TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 18, 2003tải về 216.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích216.52 Kb.

T
AÛP CHÊ KHOA HOÜC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 18, 2003
NGHI£N CøU TÝNH §A D¹NG CñA ALLELE HLA-DQA1

B»NG Kü THUËT POLYMERASE CHAIN REACTION SEQUENCE SPECIFIC PRIMERS (PCR-SSP) ë D¢N TéC KINH

MIÒN TRUNG VIÖT NAM

TrÇn §×nh B×nh


Trường §¹i häc Y khoa, Đại học HuÕ

Wang Linlin, Lin Weixiong
Tr­êng §¹i häc Y khoa Qu¶ng T©y, Trung Quèc

HÖ kh¸ng nguyªn b¹ch cÇu ng­êi (HLA, human lymphocyte antigen) n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ thø 6, ®©y lµ mét hÖ kh¸ng nguyªn rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng. HÖ HLA kh«ng nh÷ng lµ tiªu chÝ di truyÒn cña mçi ng­êi, mµ ®ång thêi cßn liªn hÖ chÆt chÏ tíi chøc n¨ng ®iÒu hßa miÔn dÞch vµ c¸c bÖnh tËt kh¸c [1-3]. Nh÷ng ng­êi kh«ng cïng mét lo¹i h×nh ph©n bè c¸c allele cña HLA th× tÝnh nh¹y c¶m hay søc ®Ò kh¸ng víi mét sè bÖnh kh«ng gièng nhau [1-3]. NhiÒu t¸c gi¶ n­íc ngoµi ®· nghiªn cøu sù kh¸c biÖt vÒ ph©n bè allele HLA-DQA1 trong quÇn thÓ ng­êi ®· ph¸t hiÖn mét sè ng­êi mang nh÷ng allele nµy sÏ cã kh¶ n¨ng nh¹y c¶m hay ®Ò kh¸ng víi mét sè bÖnh tËt nhÊt ®Þnh. Trong thùc tÕ, mçi d©n téc cã mçi bèi c¶nh di truyÒn, yÕu tè di truyÒn kh¸c nhau, cïng mét d©n téc nh­ng kh¸c nhau vÒ vÞ trÝ ®Þa lý... th× sô ph©n bè c¸c alleles cña hÖ HLA còng kh¸c nhau[4 -11]. ë Trung Quèc ®· cã nhiÒu nghiªn cøu vÒ hÖ HLA, nhÊt lµ sù ph©n bè cña allele HLA-DQA1 trªn nhiÒu d©n téc nh­ H¸n, Choang, Bè Y, Duy Ng« NhÜ, M·n..., Th¸i Lan còng ®· cã b¸o c¸o vÒ vÊn ®Ò nµy [11], nh­ng cho ®Õn nay ch­a cã b¸o c¸o nµo vÒ ph©n bè allele HLA-DQA1 ë ViÖt Nam. Chóng t«i ¸p dông kü thuËt khuÕch ®¹i chuçi gen Polymerase Chain Reaction Sequence Specific Primers (PCR-SSP) [12] ®Ó nghiªn cøu tÝnh ®a d¹ng cña sù ph©n bè allele HLA-DQA1 ë d©n téc Kinh, miÒn Trung ViÖt Nam ®Ó gãp phÇn nghiªn cøu sù kh¸c biÖt vÒ di truyÒn gi÷a c¸c d©n téc kh¸c nhau.


I. ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


1. §èi t­îng nghiªn cøu: lµ 214 thanh thiÕu niªn kháe m¹nh, tuæi tõ 7-36, d©n téc Kinh, c­ tró t¹i c¸c tØnh Thõa Thiªn HuÕ, Qu¶ng TrÞ vµ Qu¶ng B×nh, tØ lÖ nam n÷ 1:1. Tuæi b×nh qu©n lµ 14 tuæi.

2. T¸ch DNA: Trªn mçi ®èi t­îng lÊy 2ml m¸u tÜnh m¹ch, thªm 0,5ml Natri citrate 3,8% chèng ®«ng vµ dïng ph­¬ng ph¸p chiÕt t¸ch DNA kinh ®iÓn cã c¶i tiÕn lµ Phenol/ Chloroform. C¸c b­íc nh­ sau [13]:

Víi 2ml m¸u chèng ®«ng, thªm 5ml dung dÞch Gelatine 3%, trén ®Òu, ñ ë 37oC/ 10 phót, t¸ch lÊy phÇn dÞch phÝa trªn, ly t©m 3500 rpm/5 phót, bá phÇn dÞch phÝa trªn, thªm 2 ml dung dÞch TES 2mM, trén ®Òu, thªm 0,5 ml dung dÞch 10% SDS, trén ®Òu, thªm 2ml dung dÞch Phenol b·o hßa trong TES. Trén ®Òu, ly t©m 3500rpm?5 phót, t¸ch lÊy phÇn dÞch ë trªn, (cã thÓ tiÕn hµnh b­íc nµy thªm mét lÇn n÷a), thªm 2ml dung dÞch Chloroform/Isoamylic (v/v:24/1), trén ®Òu, ly t©m 3500rpm/5 phót. T¸ch lÊy phÇn n­íc trong ë trªn, thªm 5ml dung dÞch cån Ethylic 95%, nhÑ nhµng quay èng nghiÖm ®Ó c¸c sîi DNA xo¾n l¹i, dïng èng hót nhá nhÑ nhµng hót lÊy DNA vµ b¶o qu¶n ë mét èng kh¸c trong dung dÞch cån 75%. Khi sö dông cã thÓ dïng dung dÞch TE hoÆc n­íc cÊt ®Ó hßa tan DNA.

3. Kü thuËt PCR ®Ó ph©n tÝch allele HLA-DQA1.

3.1. Specific Primers: C¨n cø vµo b¶ng c¸c nucleotides cña c¸c alleles cña hÖ HLA II n¨m 2002[14] vµ dùa vµo c¸c Primers ®Æc hiÖu cña O.Olerup [12], chóng t«i lÊy c¸c Primers ®Æc hiÖu tõ Trung t©m nghiªn cøu Vi sinh vËt häc vµ C«ng nghÖ Sinh häc cña ViÖn Khoa häc Trung Quèc (tham kh¶o b¶ng 1), bao gåm 9 chuçi 5’ vµ 7 chuçi 3’ hîp thµnh 12 ®«i Primers ®Æc hiÖu ®Ó khuÕch ®¹i vµ ph©n tÝch exon thø 2 cña HLA-DQA1 allele.

3.2. Primers ®èi chiÕu: Mçi lÇn tiÕn hµnh PCR ®Òu dïng mét ®«i Primers ®èi chiÕu lµ Ctrl 1 (5’ TAT CAT GCC TCT TTG CAC CAT TC 3’, 23 mer, Tm 660C) 和Ctrl 2 (5’ AAT GCA CTG AAC TCC CAC ATT CC 3’, 23 mer, Tm 700C) ®Ó kiÓm so¸t vµ ®èi chiÕu ph¶n øng khuÕch ®¹i PCR.

3.3. Kü thuËt PCR-SSP: Dùa vµo ph­¬ng ph¸p cña O.Olerup ®Ó tiÕn hµnh, cô thÓ lµ: Mçi èng tiÕn hµnh PCR chøa 10µl gåm cã:75ng tiªu b¶n DNA,dung dÞch ®Öm 5 x PCR (50mmol KCl;1.5mmol MgCl2;10mmol Tris-HCl (pH 8.3); 0.001%(w/v) Gelatin)1% BSA;200µl dNTPs chÝnh lµ c¸c dATP,dGTP,dCTP vµ dTTP;0.25µM c¸c ®«i Primers ®Æc hiÖu,0.05µM ®«i Primers ®èi chiÕu vµ 0.50 IU Taq DNA polymerase. TiÕn hµnh 30 tuÇn hoµn, mçi tuÇn hoµn nh­ sau: BiÕn tÝnh 94oC/30 gi©y Gi¶m nhiÖt 62oC/30gi©y Nèi dµi 72oC/90 gi©y. S¶n phÈm thu ®­îc sau PCR ®­îc tiÕn hµnh ®iÖn di ë trong th¹ch Agarose 1,5% víi ®iÖn ¸p 100 V trong 15 phót. Xem vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ ë ®Ìn cùc tÝm hoÆc ë m¸y vi tÝnh ®Ó chôp ¶nh vµ b¶o l­u kÕt qu¶.

4. Xö lý sè liÖu thèng kª: Dïng c¸ch tÝnh tÇn suÊt % theo Hardy-Weinberg [15] ®Ó thèng kª vµ xö lý c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc.B¶ng 1: VÞ trÝ, kÝch th­íc vµ tªn gäi cña c¸c Primers ®Æc hiÖu ®Ó khuÕch ®¹i allele DQA1

TT

Tªn gäi c¸c allele

§«i Primers

®Æc hiÖu


S¶n phÈm PCR

C¸c allele thu ho¹ch

sau PCR


1

DQA1*0101/4

A*5’01+A*3’01

149 bp

DQA1*0101, DQA1*0104

2

DQA1*0101/2/4

A*5’02+A*3’01

172 bp

DQA1*0101, DQA1*0102和DQA1*0104

3

DQA1*0102/3

A*5’03+A*3’01

149 bp

DQA1*0102, DQA1*0103

4

DQA1*0103

A*5’04+A*3’01

172 bp

DQA1*0103

5

DQA1*0201

A*5’04+A*3’02

170 bp

DQA1*0201

6

DQA1*0301

A*5’05+A*3’03

183 bp

DQA1*0301

7

DQA1*0302

A*5’06+A*3’03

183 bp

DQA1*0302

8

DQA1*0401

A*5’07+A*3’04

190 bp

DQA1*0401

9

DQA1*0501

A*5’02+A*3’05

186 bp

DQA1*0501

10

DQA1*0601

A*5’04+A*3’06

117 bp

DQA1*0601

11

DQA1* “A”

A*5’08+A*3’07

196 bp

all DQA1 alleles except DQA1*0104

12

DQA1*0104

A*5’09+A*3’07

170 bp

DQA1*0104

II. KÕT QU¶

KÕt qu¶ ph©n tÝch HLA-DQA1 tõ 214 mÉu m¸u (xem b¶ng 2). §· kiÓm tra ®­îc 10 lo¹i allele DQA1, tÇn suÊt t×m thÊy cao nhÊt lµ allele DQA1*0104 (25,8%), tiÕp ®ã lµ c¸c allele DQA1*0101 vµ DQA1*0102 víi tÇn suÊt t×m thÊy lÇn l­ît lµ 19,4% vµ 15,7%, c¸c allele DQA1 cßn l¹i ®Òu ®­îc t×m thÊy d­íi 10%. NhiÒu alleles lµ ®ång hîp tö nªn tæng sè c¸c alleles t×m ®­îc lµ 328 trªn sè ng­êi ®iÒu tra lµ 214 (lÏ ra ph¶i lµ 428 alleles). §Ó kiÓm tra alleles lµ ®ång hîp tö th× cÇn ph¶i tiÕp tôc kiÓm tra chuçi DNA. §Ò tµi nµy ch­a tiÕn hµnh x¸c ®Þnh c¸c alleles lµ ®ång hîp tö bµng kü thuËt ®äc chuçi. H×nh ¶nh d­íi ®©y lµ kÕt qu¶ ®iÖn di s¶n phÈm PCR sau khuÕch ®¹i ®­îc ph©n tÝch vµ l­u ¶nh ë m¸y tÝnh Bio-Rad Gel Doc 2000.


B¶ng 2: TÇn suÊt c¸c allele HLA-DQA1 cña ng­êi Kinh ViÖt Nam


TT

Tªn gäi c¸c allele

L­ît t×m thÊy

(328)


TÇn suÊt kh¸ng nguyªn (%)

TÇn suÊt allele

t×m ®­îc(%)1

DQA1*0101/4

75

0.35

0.194

2

DQA1*0101/2/4

62

0.29

0.157

3

DQA1*0102/3

8

0.04

0.020

4

DQA1*0103

96

0.45

0.258

5

DQA1*0201

24

0.11

0.056

6

DQA1*0301

24

0.11

0.056

7

DQA1*0302

6

0.03

0.015

8

DQA1*0401

22

0.10

0.051

9

DQA1*0501

7

0.03

0.015

10

DQA1*0601

4

0.02

0.010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H×nh 1: H×nh ¶nh kÕt qu¶ allele dÞ hîp tö HLA-DQA1*0102/0103

sau khi ®iÖn di trong Agarose s¶n phÈm cña PCR-SSP.

1-12 lµ 12 cét ®iÖn di cho ®«i Primers ®Æc hiÖu khuÕch ®¹i HLA-DQA1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12H×nh 2: H×nh ¶nh kÕt qu¶ allele dÞ hîp tö HLA-DQA1*0101/0104

sau khi ®iÖn di trong Agarose s¶n phÈm cña PCR-SSP.

1-12 lµ 12 cét ®iÖn di cho ®«i Primers ®Æc hiÖu khuÕch ®¹i HLA-DQA1.B¶ng 3: So s¸nh tÇn suÊt c¸c allele HLA-DQA1 cña ng­êi Kinh miÒn Trung ViÖt Nam

víi c¸c d©n téc kh¸c cña Trung Quèc vµ ng­êi Th¸i Lan hiÖn ®¹i

Tªn allele

Ng­êi Kinh ViÖt Nam

n=214

Ng­êi H¸n miÒn B¾c

n=342

Ng­êi H¸n miÒn Nam

n=270

Ng­êi H¸n V©n Nam

n=54

Ng­êi Choang Qu¶ng T©y

n=140

Ng­êi T¶i

n=146

Ng­êi Bè Y

n=67

Ng­åi Duy Ng« NhÜ

n=184

Ng­êiM·n

n=50

Ng­êi Di

n=85

Ng­êi Choang Ba m·

n=142

Ng­êi Th¸i Lan

n=140

DQA1*0101

19.4

11.7

9.6

0

5.0

27.0

20.8

13.6

13.8

15.3

15.2

15.7

DQA1*0102

15.7

14.3

23.0

15.9

17.8

32.0

33.1

12.0

14.9

15.3

27.8

15.7

DQA1*0103

2.0

12.0

5.9

7.6

5.4

0

4.6

15.2

8.5

6.7

2.1

5.0

DQA1*0104

25.8

0

0

17.8

22.1

0

0

0

0

0

19.5

0

DQA1*0201

5.6

11.7

4.8

0

0.0

1.0

0.7

19.0

8.6

5.4

0

14.3

DQA1*0301

5.6

27.8

28.5

22.8

35.0

22.0

14.5

14.7

25.5

23.3

12.8

26.0

DQA1*0302

1.5

0

0

0

0.0

0

0

0

0

0

0

0

DQA1*0401

5.1

0.9

0.7

0

1.1

0

0

3.3

1.1

0

2.8

0.0

DQA1*0501

1.5

18.1

15.2

11.5

14.3

9.0

18.0

20.7

13.8

15.9

19.5

12.8

DQA1*0601

1.0

3.5

12.2

24.9

0.0

8.0

6.2

1.6

12.8

18.1

0

16.4

III. bµn luËn

Cho ®Õn nay, hÖ kh¸ng nguyªn b¹ch cÇu ng­êi (HLA) ®­îc coi lµ hÖ kh¸ng nguyªn di truyÒn phøc t¹p vµ ®a d¹ng nhÊt. Chóng kh«ng chØ cã sù ph©n bè kh¸c nhau gi÷a c¸c c¸ thÓ kh¸c nhau, mµ cßn cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c d©n téc do kh¸c nhau vÒ bèi c¶nh di truyÒn, yÕu tè di truyÒn vµ ngay c¶ cïng mét d©n téc nh­ng kh¸c nhau vÒ vÞ trÝ ®Þa lý. Nghiªn cøu tÝnh ®a d¹ng cña hÖ Kh¸ng nguyªn b¹ch cÇu ng­êi cã vÞ trÝ rÊt quan träng v× nã lµ mét tiªu chÝ di truyÒn häc v« cïng ch¾c ch¾n, øng dông nhiÒu trong viÖc x¸c ®Þnh con c¸i, bè mÑ, trong khoa häc h×nh sù ®Ó t×m téi pham, trong nghiªn cøu nh©n chñng häc, d©n téc häc ®Ó t×m hiÓu nguån gèc cña mét d©n téc...[1]. Ngoµi ra, nhiÒu kÕt qu¶ nghiªn cøu gÇn ®©y cßn kh¼ng ®Þnh mèi liªn hÖ mËt thiÕt gi÷a HLA vµ mét sè bÖnh tËt nh­: §¸i th¸o ®­êng kh«ng phô thuéc Insulin, Viªm cøng cét sèng, Viªm ®a khíp d¹ng thÊp, Viªm khíp thiÕu niªn... V× thÕ nghiªn cøu HLA cßn cã ý nghÜa quan träng trong ph©n lo¹i, chÈn ®o¸n vµ hç trî chÈn ®o¸n, tiªn l­îng bÖnh, dù phßng vµ ®iÒu trÞ mét sè bÖnh tËt. Theo ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña Sinh häc ph©n tö, viÖc nghiªn cøu hÖ HLA ngµy cµng ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn vµ chÝnh x¸c. T¹i ViÖt Nam, lÜnh vùc nghiªn cøu vÒ HLA vÉn cßn khu tró t¹i c¸c ViÖn nghiªn cøu, Phßng Khoa häc h×nh sù... cßn ch­a ®­îc sö dông nhiÒu trong bÖnh viÖn vµ c¸c phßng thÝ nghiÖm y häc. §©y cã lÏ lµ nghiªn cøu ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam vÒ HLA, dÉu r»ng cã tµi liÖu ®Ò cËp ®Õn hÖ HLA cña ng­êi ViÖt Nam nh­ng kh«ng ghi râ n¬i nghiªn cøu [15].

Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn ®©y, ng­êi d©n téc Kinh MiÒn Trung ViÖt Nam cã tÇn suÊt t×m thÊy allele HLA-DQA1*0104 lµ cao nhÊt 25,8%, tiÕp ®ã lµ c¸c allele DQA1*0101 vµ DQA1*0102 víi tÇn suÊt t×m thÊy lÇn l­ît lµ 19,4% vµ 15,7%, c¸c allele kh¸c ®­îc t×m thÊy víi tÇn suÊt rÊt thÊp. So s¸nh víi c¸c d©n téc kh¸c ë Trung Quèc thÊy r»ng tÇn suÊt t×m thÊy c¸c allele ph©n bè kh¸ gièng víi d©n téc Choang (®· t×m thÊy allele HLA-DQA1*0104 víi tÇn suÊt 22,1% vµ allele HLA-DQA1*0401 lµ 1,1% ). D©n téc Kinh miÒn Trung ViÖt Nam cã c¸c allele HLA-DQA1*0301 vµ HLA-DQA1*0501 ®­îc t×m thÊy rÊt thÊp, ®Òu thÊp h¬n c¶ 10 d©n téc ë Trung Quèc (xem b¶ng 3). Nh­ vËy, tÇn suÊt allele HLA-DQA1*0401 cao, HLA-DQA1*0301 vµ HLA-DQA1*0501 thÊp cã lÏ lµ ®Æc tr­ng ph©n bè allele HLA-DQA1 cña ng­êi Kinh miÒn Trung ViÖt Nam. So s¸nh víi nghiªn cøu trªn ng­êi Th¸i Lan thÊy HLA-DQA1*0101, HLA-DQA1*0102 cã tÇn suÊt t­¬ng tù nh­ng tÇn suÊt HLA-DQA1*0501 (12,8%) còng cao h¬n nhiÒu so víi ng­êi Kinh miÒn Trung ViÖt Nam (p<0,005).

D©n sè ViÖt nam hiÖn nay kho¶ng 80 triÖu ng­êi, víi 54 d©n téc anh em, trong ®ã ng­êi Kinh chiÕm tû lÖ rÊt lín (kho¶ng 90%) ph©n bè kh¾p toµn quèc. D©n téc Kinh cã truyÒn thèng, lÞch sö, v¨n hãa... rÊt l©u ®êi. Nghiªn cøu vÒ d©n téc häc cÇn tËp trung trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn nh­ v¨n hãa, lÞch sö, truyÒn thèng, nh©n chñng häc... trong ®ã di truyÒn häc gi÷ mét vai trß rÊt quan träng. B¸o c¸o nµy cã lÏ lµ nghiªn cøu ®Çu tiªn vÒ ph©n bè c¸c alleles cña HLA-DQA1 trªn ng­êi Kinh ë miÒn Trung ViÖt Nam, víi nh÷ng sè liÖu ban ®Çu nµy, chóng t«i hy väng cã thÓ tiÕp tôc nghiªn cøu thªm vÒ ph©n bè kh¸ng nguyªn hÖ HLA nh»m t×m ra ®­îc ®Æc tr­ng ph©n bè kh¸ng nguyªn HLA trªn ng­êi Kinh ViÖt nam, ®iÒu nµy cã ý nghÜa lín trong Y häc (chÈn ®o¸n, dù phßng, tiªn l­îng, ®iÒu trÞ mét sè bÖnh...), trong nh©n chñng häc nh»m nghiªn cøu nguån gèc c¸c d©n téc vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c d©n téc kh¸c nhau.§Ó hoµn thµnh nghiªn cøu nµy, t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n Ban Gi¸m hiÖu Tr­êng §¹i häc Y khoa HuÕ, BÖnh viÖn thùc hµnh Tr­êng §¹i häc Y khoa HuÕ, Bé m«n Vi sinh, Khoa XÐt nghiÖm Tr­êng §¹i häc Y khoa HuÕ, Trung t©m ThÝ nghiÖm Tr­êng §¹i häc Y khoa Qu¶ng T©y, Trung quèc vµ c¸c thÇy c«, ®ång nghiÖp. Xin ch©n thµnh biÕt ¬n

TµI LIÖU THAM KH¶O 1. Cao Mengde, Tai Dongchun, Sun Hanxiao et al. Biological molecular and Clinical applies of HLA. Hunan Medical University Publishing (1998)1-58

 2. Meng Haiying, Hou Yiping. New reseach hotpots of HLA. Chin. J. Med. Genet. 17(5) (2000) 355-357

 3. H.A.Erlich, G.Opelz and J.Hansen. HLA DNA Typing and Transplantation, Immunity, 14 (2001) 347-358.

 4. Xu xingpei, Wang Shaoying, Cao Jianying. Study on DNA typing of HLA- II class genes of Chinese Buyi nationality. Chin. J. Microbiol. Immnol 12(5) (1992)285-289

 5. Long Guifang, Ahmed Abdi Mohamed: HLA-DQA1, DQB1 alleles genotyping by PCR-

 6. SSP in Guangxi Chinese Zhuang nationality. Chin. J. Microbiol. Immnol. 1999, 19(6) 504- 505.

 7. Shen Jingjing, Huang Xiaojie, M. Fernandez et al: Study on HLA-DQ, DR, DP halotypes in Xinjiang Weiwuer. Chin. J. Med. Genet. 1997, 14(4), 234-238.

 8. Sun Yiping, Song Changxing, Li Shiliang et al: A comparative study of HLA distribution among some nationalities in China. Chin. J. Microbiol. Immnol 1984, 4(4), 205-211.

 9. Uy Guilan, Sun Yiping, Xu Linmin et al: A Study on HLA-DQ, DR, DP typing in

 10. Shenyang Han populations. Chin. J. Immunol. 1995, 11(3), 142-144.

 11. Shen Jingjing, Guan Xiaofan, Yang Ze et al: Allels at five HLA-II class determined in Weiwuer nationality in North-Western of China. Chin. J. Med. Genet. 2000, 17(3), 219- 220.

 12. Li Xiaofeng, Chang Chang, Hong Shenxue et al: Association of alleles HLA-DRB1, DQA1, DQB1 with SLE in Han populations in Yunnan, China. Chin. J. Med. Genet. 2001, 18(5), 408-409.

 13. D. Chandanayingyong, Henry A.F. Stephens, R. Claythong et al: HLA-A, -B, -DQA1 and -DQB1 Polymorphism in Thais. Human Immunology, 1997, 53, 174-182.

 14. O. Olerup, A. Aldener, A. Fogdell: HLA-DQB1 and DQA1 typing by PCR- SSP in 2 hours. Tissue Antigens, 1993, 41(3), 119-134.

 15. Zhou Xiaoling, Lin Weixiong: DNA detection from peripheral blood. Chinese Guangxi Medical University Magazine. 1999, 16(2), 223.

 16. S. G. E. Marsh: HLA Sequence, 2002. 13th International Histocompatibility workshop and conference, 5.2002. (Internet).

 17. Zhao Tongmao: Genetics of Human Blood Group. Chinese Science Publishing, 1987,226-236

ANALYSIS OF HLA-DQA1 ALLELES OF VIETNAMESE

IN CENTRAL VIETNAM

.

Tran Dinh BinhCollege of Medicine, Hue University

Wang Linlin, Lin Weixiong

Guangxi Medical University

SUMMARY

By using PCR-SSP technique, we have determined the polymorphism of the HLA-DQA1 alleles of 214 healthy individuals in Centre of Vietnam.The Results shows that 10 HLA-DQA1 alleles were detected, of which DQA1*0104 were the most common allele with frequency of 25.8%, and lowest frequency was DQA1*06011%.This means that HLA-DQA1 alleles polymorphism of Vietnamese in Central Vietnam have national characteristics and that are different from the other Chinese and Thais. Human leucocyte antigenHLA-DQA1PCR-SSP Vietnamese.: portal -> data -> doc -> tapchi
tapchi -> TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 25, 2004 CẤu trúc thành phần loài khu hệ CÁ
tapchi -> TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 28, 2005 TÌnh hình dao đỘng giá CÀ phê thị trưỜng thế giới trong những năm qua và những táC ĐỘng của nó ĐẾN thị trưỜng cà phê Ở việt nam
tapchi -> TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 47, 2008
tapchi -> TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008
tapchi -> TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008
tapchi -> TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008 tiềm năng sử DỤng của một số loại thứC ĂN ĐỊa phưƠNG
tapchi -> TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 22, 2004
tapchi -> NGƯỜi thầY ĐẦu tiêN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương