Southern airport corporation (sac) sasco international logisticstải về 34.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.01.2018
Kích34.65 Kb.SOUTHERN AIRPORT CORPORATION (SAC)

SASCO INTERNATIONAL LOGISTICS

BOOKING REQUEST/ YÊU CẦU DỊCH VỤ
I. CUSTOMERS INFORMATION / THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
Company Name / Tên công ty:……PACIFIC STAR LOGISTICS CO, LTD (PASL)

Address/ Địa chỉ: 006 B1 BLOCK, 14 STR, WARD 3, DISTR 4, HCMC, VIETNAM

Tel          : 39 414 212 Fax : 39 414 213

II. SERVICES REQUEST / DỊCH VỤ YÊU CẦU:
Air Export / Xuất Air Sea Export / Xuất Sea

Air Import / Nhập Air Sea Import / Nhập Sea

Logistics / Giao nhận Other Services / Dịch vụ khác

…………………………………………………………………………….


III. SHIPMENT’S DETAILS / CHI TIẾT LÔ HÀNG:

  1. Shipper/ Người gửi: … PACIFIC STAR LOGISTICS CO, LTD……………………………

Consignee / Người nhận:

…………………………………………………............................................................  1. Description of goods/ Tên hàng: ……INNOX

Quantity / Số lượng: 31 ctns G.Weight/ Khối lượng: about 890 Kg(s)

Volume/Thể tích : 0.5 cbm…  1. MAWB/ Số Bill: 618 24149845   …. Flight No./ Chuyến bay: SQ  185 /23MAY

  2. Airport of departure/ Sân bay đi: SGN…. Airport of destination/ Sân bay đến: SYD, AU…...

iIV. FREIGHT & OTHER CHARGES / GIÁ CƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC: ( USD).
- Airfreight / Giá cước: USD 1.55 / KG

- Surcharges / Các loại phụ phí: X-RAY : USD 0.015 / KG, TCS : USD 0.029 /KG AWB : 2.0 USD.

- Customs Clearance Fee / Phí dịch vụ Hải Quan : …………………………………………..………….

- Handling fee : …………………………………………………………………………..

The full amount will be shown on SATS Debit Note as soon as finish services / Toàn bộ chi phí sẽ được thể hiện trên Giấy Báo Nợ của SATS sau khi hoàn thành dịch vụ

V. TERM OF PAYMENT/PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Cash / Tiền mặt Bank Transfer / Chuyển khoản

* Payment period / Thời hạn thanh toán: all charges will be collected from shipper (PASL) 14 days from date on AWB.

We will clear payment to SATS as committed in this booking note.

Thank you vey much !

Yours faithfully,


Full name: Le Lan Anh

Title: Sales Supervisor


************************************************************************************************************Head Office: Tan Son Nhat Int’l Airport – Ward 2 – Tan Binh Dist., HCMC – Tel: (84-8) 8 448 358 – Fax: (84-8) 8 487 797 Email: info@sats.com.vn – Website: www.sascologistics.com


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương