên của lớp agent), và các cuộc hội thoại giữa các lớp đó (được ghi chú bởi đường mũi tên từ lớp khởi tạo đến lớp phản hồi).

Hình 4: Ví dụ biểu đồ lớp agent

Chi tiết về các cuộc hội thoại được định nghĩa trong bước xây dựng các cuộc hội thoại (Constructing Conversation), sử dụng máy hữu hạn trạng thái để chỉ ra các trạng thái trong một cuộc hội thoại. Mỗi cuộc hội thoại có hai biểu đồ: một cho phía khởi tạo và một cho phía phản hồi, với hình 5 sẽ giải thích biểu đồ cho phía khởi tạo của hội thoại RequestNotification của hình 4. Tập các cuộc hội thoại mà một lớp agent tham gi trong đó được được dẫn xuất từ các giao tiếp của các role mà agent đó thực hiện. Ví dụ, các role FileNotifierAdminNotifier được định nghĩa bởi biểu đồ task đồng thời giao tiếp với các role khác. Vì hai task này là phân tách trong các lớp agent trong hình 4, sự giao tiếp này trở thành cuộc hội thoại RequestNotifier.Bước thứ 3 trong thiết kế là Assembling Agent Classes (kết hợp các lớp agent), định nghĩa các thành phần của kiến trúc agent. Bước cuối cùng là thiết kế hệ thống, tạo ra một biểu đồ triển khai để chi r ra số lượng và vị trí của mỗi kiểu agent trong hệ thống. Các đầu ra từ các bước trong pha thiết kế mô tả các hành động và các cuộc hội thoại được sử dụng trong các hệ thống đa agent. Các ngữ nghĩa của các tham số được truyền đi trong những cuộc hội thoại này không được định nghĩa trong quy trình MaSE trước đó.Hình 5: Biểu đồ cuộc hội thoại RequestNotification
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương