TỔ toáN ĐỀ CƯƠng ôn tập kiểm tra hki lớP 10. Năm học 2011 – 2012tải về 16.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.10.2016
Kích16.66 Kb.
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

TỔ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKI

LỚP 10. Năm học 2011 – 2012

-----------o0o-----------


A. ĐẠI SỐ:

I/ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP:

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:


II/ HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI:

1/ Tìm TXĐ của các hàm số sau:

a) b) c) d)

e) f) g) h)

2/ Xét tính chẵn – lẻ của các hàm số:

a) b) c) d)3/ Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị của nó:

a) Đi qua A(3;4) và B(-1;2)

b) Đi qua A(1;1) và song song với d: y = 2x + 3

4/ Xác định a,b,c biết parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh I(1;4) và đi qua điểm D(3;0).

III/ PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH:

1/ Tìm điều kiện của các phương trình sau:

a) b) c) d)2/ Giải các phương trình sau:

a) b) c) d)


3) Giải các hệ phương trình sau:

a) b) c)4) Cho phương trình:

a) Giải pt khi m = -1.

b) Với giá trị nào của m thi phương trình vô nghiệm?

B. HÌNH HỌC:

Phần I: Chứng minh đẳng thức vec-tơ


  1. Cho hình vẽ sau.

a) Tìm các vec-tơ bằng b) Tìm các vec-tơ đối của c) Tìm các vec-tơ cùng phương với

2. Cho 6 điểm phân biệt A, B, C, D, E, F chứng minh :3. Cho tam giác MNP có MQ là trung tuyến của tam giác . Gọi R Là trung điểm của MQ. CMR:c) Dựng điểm S sao cho tứ giác MNPS là hình bình hành. Chứng tỏ rằng:d)Với điểm O tùy ý, hãy chứng minh rằng

d1) d2)

4) Cho hình bình hành ABCD tâm O và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng :

a. + = + b.

Phần II: Bài tập về hệ trục tọa độ và tích vô hướng 2 vec-tơ

1) Cho

a) Tìm tọa độ của vectơ

b) Tìm tọa độ cua vectơ sao cho

c) Tìm các số k và h sao cho

2) Cho A(–4;1), B(2;4), C(2;–2).

a) Chứng minh 3 điểm A, B, C tạo thành tam giác. B) Tìm toạ độ Trọng tâm G của  AB

c) Tìm toạ độ Điểm D sao cho C là trọng tâm  ABD d) Điểm E sao cho ABCE là hình bình hành.

3) Cho 3 điểm A(1,2), B(-2, 6), C(4, 4)


  1. Chứng minh A, B,C không thẳng ang

  2. Tìm toạ độ trung điểm I của đoạn AB

  3. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC

  4. Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành

  5. Tìm toạ độ điểm N sao cho B là trung điểm của đoạn AN

  6. Tìm toạ độ các điêm H, Q, K sao cho C là trọng tâm của tam giác ABH, B là trọng tâm của tam giác ACQ, A là trọng tâm của tam giác BCK.

  7. Tìm toạ độ điểm T sao cho 2 điểm A và T đối xứng nhau qua B, qua C.

4. a) cho tam giác vuông ABC vuông tại C có AC = 9, CB = 5. Tính

b)Tam giác ABC có Và AB = a. Tính

5) Trong mp oxy cho tam giác ABC biết A(- 4; 1), B(2;4), C(-1; -5).

a. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. b. Tính chu vi và diện tích ABC.6) Trong mặt phẳng oxy cho bốn điểm A(6;-3), B(7;4), C(0;5), D(-1;-2). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông và tính diện tích hình vuông đó

Hết…


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương