So sánh hiệu lực trừ CỎ CỦa một số thuốc hóa học trên vưỜn cao su kiến thiết cơ BẢn tại nông trưỜng bình minh công ty cao su bình longtải về 6.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.28 Kb.
TÓM TẮT
BÙI THỊ KIM LOAN, Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 12/2009 “SO SÁNH HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TRÊN VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI NÔNG TRƯỜNG BÌNH MINH - CÔNG TY CAO SU BÌNH LONG”, thời gian thực hiện thí nghiệm từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2009.

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Trúc

Nhằm đánh giá hiệu lực của nhóm thuốc trừ cỏ gốc Glyphosate đối với quần thể cỏ dại trên vườn cao su kiến thiết cơ bản tại Nông trường Bình Minh - Công ty Cao su Bình Long. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố với 7 nghiệm thức:

+Confore 480 AS 2L/ha

+Confore 480 AS 3L/ha

+Confore 480 AS 4L/ha

+Lyphoxim 41 SL 3L/ha

+Roundup 480 SC 3L/ha

+Glyphosan 480 DD 3L/ha

+Đối chứng (không phun thuốc)Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, trên vườn cao su 3 năm tuổi tại nơi thí nghiệm có khoảng 5 loài cỏ dại gồm: cỏ cứt heo (Agerartum conyzoides), cỏ mỹ (Pennisetum polystachyon), cỏ chân gà (Dactyloctenium aegyptium), cỏ ruột gà nhỏ (Borreria articularis) và cỏ yên bạch (Eupatorium odoratum L.). Trong đó cỏ cứt heo rất phổ biến, cỏ mỹ, cỏ gà ở mức phổ biến, cỏ ruột gà nhỏ và cỏ yên bạch ít phổ biến.

Các loại thuốc trừ cỏ: Confore 480 AS, Lyphoxim 41 SL, Roundup 480 SC, Glyphosan 480 DD đều diệt hoàn toàn cỏ cứt heo và hiệu lực chỉ kéo dài đến 30 ngày sau phun, hiệu lực kéo dài đến 60 ngày sau phun đối với cỏ mỹ, cỏ gà, cỏ yên bạch. Các thuốc tham gia thí nghiệm không gây ảnh hưởng đến cao su.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương