S¸ch míi sè 04/2011tải về 0.63 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.63 Mb.
  1   2   3   4   5

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 04/2011


S¸ch míi sè 04/2011


ChÝnh trÞ

Radical Unionism in the Midwest, 1900-1950/ Rosemary Feurer . - Chicago : University of Illinois Press, 2006 . - 320 p.

Ký hiÖu kho : LL 661/ VDANTOC / Mfn: 90510

Tõ kho¸ : C«ng ®oµn; Tæ chøc c«ng ®oµn;

LÞch sö ph¸t triÓn; Ho¹t ®éng; ThÕ kû 20; Mü


Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637 - 1700/ Hoang Anh Tuan . Boston : Brill, 2007 . - 296 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1282/ VSUHOC / Mfn: 90567

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Quan hÖ ngo¹i giao;

LÞch sö ngo¹i giao; 1637-1700; Hµ Lan; ViÖt Nam


Ai ®· lµm næ tung n­íc Mü? / Leonid Mlechin; Trung HiÕu d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 717 tr.

Ký hiÖu kho : V 2349/ VCHAUAU / Mfn: 90695

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Khñng bè; Chñ nghÜa khñng bè; ThÕ giíi


B¸n cÇu Ch©u ¸ míi: Sù chuyÓn giao tÊt yÕu quyÒn lùc toµn cÇu sang ph­¬ng §«ng: S¸ch tham kh¶o / Kishore Mahbubani; Xu©n Th¾ng, Quúnh Nga h.®.; §øc TuÖ, My Hoµng,... d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : V 2457/ VCHAUAU / Mfn: 90683

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

ChuyÓn giao quyÒn lùc; ChiÕn l­îc chÝnh trÞ;

Ch©u ¸; Ph­¬ng §«ng; Ph­¬ng T©y
Båi d­ìng niÒm tin céng s¶n cho ®éi ngò sÜ quan trÎ qu©n ®éi hiÖn nay/ NguyÔn Thanh Tuyªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48979, Vb 48980/ VTTKHXH / Mfn: 90814

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹o ®øc; PhÈm chÊt chÝnh trÞ;

NiÒm tin céng s¶n ; Båi d­ìng niÒm tin céng s¶n;

SÜ quan; Qu©n ®éi nh©n d©n; ViÖt Nam

C¸c kú ®¹i héi §¶ng bé tØnh Tuyªn Quang/ Lª ThÞ Thanh HiÒn, NguyÔn V¨n §øc b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48879, Vb 48880/ VTTKHXH / Mfn: 90757

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; §¹i héi §¶ng bé;

TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


C¸c nghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua t¹i kú häp thø s¸u Quèc héi kho¸ XII/ TrÇn §×nh §µn, NguyÔn §øc HiÒn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48966/ VTTKHXH / Mfn: 90807

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt; K× häp thø 6;

Quèc héi kho¸ 7; ViÖt Nam


Ch©n dung c¸c nguyªn thñ Ph¸p = Chef de I'Ðtat / Serge Berstein; Mai Anh, BÝch Liªn, NguyÔn Giang d. . - H. : Tri thøc, 2006 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : V 2391/ VCHAUAU / Mfn: 90708

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nguyªn thñ quèc gia;

Nhµ chÝnh trÞ; 1858-2002; Ph¸p


ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ M.N. Voskresenskaia, N.B. Davletshina; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : V 2441/ VCHAUAU / Mfn: 90647

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; D©n chñ; Gi¸ trÞ d©n chñ; X· héi d©n chñ;

ChÕ ®é d©n chñ; QuyÒn con ng­êi; Tæ chøc x· héi;

BÇu cö; ChÕ ®é liªn bang; §¶ng chÝnh trÞ; Nga
ChÝnh trÞ häc: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n Huyªn ch.b.; L­u V¨n Qu¶ng, Ph¹m §øc Th¨ng, Tèng §øc Th¶o b.s. . - H. : ChÝnh trÞ hµnh chÝnh, 2009 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : V 2408/ VCHAUAU / Mfn: 90675

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ häc; Lý luËn; Thùc tiÔn;

QuyÒn lùc chÝnh trÞ; HÖ thèng chÝnh trÞ;

T­ t­ëng chÝnh trÞ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 324 tr.

Ký hiÖu kho : V 2470/ VCHAUAU / Mfn: 90716

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm quèc tÕ; ViÖt Nam
C«ng t¸c t­ t­ëng vµ vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé lµm c«ng t¸c t­ t­ëng: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn ThÞ Anh §µo . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48965/ VTTKHXH / Mfn: 90806

Tõ kho¸ : C«ng t¸c t­ t­ëng; §µo t¹o c¸n bé; ViÖt Nam
Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC): Néi dung vµ lé tr×nh: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 2428/ VCHAUAU / Mfn: 90670

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ; Céng ®ång kinh tÕ ASEAN;

AEC; Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

§«ng Nam ¸
DÇu má - TiÒn b¹c vµ quyÒn lùc = The prize - The Epic Quest for Oil, Money & Power / Daniel Yergin; NguyÔn C¶nh B×nh, V¨n §×nh S¬n Thä, Vò Träng §¹i h.®.; KiÒu Oanh, Thu Trang, V©n Nga d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1206 tr.

Ký hiÖu kho : V 2399/ VCHAUAU / Mfn: 90705

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp dÇu má;

C¹nh tranh; TiÒn b¹c; QuyÒn lùc; ThÕ giíi


§¶ng chÝnh trÞ: ChiÕn l­îc vµ sù qu¶n lý. S¸ch tham kh¶o / V. V. Meytus, V. IU. Meytus; HuyÒn My, Ph­¬ng Th¶o, T­êng Vy d.; NguyÔn §øc Th¶o h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48863, Vb 48864/ VTTKHXH / Mfn: 90749

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; §¶ng l·nh ®¹o; §¶ng chÝnh trÞ;

§¶ng cÇm quyÒn; ChiÕn l­îc qu¶n lÝ; Qu¶n lÝ ®¶ng


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng giai cÊp n«ng d©n trong giai ®o¹n hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Ng« Huy TiÕp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48963/ VTTKHXH / Mfn: 90804

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; Giai cÊp n«ng d©n;

X©y dùng giai cÊp n«ng d©n; ViÖt Nam


§Èy m¹nh hîp t¸c nghiªn cøu vµ ®µo t¹o vÒ khoa häc x· héi gi÷a ViÖt Nam vµ Lµo/ Ph¹m V¨n Vang . - H. : KHXH, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5146, VV 5147/ VDANTOC / Mfn: 90521

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Nghiªn cøu khoa häc x· héi;

Hîp t¸c quèc tÕ; §µo t¹o khoa häc x· héi;

ViÖt Nam; Lµo
§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m V¨n Dòng ch.b.. - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : V 2400/ VCHAUAU / Mfn: 90681

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ViÖt Nam


§æi míi c«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc/ Ph¹m TÊt Th¾ng ch.b.; NguyÔn Thóy Anh, Phïng V¨n §«ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48895, Vb 48896/ VTTKHXH / Mfn: 90765

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c lÝ luËn; X©y dùng Tæ quèc;

B¶o vÖ Tæ quèc; ViÖt Nam
§æi míi c«ng t¸c x©y dùng §¶ng ë n«ng th«n: S¸ch tham kh¶o / Chu ChÝ Hoµ ch.b.; Qu¶n Ngäc Loan d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48850/ VTTKHXH / Mfn: 90739

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; N«ng th«n;

Tæ chøc c¬ së §¶ng; X©y dùng ®éi ngò c¸n bé;

§æi míi t­ duy; Trung Quèc
§æi míi t­ duy vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5152, VV 5153/ VDANTOC / Mfn: 90527

Tõ kho¸ : §æi míi t­ duy; T­ duy kinh tÕ; T­ duy chÝnh trÞ;

T­ duy v¨n ho¸ x· héi; C«ng cuéc ®æi míi;

ViÖt Nam
Gia téc Tæng thèng Mü Bush/ D­¬ng Minh Hµo, TriÖu Anh Ba, Cï ThÞ Thuý Lan b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : V 2347/ VCHAUAU / Mfn: 90697

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Gia téc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; George Bush; Mü


Gi¸o dôc ®¹i häc miÒn B¾c thêi kú 1954-1975/ Ng« V¨n Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48927/ VTTKHXH / Mfn: 90781

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; LÞch sö gi¸o dôc ®¹i häc;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc ®¹i häc; 1954-1975;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam

Giíi vµ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ x· héi: Ch­¬ng tr×nh héi th¶o / ñy ban c¸c vÊn ®Ò x· héi . - Qu¶ng ninh : [k.nxb.], 2009 . - 40 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1176/ VGIADINH / Mfn: 90448

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; ChÝnh s¸ch x· héi;

C«ng b»ng x· héi; Ng­êi tµn tËt; Ph¸p luËt;

B¶o hiÓm x· héi; Héi th¶o; ViÖt Nam

Gi÷ v÷ng nÒn t¶ng t­ t­ëng, t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong t×nh h×nh míi/ NguyÔn TiÕn Quèc ch.b.; Lª Minh Vô, Tr­¬ng Thµnh Trung, NguyÔn B¸ D­¬ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48932/ VTTKHXH / Mfn: 90786

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

Vai trß l·nh ®¹o; §­êng lèi l·nh ®¹o; ViÖt Nam


Gãp phÇn t×m hiÓu lÞch sö quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú/ Ph¹m Xanh . - Xb. lÇn 3 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48934/ VTTKHXH / Mfn: 90788

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; Mü


Hµ Néi - HuÕ - Sµi Gßn lµ c©y mét céi, lµ con mét nhµ/ Héi Khoa häc LÞch sö tØnh Thõa Thiªn HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48869, Vb 48870/ VTTKHXH / Mfn: 90752

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ hîp t¸c;

Sù kiÖn lÞch sö; Héi th¶o khoa häc; Hµ Néi; HuÕ;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hoµ gi¶i: Håi gi¸o, D©n chñ vµ ph­¬ng T©y/ Benazir Bhutto; NguyÔn V¨n Quang d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin , 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : V 2434/ VCHAUAU / Mfn: 90660

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ;

§¹o Håi; Xung ®ét t«n gi¸o; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Kªnh ®èi tho¹i kh«ng chÝnh thøc vÒ an ninh vµ chÝnh trÞ - Kªnh 2 cña ASEAN: S¸ch tham kh¶o / LuËn Thuú D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48936/ VTTKHXH / Mfn: 90790

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

LÞch sö ph¸t triÓn; Kªnh ngo¹i giao;

Kªnh 2; ASEAN; ViÖt Nam
Kinh tÕ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : V 2406/ VCHAUAU / Mfn: 90677

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

TriÓn väng ph¸t triÓn; 2008; 2009; ThÕ giíi


Kinh tÕ ViÖt Nam: Th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ (1988- 2008) = Viet Nam economic trade and investment / Bé C«ng th­¬ng . - TP. Hå ChÝ Minh : Thèng kª, 2008 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : V 2443/ VCHAUAU / Mfn: 90649

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¬ chÕ ®æi míi; Th­¬ng m¹i;

§Çu t­; Hîp t¸c kinh tÕ; 1988-2008; ViÖt NamKû yÕu §¶ng bé quËn Ba §×nh kho¸ XXIII, nhiÖm kú 2005-2010/ Ban ChÊp hµnh §¶ng bé quËn Ba §×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48860/ VTTKHXH / Mfn: 90746

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; §¹i héi §¶ng bé; KØ yÕu;

NhiÖm k× 2005-2010; QuËn Ba §×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö bÝ mËt ®Õ chÕ Hoa Kú: Nh÷ng s¸t thñ kinh tÕ, nh÷ng kÎ ®¸nh thuª vµ sù thËt vÒ n¹n tham nhòng toµn cÇu. S¸ch tham kh¶o / John Perkins; Nhãm Golden Pages d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 520 tr.

Ký hiÖu kho : V 2392/ VCHAUAU / Mfn: 90701

Tõ kho¸ : LÞch sö bÝ mËt; S¸t thñ kinh tÕ; C¹nh tranh kinh tÕ;

N¹n tham nhòng; Quan hÖ quèc tÕ;

Khñng ho¶ng ®Þa chÝnh trÞ; Mü; ThÕ giíi
LÞch sö §¶ng bé huyÖn B×nh S¬n: 1930-1975 / Bïi Minh H¶i ch.b.; Ph¹m Nhí h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48852/ VTTKHXH / Mfn: 90741

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé; 1930-1975;

HuyÖn B×nh S¬n; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé huyÖn §øc Träng: 1930-1975 / Ph¹m Minh, NguyÔn SÜ HiÒn, Hå Quang Trung, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48836/ VTTKHXH / Mfn: 90730

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-1975; HuyÖn §øc Träng;

TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé huyÖn Nguyªn B×nh: 1930-2010 / Ban ChÊp hµnh §¶ng bé huyÖn Nguyªn B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48835/ VTTKHXH / Mfn: 90729

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2010; HuyÖn Nguyªn B×nh;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé tØnh §¾k L¾k: 1975-2005 / Ban ChÊp hµnh §¶ng bé tØnh §¾k L¾k . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48834/ VTTKHXH / Mfn: 90728

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1975-2005; TØnh §¾k L¾k; ViÖt Nam


LÞch sö §¶ng bé vµ nh©n d©n x· Th¸i Hµ: 1927-2005 / Ban ChÊp hµnh §¶ng bé x· Th¸i Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48839/ VTTKHXH / Mfn: 90732

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1927-2005; X· Th¸i Hµ; HuyÖn Th¸i Thuþ;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé vµ nh©n d©n x· B¾c H¶i: 1930-2000 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48841/ VTTKHXH / Mfn: 90734

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2000; X· B¾c H¶i; HuyÖn TiÒn H¶i;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé x· An B×nh: 1975-2005 / §ç Ngäc Nam b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48929/ VTTKHXH / Mfn: 90783

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1975-2005; X· An B×nh; HuyÖn DÜ An;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé x· Gio An: 1930-2005 / Lª ThÞ Hång ch.b.; NguyÔn ThÞ Thu Hµ b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48840/ VTTKHXH / Mfn: 90733

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2005; X· Gio An; HuyÖn Gio Linh;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé x· Hµ Th­îng: 1953-2010 / Lª ThÞ TuyÕt, Ma Kh¸nh Tiªn, Vò V¨n Phong b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48928/ VTTKHXH / Mfn: 90782

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1953-2010; X· Hµ Th­îng; HuyÖn §¹i Tõ;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé x· La B»ng: 1936-2010 / TriÖu Quang T¹o, NguyÔn Minh Tu©n, Vò V¨n Phong, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48930/ VTTKHXH / Mfn: 90784

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1936-2010; X· La B»ng; HuyÖn §¹i Tõ;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam
LÞch sö §¶ng bé x· TriÖu Nguyªn: 1930-2005 / Lª ThÞ Hång ch.b.; NguyÔn ThÞ Thu Hµ, Lª Thanh H¶i, Lª H÷u CÇu, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48919, Vb 48920/ VTTKHXH / Mfn: 90777

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

1930-2005; X· TriÖu Nguyªn; HuyÖn §¨kr«ng;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
LÞch sö ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña §¶ng bé vµ nh©n d©n x· §«ng C¬: 1930-2005 / NguyÔn §×nh L¹c, Bïi Kim ThÊt, Ph¹m Ngäc Yªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48831/ VTTKHXH / Mfn: 90726

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng bé; LÞch sö §¶ng bé;

Phong trµo c¸ch m¹ng; §Êu tranh c¸ch m¹ng;

1930-2005; X· §«ng C¬; HuyÖn TiÒn H¶i;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


LÞch sö MÆt trËn Tæ quèc tØnh Th¸i B×nh: 1930-2010 / NguyÔn Th¸i Hïng, NguyÔn V¨n Lu©n, NguyÔn ThÞ Hoa, ... s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48861/ VTTKHXH / Mfn: 90747

Tõ kho¸ : MÆt trËn Tæ quèc; MÆt trËn nh©n d©n; 1930-2010;

LÞch sö ph¸t triÓn; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Medvedev& Putin, bé ®«i quyÒn lùc/ H×nh Quang Tr×nh, Tr­¬ng KiÕn Quèc ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : V 2465/ VCHAUAU / Mfn: 90717

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; BÇu cö;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Quan hÖ quèc tÕ; Nga


M« h×nh tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Quèc héi vµ ChÝnh phñ trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng, Ng« §øc M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : V 2411/ VCHAUAU / Mfn: 90672

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Quèc héi;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; ChÝnh phñ;

ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; QuyÒn lùc nhµ n­íc;

M« h×nh tæ chøc; Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hîp t¸c ASEAN+3/ NguyÔn Thu Mü ch.b. . - H.: KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 2405/ VCHAUAU / Mfn: 90678

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c ASEAN+3;

LÞch sö hîp t¸c; Thùc tr¹ng hîp t¸c; Vai trß ®èi t¸c;

TriÓn väng ph¸t triÓn; ASEAN; NhËt B¶n;

Hµn Quèc; Trung Quèc


Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ChÝ Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48933/ VTTKHXH / Mfn: 90787

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ häc; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

§¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè cho sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. T. 1 / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48937, Vb 48938/ VTTKHXH / Mfn: 90791

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

D©n téc thiÓu sè; X· héi häc lao ®éng; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè cho sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. T. 2 / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48939, Vb 48940/ VTTKHXH / Mfn: 90792

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; X· héi häc lao ®éng;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; D©n téc thiÓu sè;

ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®éc lËp d©n téc vµ Chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : KHXH, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : V 2350/ VCHAUAU / Mfn: 90694

Tõ kho¸ : §éc lËp d©n téc; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


80 n¨m §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam - Nh÷ng chÆng ®­êng th¾ng lîi/ Bïi ThÞ Thu Hµ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1608/ VDANTOC / Mfn: 90530

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng Céng s¶n;

X©y dùng §¶ng; 1930-2010; ViÖt Nam


NghÖ An - Nh÷ng tÊm g­¬ng céng s¶n/ Ban Tuyªn gi¸o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48855, Vb 48856/ VTTKHXH / Mfn: 90743

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng viªn céng s¶n;

ChiÕn sÜ céng s¶n; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Nghiªn cøu Trung Quèc häc: Nh÷ng bµi viÕt chän läc / NguyÔn Huy Quý- H. : KHXH, 2008 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5132, VV 5133/ VDANTOC / Mfn: 90518

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Trung Quèc
Nhµ th­¬ng ®iªn thÕ kû = Armed Madhouse / Greg Palast; S¬n Nam d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : V 2435/ VCHAUAU / Mfn: 90658

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

BÇu cö; ChiÕn tranh; Mü; ThÕ giíi
Nh÷ng mòi ®ét ph¸ trong kinh tÕ: Thêi tr­íc ®æi míi / §ç Hoµi Nam, §Æng Phong ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1603, VL 1604/ VDANTOC / Mfn: 90522

V 2432/ VCHAUAU / Mfn: 90657Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

§ét ph¸ kinh tÕ; 1986; ViÖt Nam
Nh÷ng nh©n tè míi t¸c ®éng ®Õn triÓn väng cña chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn An Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 .- 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48983, Vb 48984/ VTTKHXH / Mfn: 90816

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay: L­u hµnh néi bé. T. 2 / Phïng H÷u Phó ch.b.; NguyÔn ViÕt Th«ng, Hoµng ChÝ B¶o, §øc L­îng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 746 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48851/ VTTKHXH / Mfn: 90740

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa t­ b¶n; §¶ng Céng s¶n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; LÝ luËn; Thùc tiÔn;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


N«ng nghiÖp Hµn Quèc trªn ®­êng ph¸t triÓn/ TrÇn Quang Minh ch.b. .- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48923, Vb 48924/ VTTKHXH / Mfn: 90779

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; Hµn Quèc; ViÖt Nam
N÷ trÝ thøc ViÖt Nam ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc/ Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1189/ VGIADINH / Mfn: 90447

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; N÷ trÝ thøc; ChÝnh s¸ch Nhµ n­íc;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


N­íc Mü cuéc chuyÓn giao quyÒn lùc lÞch sö/ Quèc ThiÒu, HiÒn L­¬ng .- H. : Q§ND, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : V 2431/ VCHAUAU / Mfn: 90664

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

ChuyÓn giao quyÒn lùc; Nhµ chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Barack Obama; Mü
Ph¸ rµo trong kinh tÕ vµo ®ªm tr­íc ®æi míi/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2009 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : V 2469/ VCHAUAU / Mfn: 90711

Tõ kho¸ : M« h×nh kinh tÕ; §æi míi kinh tÕ;

C¬ chÕ kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48907, Vb 48908/ VTTKHXH / Mfn: 90771

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - Liªn minh Ch©u ¢u: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quang ThuÊn . - H. : KHXH, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 7553/ VSUHOC / Mfn: 90562

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ; 1995-2010;

Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; §Þnh h­íng ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch hîp t¸c quèc tÕ; ViÖt Nam; Ch©u ¢u
Quan hÖ Mü - ASEAN 1967 - 1997: LÞch sö vµ triÓn väng / Lª V¨n Anh .- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5055/ VSUHOC / Mfn: 90539

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; 1967-1997;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; TriÓn väng hîp t¸c;

Mü; ASEAN
Th¨ng trÇm cña mét siªu c­êng = The Fall of U.S. Emipre / DÞch C­êng.- H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : V 2464/ VCHAUAU / Mfn: 90718

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Mü; ThÕ giíi
ThÕ giíi hËu Mü/ Fareed Zakaria; DiÖu Ngäc d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : V 2424/ VCHAUAU / Mfn: 90661

Tõ kho¸ : Dù b¸o x· héi; Quan hÖ quèc tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Mü; ThÕ giíi


ThÕ giíi n¨m 2009: Tµi liÖu nghiªn cøu vµ tham kh¶o / Bé C«ng an . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : V 2458/ VCHAUAU / Mfn: 90682

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

An ninh khu vùc; Dù b¸o kinh tÕ;

Dù b¸o chÝnh trÞ; 2009; ThÕ giíi
TiÓu sö Barack Obama/ Joann F. Price; §ç TuÊn Anh, Hoµng M¹nh HiÓn d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : V 2359/ VCHAUAU / Mfn: 90685

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; TiÓu sö;

Barack Obama; Mü


Tæng quan kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam (2006-2010) / NguyÔn TiÕn Dy ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1339 tr.

Ký hiÖu kho : V 2456/ VCHAUAU / Mfn: 90645

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ; 2006-2010;

KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam
Trung Quèc n¨m 2006-2007/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Xu©n C­êng, Chu Thïy Liªn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : V 2436/ VCHAUAU / Mfn: 90651

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Kinh tÕ x· héi; 2006-2007;

V¨n ho¸ gi¸o dôc; An ninh quèc phßng;

Quan hÖ ®èi ngo¹i; Sè liÖu thèng kª; Trung Quèc
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : V 2468/ VCHAUAU / Mfn: 90714

Tõ kho¸ : §æi míi kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 641, VL 649, VL 650/ VTAMLY / Mfn: 90623

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

§æi míi v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

Thêi c¬ ph¸t triÓn; Th¸ch thøc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §Ëu TuÊn Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2238/ VTAMLY / Mfn: 90628

Tõ kho¸ : D©n téc; Quan hÖ d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

ChÝnh s¸ch x· héi; X· héi truyÒn thèng; Téc ng­êi;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
VÊn ®Ò së h÷u vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ L­¬ng ViÖt H¶i ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 2439/ VCHAUAU / Mfn: 90656

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ThÕ kû 21;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; VÊn ®Ò së h÷u; Kinh tÕ t­ nh©n;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ViÖt Nam; Trung Quèc
VÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch tham kh¶o / §ç Quang H­ng . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : V 2352/ VCHAUAU / Mfn: 90692

VL 623, VL 624/ VTAMLY / Mfn: 90599Tõ kho¸ : T­ t­ëng t«n gi¸o; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

§­êng lèi t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
VÊn ®Ò ®iÒu chØnh chøc n¨ng vµ thÓ chÕ cña nhµ n­íc d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸/ Ph¹m Th¸i ViÖt . - H. : KHXH, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : V 2407/ VCHAUAU / Mfn: 90676

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; §iÒu chØnh chøc n¨ng nhµ n­íc;

§iÒu chØnh thÓ chÕ nhµ n­íc; Toµn cÇu ho¸;

ViÖt Nam
VËn dông vµ ph¸t triÓn t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong x©y dùng tæ chøc c¬ së ®¶ng/ Thanh Quang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 545 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1607/ VDANTOC / Mfn: 90532

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

X©y dùng §¶ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


V­ît th¸ch thøc, më thêi c¬ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n, Hoµng Thu Hoµ ch.b.; TrÇn Hång Minh, Ng« V¨n Giang b.s. . - H.: Tµi chÝnh, 2009 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : V 2415/ VCHAUAU / Mfn: 90668

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Suy tho¸i tµi chÝnh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Gi¶i ph¸p kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÝnh s¸ch x· héi;

ViÖt Nam; ThÕ giíiX©y dùng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ Hå §øc ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48959, Vb 48960/ VTTKHXH / Mfn: 90802

Tõ kho¸ : ThÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ;

X· héi häc khoa häc; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam

Chñ nghÜa m¸c lªnin

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi n­íc Ph¸p/ Ph¹m Hoµng §iÖp b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48893, Vb 48894/ VTTKHXH / Mfn: 90764

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Hå ChÝ Minh;

Quan hÖ quèc tÕ; Ho¹t ®éng ngo¹i giao;

ViÖt Nam; Ph¸p
C«ng t¸c t­ t­ëng vµ vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé lµm c«ng t¸c t­ t­ëng: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn ThÞ Anh §µo . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48965/ VTTKHXH / Mfn: 90806

Tõ kho¸ : C«ng t¸c t­ t­ëng; §µo t¹o c¸n bé; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ChÝ Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48933/ VTTKHXH / Mfn: 90787

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ häc; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

§¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®éc lËp d©n téc vµ Chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : KHXH, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : V 2350/ VCHAUAU / Mfn: 90694

Tõ kho¸ : §éc lËp d©n téc; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


Quan niÖm cña C¸c M¸c vÒ tha ho¸ vµ ý nghÜa cña quan niÖm ®ã ®èi víi ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48943, Vb 48944/ VTTKHXH / Mfn: 90794

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Häc thuyÕt M¸c;

T­ t­ëng M¸c; Tha ho¸; ViÖt Nam
VËn dông vµ ph¸t triÓn t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong x©y dùng tæ chøc c¬ së ®¶ng/ Thanh Quang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 545 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1607/ VDANTOC / Mfn: 90532

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

X©y dùng §¶ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamD©n téc häc

Early Human Kinship: From Sex to Social Reproduction / Nicholas J. Allen, Hilary Callan, Robin Dunbar . - Malden : Blackwell, 2008 . - 315 p.

Ký hiÖu kho : LL 681/ VDANTOC / Mfn: 90497

Tõ kho¸ : D©n téc; Dßng hä; Søc kháe sinh s¶n; Mü
Ethnicity, Health and Health Care: Understanding Diversity, Tackling Disadvangtage / Waqar I.U. Ahmad, Hannah Bradby . - Malden : Blackwell Publishing, 2008 . - 160 p.

Ký hiÖu kho : LV 400/ VDANTOC / Mfn: 90499

Tõ kho¸ : Ch¨m sãc søc kháe; D©n téc thiÓu sè;

Phong tôc tËp qu¸n; Søc kháe céng ®ång; Mü


Ethnography: Principles in Practice / Martyn Hammersley, Paul Atkinson . 3rd ed. . - Lond. : Routledge, 2007 . - 275 p.

Ký hiÖu kho : LL 670/ VDANTOC / Mfn: 90482

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc; D©n téc; Nghiªn cøu ®iÒn d·;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nh©n chñng häc; ThÕ giíi
How to Read Ethnography/ Paloma Gay Blasco, Huon Wardle . - Lond. : Routledge, 2007 . - 214 p.

Ký hiÖu kho : LV 394/ VDANTOC / Mfn: 90470

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Nghiªn cøu con ng­êi;

Anh
Veil: Mirror of Identity/ Christian Joppke . - Cambridge : Polity Press, 2009 . - 162 p.

Ký hiÖu kho : LV 395 / VDANTOC / Mfn: 90498

Tõ kho¸ : §¹o Håi; M¹ng che mÆt; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng


36 dÊu Ên lÞch sö v¨n ho¸ Hµ Néi/ Quèc V¨n t.ch., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010. - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49007, Vb 49008/ VTTKHXH / Mfn: 90828

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc cæ lµng x· ®ång b»ng B¾c bé/ Vò Duy MÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48859/ VTTKHXH / Mfn: 90745

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; Lµng x·; Vai trß h­¬ng ­íc;

Céng ®ång lµng x·; §ång b»ng B¾c bé; ViÖt Nam


36 kh¸m ph¸ v¨n ho¸ Hµ Néi/ Quèc V¨n t.ch., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 49011, Vb 49012/ VTTKHXH / Mfn: 90830

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng nghÒ, phè nghÒ Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn Quèc V­îng, §ç ThÞ H¶o . - Tb. lÇn 1 . - H. : KHXH, 2009 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5060/ VSUHOC / Mfn: 90547

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng; Lµng nghÒ; Phè nghÒ;

LÞch sö ph¸t triÓn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lªn ®ång: Hµnh tr×nh cña thÇn linh vµ th©n phËn = Len dong : Journeys of Spirits, and Destinies / Ng« §øc ThÞnh . - Tb. lÇn 1, cã bæ sung . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48909, Vb 48910/ VTTKHXH / Mfn: 90772

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t©m linh; V¨n ho¸ tinh thÇn;

§¹o MÉu; Lªn ®ång; ViÖt Nam


NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2235/ VTAMLY / Mfn: 90620

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NÕp sèng;

Ng­êi C«ng gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Nguån gèc c¸c tæ nghÒ/ Bïi Linh Linh, Kh«i Nguyªn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48987, Vb 48988/ VTTKHXH / Mfn: 90818

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Tôc thê cóng; NghÒ truyÒn thèng,

ThÇn nghÒ; Tæ nghÒ; ThÇn; Trung Quèc


Ng­êi £®ª ë ViÖt Nam = The Ede in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48821, Vb 48822/ VTTKHXH / Mfn: 90721

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

TÝn ng­ìng; D©n téc £®ª; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Ng­êi Hµ Nh× ë ViÖt Nam = The Hµ Nh× in ViÖt Nam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48825, Vb 48826/ VTTKHXH / Mfn: 90723

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Hµ Nh×; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Ng­êi Nïng ë ViÖt Nam = The Nung in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48819, Vb 48820/ VTTKHXH / Mfn: 90720

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

TÝn ng­ìng; D©n téc Nïng; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Ng­êi Tµy ë ViÖt Nam = The Tay in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48823, Vb 48824/ VTTKHXH / Mfn: 90722

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

TÝn ng­ìng; D©n téc Tµy; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Ngâ phè Hµ Néi nh÷ng kh¸m ph¸/ Ito Tetsuji . - H. : KHXH, 2009 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : §Vv 2293 / VSUHOC / Mfn: 90554

VL 619, VL 620/ VTAMLY / Mfn: 90595Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Ngâ phè; V¨n ho¸ ngâ phè; §êi sèng sinh ho¹t;

Lèi sèng ngâ phè; Hµ Néi; ViÖt Nam
Nh÷ng lµng v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng, TrÇn V¨n Thôc, NguyÔn Phi Nga ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5179/ VDANTOC / Mfn: 90537

Tõ kho¸ : Lµng v¨n ho¸; LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; TØnh Phó Thä;

ViÖt Nam

Søc khoÎ sinh s¶n cña ®ång bµo Hm«ng tØnh Hµ Giang: Nghiªn cøu nh©n häc y tÕ / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc ë ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 26 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1173/ VGIADINH / Mfn: 90439

Tõ kho¸ : Søc khoÎ sinh s¶n; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Nghiªn cøu nh©n häc y tÕ; KÕt qu¶ nghiªn cøu;

D©n téc H'm«ng; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : §Vb 5062/ VSUHOC / Mfn: 90545

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Qu¶ng Nam; TØnh §µ N½ng; ViÖt Nam
Trµ ¤n - §Þa danh vµ lÞch sö truyÒn thèng/ Lª Thanh Vò ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48915, Vb 48916/ VTTKHXH / Mfn: 90775

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Nh©n vËt lÞch sö;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; HuyÖn Trµ ¤n;

TØnh VÜnh Long; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Ch¨m nghiªn cøu vµ phª b×nh/ Tr­¬ng V¨n Mãn . - H. : Phô n÷, 2010. - 630 tr.

Ký hiÖu kho : VL 661/ VTAMLY / Mfn: 90632

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi; LÔ héi;

T«n gi¸o; Ng«n ng÷; NghÖ thuËt truyÒn thèng;

V¨n häc; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5167, VV 5168/ VDANTOC / Mfn: 90535

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; ChÕ ®é x· héi; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

HuyÖn §ång Xu©n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48889, Vb 48890/ VTTKHXH / Mfn: 90762

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ lµng x·; V¨n ho¸ gia ®×nh;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam
VÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore) §«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b.; TrÇn Quèc TrÞ, Ph¹m Thanh TÞnh, Hµ Tó Anh b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : V 2427/ VCHAUAU / Mfn: 90659

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Folklore; Kh«ng gian v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

TruyÖn cæ d©n gian; §«ng Nam ¸
Kh¶o cæ häc

Biological Anthropology of the Human Skeleton/ M. Anne Katzenberg, Shelley R. Saunders . - 2nd ed. . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2008 . - 640 p.

Ký hiÖu kho : LL 692/ VDANTOC / Mfn: 90494

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; X­¬ng ng­êi;

Nghiªn cøu x­¬ng ng­êi


BÝ Èn kh¶o cæ thÕ giíi: BÝ mËt trong lßng ®Êt . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48885, Vb 48886/ VTTKHXH / Mfn: 90760

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; BÝ Èn kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; ThÕ giíi


Di chØ tiÒn sö C¸i BÌo, ®¶o C¸t Bµ/ NguyÔn Kh¾c Sö . - H. : KHXH, 2009. - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1694 / VSUHOC / Mfn: 90550

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Di chØ C¸i BÌo;

Thêi tiÒn sö; §¶o C¸t Bµ; H¶i Phßng; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc b×nh d©n vïng Nam bé - ViÖt Nam: Tõ thùc nghiÖm ®Õn lý thuyÕt/ NguyÔn ThÞ HËu, Lª Thanh H¶i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48867, Vb 48868/ VTTKHXH / Mfn: 90751

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Thùc nghiÖm; LÝ thuyÕt;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. Khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

A Companion to Psychological Anthropology: Modernity and Psychocultural Change / Conerly Casey, Robert B. Edgerton . - Oxford : Blackwell, 2007 . - 523 p.

Ký hiÖu kho : LL 673, LL 683/ VDANTOC / Mfn: 90475

Tõ kho¸ : Nh©n häc; T©m lý x· héi; V¨n ho¸;

T©m lý c¸ nh©n; ThÕ giíi


Anthoropology of Migration and Multiculturalism: New Directions/ Steven Vertovec ed. . - Lond. : Routledge, 2010 . - 209 p.

Ký hiÖu kho : LV 393/ VDANTOC / Mfn: 90469

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nghiªn cøu con ng­êi; Con ng­êi;

Di c­; Giao thoa v¨n ho¸; Mü


Anthropology of the Shelf: Anthropologists on writing / Alisse Waterston, Maria D. Vesperi . - Oxford : Wiley-Blackwell, 2009 . - 213 p.

Ký hiÖu kho : LV 386 / VDANTOC / Mfn: 90473

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; TiÓu luËn; Anh
Anthropology: The Basic/ Peter Metcaft . - Lond. : Routledge, 2005 . - 215 p.

Ký hiÖu kho : LV 388/ VDANTOC / Mfn: 90467

Tõ kho¸ : Nh©n häc v¨n ho¸; Nh©n häc thÓ chÊt;

Nghiªn cøu con ng­êi; Mü


Arguing with Anthropology: An introduction to Critical Theories of the Gift / Karen Sykes . - Lond. : Routledge, 2005 . - 244 p.

Ký hiÖu kho : LV 391/ VDANTOC / Mfn: 90468

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Lý thuyÕt nh©n häc;

Nghiªn cøu con ng­êi


Biological Anthropology of the Human Skeleton/ M. Anne Katzenberg, Shelley R. Saunders . - 2nd ed. . - New Jersey : John Wiley

Sons, 2008 . - 640 p.Ký hiÖu kho : LL 692/ VDANTOC / Mfn: 90494

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; X­¬ng ng­êi;

Nghiªn cøu x­¬ng ng­êi


Culture and Health: Applying Medical Anthropology / Michael Winkelman . - San Francisco : Josssey-Bass, 2009 . - 480 p.

Ký hiÖu kho : LL 685/ VDANTOC / Mfn: 90487

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Y tÕ; Ch¨m sãc søc khoÎ; Mü
Linguistic Anthropology: A reader / Alessandro Duranti . - 2nd ed. . - Malden : Blackwell Publishing, 2009 . - 522 p.

Ký hiÖu kho : LL 686 / VDANTOC / Mfn: 90488

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc ng«n ng÷; Ng«n ng÷; ThÕ giíi
The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses / Sarah Pink . - Lond.: Routledge, 2006 . - 166 p.

Ký hiÖu kho : LV 392 / VDANTOC / Mfn: 90471

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc h×nh ¶nh; Mü
The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology/ Alan Barnard, Jonathan Spencer . - 2nd ed. . - N.Y. : Routledge, 2010 . - 855 p.

Ký hiÖu kho : LL 696/ VDANTOC / Mfn: 90514

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Tõ ®iÓn


The Subject of Anthropology: Gender, Symbolism and Psychoanalysis/ Henrietta L. Moore . - Cambridge : Polity Press, 2007 . - 272 p.

Ký hiÖu kho : LV 405/ VDANTOC / Mfn: 90515

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Nghiªn cøu con ng­êi;

Con ng­êi; Giíi; Quan hÖ t×nh dôc;

§iÒu tra x· héi häc; Ch©u Phi
The Triumph of the Fungi: A Rotten History / Nicholas P. Money . - Oxford : Oxford University Press, 2007 . - 197 p.

Ký hiÖu kho : LL 662 / VDANTOC / Mfn: 90506

Tõ kho¸ : Sinh häc; S©u bÖnh; DÞch bÖnh; Mü
To Improve Health and Health Care. Vol. XII / Stephen L. Isaacs, David C. Colby . - Princeton : Wiley, 2009 . - 252 p.

Ký hiÖu kho : LV 401/ VDANTOC / Mfn: 90485

Tõ kho¸ : Y tÕ; Søc kháe; Ch¨m sãc søc kháe;

B¶o hiÓm y tÕ; Mü


BÝ quyÕt sèng kháe ®Õn 100 tuæi/ Hoµng Ph­¬ng . - H. : Phô n÷, 2009 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 800/ VTAMLY / Mfn: 90584

Tõ kho¸ : Y tÕ; Ch¨m sãc søc kháe; BÝ quyÕt sèng kháe;

BÖnh tuæi giµ; RÌn luyÖn søc kháe


BiÕn ®æi khÝ hËu vµ n¨ng l­îng/ NguyÔn Thä Nh©n . - H. : Tri thøc, 2009- 327 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1600, VL 1601/ VDANTOC / Mfn: 90523

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu;

HiÖu øng nhµ kÝnh; HËu qu¶; N¨ng l­îng;

Sö dông n¨ng l­îng; ViÖt Nam
C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong nh©n häc: TiÕp cËn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng / H. Russel Bernard . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : VL 642, VL 643, VL 644/ VTAMLY / Mfn: 90621

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Nghiªn cøu con ng­êi


ChØ dÉn ®Þa lý - lý thuyÕt vµ thùc hµnh: S¸ch chuyªn kh¶o / §ç ThÞ Loan ch.b.- H. : KHXH, 2008 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : V 2403/ VCHAUAU / Mfn: 90680

Tõ kho¸ : §Þa lý; ChØ dÉn ®Þa lý; Th­¬ng m¹i; XuÊt khÈu;

Nh·n hiÖu hµng ho¸; Nguån gèc s¶n phÈm;

ViÖt Nam; Ch©u ¢u


Con ng­êi - v¨n ho¸, quyÒn vµ ph¸t triÓn/ Mai Quúnh Nam ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1846/ VGIADINH / Mfn: 90421

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

ViÖt Nam
Ho¹t ®éng cung cÊp th«ng tin ®iÖn tö cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc/ Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o Kinh tÕ - X· héi Quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2008 . 75 tr.

Ký hiÖu kho : V 2355/ VCHAUAU / Mfn: 90689

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc; Th«ng tin ®iÖn tö;

Th«ng tin kinh tÕ x· héi; Cung cÊp th«ng tin ®iÖn tö;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
Lý thuyÕt nh©n lo¹i häc giíi thiÖu lÞch sö/ R. John Mcgee, Warms Richard L.; Lª S¬n Ph­¬ng Ngäc d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa, 2010 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : VL 660/ VTAMLY / Mfn: 90634

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; ThuyÕt tiÕn ho¸;

T­ t­ëng x· héi; Lý thuyÕt


Trµ ¤n - §Þa danh vµ lÞch sö truyÒn thèng/ Lª Thanh Vò ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48915, Vb 48916/ VTTKHXH / Mfn: 90775

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Nh©n vËt lÞch sö;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; HuyÖn Trµ ¤n;

TØnh VÜnh Long; ViÖt Nam


T¹i sao t×nh dôc l¹i thó vÞ?: Hay qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ nªn ®Æc ®iÓm giíi tÝnh ë loµi ng­êi / Jared Diamond; NguyÔn Thuû Chung d. . - H. : Tri thøc, 2010. - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48989, Vb 48990/ VTTKHXH / Mfn: 90819

Tõ kho¸ : Sinh lÝ häc; X· héi häc giíi tÝnh; Quan hÖ t×nh dôc;

§êi sèng t×nh dôc; Giíi tÝnh; Qu¸ tr×nh tiÕn ho¸;

§éng vËt; Con ng­êi

khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Hµ Néi - HuÕ - Sµi Gßn lµ c©y mét céi, lµ con mét nhµ/ Héi Khoa häc LÞch sö tØnh Thõa Thiªn HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48869, Vb 48870/ VTTKHXH / Mfn: 90752

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ hîp t¸c; Sù kiÖn lÞch sö;

Héi th¶o khoa häc; Hµ Néi; HuÕ;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam

Khoa häc x· héi Nam Bé: Nh×n vÒ lÞch sö, nh×n vµo hiÖn t¹i, nh×n ra khu vùc / Bïi ThÕ C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1844/ VGIADINH / Mfn: 90419

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; VÊn ®Ò x· héi; TiÒm n¨ng x· héi;

Con ng­êi; Nam Bé; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt NamKinh tÕ

Founding Corporate Power in Early National Philadelphia/ Andrew M. Schocket . - Illinois : Northern Illinois University Press, 2007 . - 274 p.

Ký hiÖu kho : LL 665 / VDANTOC / Mfn: 90502

Tõ kho¸ : TËp ®oµn kinh tÕ; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Doanh nghiÖp; C«ng ty; Nhµ l·nh ®¹o; Mü


Labor and Laborers of the Loom: Mechanization and Handloom Weavers, 1780-1840 / Gail Fowler Mohanty . - N.Y. : Taylor & Francis, 2006 . - 278 p.

Ký hiÖu kho : LL 656 / VDANTOC / Mfn: 90501

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ dÖt; §¶o Rhode ; Mü
The Informal Sector and Informal Employment: Statistical Measurement, Economic Implications and Public Policies = Khu vùc vµ viÖc lµm phi chÝnh thøc: Ph­¬ng ph¸p thèng kª, t¸c ®éng kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch c«ng / VASS . - H. : [s.n.], 2010 . - 198 p.

Ký hiÖu kho : TLl 1033/ VGIADINH / Mfn: 90452

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Ph­¬ng ph¸p thèng kª;

T¸c ®éng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c«ng


The Life and Times of an American/ Richard S. Tedlow . - Lond. : Portfolio, 2006 . - 568 p.

Ký hiÖu kho : LL 659/ VDANTOC / Mfn: 90503

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

Doanh nh©n; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Mü


The Real Pepsi Challenge: The Inspirational Story of Breaking the Color Barrier in American Business / Stephanie Capparell . - N.Y. : Wall Street Journal Books, 2007 . - 349 p.

Ký hiÖu kho : LL 663 / VDANTOC / Mfn: 90504

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh; H·ng Pepsi
Trade and Development in Transitional Economies/ Kishor Sharma . - N.Y. : Nova Science Publishers, 2007 . - 143 p.

Ký hiÖu kho : LL 658/ VDANTOC / Mfn: 90500

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Kinh tÕ chuyÓn ®æi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ThÕ giíi


Weathering Risk in Rural Mexico: Climatic, Institutional, and Economic Change/ Hallie Eakin . - Tucson : The University of Arizona Press, 2006 . - 242 p.

Ký hiÖu kho : LL 657/ VDANTOC / Mfn: 90513

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng th«n;

KhÝ hËu; Thay ®æi khÝ hËu; Mü


C¶nh b¸o sím - C¬ së lý luËn, kinh nghiÖm quèc tÕ vµ kh¶ n¨ng ¸p dông t¹i ViÖt Nam: Chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 79 tr.

Ký hiÖu kho : V 2354/ VCHAUAU / Mfn: 90688

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Dù b¸o kinh tÕ;

C¶nh b¸o sím kinh tÕ; C¬ së lý luËn;

Kinh nghiÖm quèc tÕ; Kh¶ n¨ng ¸p dông; ViÖt Nam
ChØ dÉn ®Þa lý - lý thuyÕt vµ thùc hµnh: S¸ch chuyªn kh¶o / §ç ThÞ Loan ch.b.- H. : KHXH, 2008 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : V 2403/ VCHAUAU / Mfn: 90680

Tõ kho¸ : §Þa lý; ChØ dÉn ®Þa lý; Th­¬ng m¹i; XuÊt khÈu;

Nh·n hiÖu hµng ho¸; Nguån gèc s¶n phÈm;

ViÖt Nam; Ch©u ¢u
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 324 tr.

Ký hiÖu kho : V 2470/ VCHAUAU / Mfn: 90716

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm quèc tÕ; ViÖt Nam
Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC): Néi dung vµ lé tr×nh: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 2428/ VCHAUAU / Mfn: 90670

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ; Céng ®ång kinh tÕ ASEAN;

AEC; Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

§«ng Nam ¸
Cña c¶i cña c¸c quèc gia ë ®©u?: §o l­êng nguån cña c¶i thÕ kû XXI. S¸ch tham kh¶o / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : V 2360/ VCHAUAU / Mfn: 90684

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Cña c¶i quèc gia;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Nguån nh©n lùc; Gi¸ trÞ s¶n xuÊt;

ThÕ giíi
DÇu má - TiÒn b¹c vµ quyÒn lùc = The prize - The Epic Quest for Oil, Money

Power / Daniel Yergin; NguyÔn C¶nh B×nh, V¨n §×nh S¬n Thä, Vò Träng §¹i h.®.; KiÒu Oanh, Thu Trang, V©n Nga d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1206 tr.Ký hiÖu kho : V 2399/ VCHAUAU / Mfn: 90705

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp dÇu má;

C¹nh tranh; TiÒn b¹c; QuyÒn lùc; ThÕ giíi


Doanh nghiÖp trong kinh tÕ thÞ tr­êng/ NguyÔn V¨n Dung . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : V 2471/ VCHAUAU / Mfn: 90713

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn doanh nghiÖp; Nhµ doanh nghiÖp;

KÕ ho¹ch kinh doanh; ChiÕn l­îc kinh doanh;

Kü n¨ng kinh doanh; ViÖt Nam


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương