S¸ch míi sè 03/2014tải về 0.53 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu16.07.2016
Kích0.53 Mb.
  1   2   3   4   5

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 03/2014


S¸ch míi sè 03/2014


ChÝnh trÞ


Ch©u Phi - Trung §«ng: Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ vµ kinh tÕ næi bËt/ §ç §øc §Þnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : V 2762/ VCHAUAU / Mfn: 4296

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ kinh tÕ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc;

T«n gi¸o; Quan hÖ quèc tÕ; Ch©u Phi; Trung §«ng


ChiÕn l­îc, chÝnh s¸ch cña c¸c quèc gia vµ vïng l·nh thæ ë §«ng B¾c ¸ vÒ mét sè vÊn ®Ò næi bËt cña khu vùc giai ®o¹n 2011 - 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : V 2857/ VCHAUAU / Mfn: 4317

Tõ kho¸ : ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2011-2020; §«ng B¾c ¸


ChÝnh trÞ luËn = The politics / Aristotle; N«ng Duy Tr­êng d., chó gi¶i . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300211/ TVKHXHHCM / Mfn: 4229

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ häc; LÝ luËn chÝnh trÞ; T­ t­ëng chÝnh trÞ
Chñ nghÜa t­ b¶n vµ chñ nghÜa x· héi trong thÕ kû XXI. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : V 2772/ VCHAUAU / Mfn: 4305

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Chñ nghÜa x· héi;

§¶ng Céng s¶n; ThÕ kû 21; ThÕ giíi


§¶ng vµ Hå ChÝ Minh trong cuéc hµnh tr×nh cïng d©n téc/ Lª Trung Kiªn ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1635, VL 1636/ VVHDANGIAN / Mfn: 4184

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn lÞch sö; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¶ng Céng s¶n; VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

X©y dùng ®Êt n­íc; ViÖt Nam
§iÒu chØnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña Céng hßa Liªn bang §øc sau khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ suy tho¸i kinh tÕ toµn cÇu/ §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : V 2870, V 2871/ VCHAUAU / Mfn: 4338

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; §øc; ThÕ giíi


§ång chÝ Vâ V¨n KiÖt víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 827 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300273/ TVKHXHHCM / Mfn: 4214

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Nhµ c¸ch m¹ng;

Thñ t­íng; Vâ V¨n KiÖt; ViÖt Nam


HiÖn thùc ho¸ Céng ®ång chÝnh trÞ - an ninh ASEAN: VÊn ®Ò vµ triÓn väng / TrÇn Kh¸nh ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : V 2856/ VCHAUAU / Mfn: 4318

Tõ kho¸ : Céng ®ång chÝnh trÞ; Céng ®ång an ninh;

M« h×nh an ninh chÝnh trÞ; 2009-2015; §«ng Nam ¸


Håi gi¸o víi ®êi sèng chÝnh trÞ §«ng Nam ¸/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 253tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6215, Vv 6216/ BTDTHVN / Mfn: 4093

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; §«ng Nam ¸


Kho¶nh kh¾c Vâ V¨n KiÖt. - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2012 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300122/ TVKHXHHCM / Mfn: 4199

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Thñ t­íng;

Bµi viÕt; Vâ V¨n KiÖt; ViÖt Nam


Kinh tÕ phi chÝnh thøc t¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn/ Jean-Pierre Cling, §ç Hoµi Nam, StÐphane LagrÐe b.s. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300335, LSS1300336/ TVKHXHHCM / Mfn: 4267

Tõ kho¸ : Kinh tÕ phi chÝnh thøc; Nghiªn cøu kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ho¹t ®éng kinh tÕ;

N­íc ®ang ph¸t triÓn
Kinh tÕ, chÝnh trÞ §«ng B¾c ¸/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, §Æng Xu©n Thanh . - H. : KHXH, 2013 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : V 2892/ VCHAUAU / Mfn: 4332

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; 2001-2010; 2011-2020;

§«ng B¾c ¸

Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2011 vµ triÓn väng n¨m 2012/ Hoµng ThÞ Thanh Nhµn ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : V 2775/ VCHAUAU / Mfn: 4308

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ;

2011; 2012; ThÕ giíi
Kinh tÕ ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 - 2010 vµ triÓn väng 2011 - 2020/ NguyÔn Th¾ng, NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, NguyÔn Cao §øc . - H. : KHXH, 2012 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300283/ TVKHXHHCM / Mfn: 4239

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

2006-2010; 2011; 2020; ViÖt Nam


LÞch sö quan hÖ quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o néi bé / Bogaturov Aleksey Demofenovich, Avekov Viktor Viltorovich; §¨ng Quang Chung d.; Lª §øc MÉn h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : V 2889/ VCHAUAU / Mfn: 4330

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

1945-2008; ThÕ giíi


Lý Th­êng KiÖt lÞch sö ngo¹i giao vµ t«n gi¸o triÒu Lý/ Hoµng Xu©n H·n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1935/ BTDTHVN / Mfn: 4042

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ Lý; Lý Th­êng KiÖt; ViÖt Nam


Mét §«ng Nam ¸ vËn mÖnh chung t­¬ng lai chung: S¸ch tham kh¶o / M. Rajaetnam,Th¸i Quang Trung; Minh H¶i, Minh Thu, Hoµng Linh d.; §øc H¹nh, Träng Minh h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 643 tr.

Ký hiÖu kho : V 2862/ VCHAUAU / Mfn: 4314

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; Liªn kÕt khu vùc;

ThÕ kØ 21; ASEAN; §«ng Nam ¸


82 n¨m §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö (1930-2012) / Ng« §¨ng Tri . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300287/ TVKHXHHCM / Mfn: 4232

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng;

X©y dùng §¶ng; 1930-2012; ViÖt Nam


Nghiªn cøu so s¸nh thêi kú chuyÓn ®æi ë n­íc Nga, Trung Quèc vµ ViÖt Nam/ §ç TiÕn S©m, A.V. Ostrovskij ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2013 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : V 2875/ VCHAUAU / Mfn: 4349

Tõ kho¸ : ChuyÓn ®æi kinh tÕ; ChuyÓn ®æi x· héi;

C¶i c¸ch chÝnh trÞ; M« h×nh chuyÓn ®æi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; HËu qu¶ x· héi;

Trung Quèc; Nga; ViÖt Nam


Nguån nh©n lùc víi ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng B¾c Bé giai ®o¹n 2011-2020/ NguyÔn Hång Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : V 2893/ VCHAUAU / Mfn: 4350

Tõ kho¸ : Lao ®éng; Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2011-2020; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò næi bËt trong quan hÖ Trung Quèc - ViÖt Nam 10 n¨m ®Çu thÕ kû XXI vµ triÓn väng ®Õn n¨m 2020/ NguyÔn §×nh Liªm ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300149/ TVKHXHHCM / Mfn: 4205

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; 2020;

Trung Quèc; ViÖt Nam
Ph¹m Hïng: Ng­êi céng s¶n trung kiªn, nhµ l·nh ®¹o cã uy tÝn lín . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 856 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300128/ TVKHXHHCM / Mfn: 4207

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Nhµ c¸ch m¹ng;

Bµi viÕt; Ph¹m Hïng; ViÖt Nam


Ph­¬ng h­íng ®iÒu chØnh c¬ cÊu th­¬ng m¹i ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020/ TrÞnh ThÞ Thanh Thuû ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ truyÒn th«ng, 2011 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : V 2755/ VCHAUAU / Mfn: 4291

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; C¬ cÊu th­¬ng m¹i;

§iÒu chØnh c¬ cÊu th­¬ng m¹i; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

2020; ViÖt Nam
Quan hÖ "hai bê bèn bªn" trong qu¸ tr×nh trçi dËy cña Trung Quèc vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cho ViÖt Nam/ Vò Thïy D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2013 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : V 2878/ VCHAUAU / Mfn: 4348

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ kinh tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ kØ 21;

Trung Quèc; §µi Loan; Hång K«ng; Ma Cao


Quan hÖ quèc tÕ thêi hiÖn ®¹i: Nh÷ng vÊn ®Ò míi ®Æt ra / §ç Thanh B×nh, V¨n Ngäc Thµnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : V 2766/ VCHAUAU / Mfn: 4300

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ giíi


Quan hÖ quèc tÕ trong kû nguyªn ¸ Ch©u - Th¸i B×nh D­¬ng: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2013 . - 672 tr.

Ký hiÖu kho : V 2886/ VCHAUAU / Mfn: 4344

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChiÕn l­îc kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


T¸i c¬ cÊu nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng gi¸ trÞ gia t¨ng cao/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : V 2764/ VCHAUAU / Mfn: 4298

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Th«ng ®iÖp Shangri-La. - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 2896/ VCHAUAU / Mfn: 4326

Tõ kho¸ : An ninh; An ninh khu vùc; Hîp t¸c an ninh;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng
Thóc ®Èy quan hÖ ViÖt Nam - Ên §é trong bèi c¶nh míi: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ = Promoting Vietnam - India relation in the new context: Internatonal workshop / Ng« Xu©n B×nh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : V 2763/ VCHAUAU / Mfn: 4297

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; Ên §é


Tony Blair: Hµnh tr×nh chÝnh trÞ cña t«i / Tony Blair; NguyÔn Minh Vò, NguyÔn DiÖu Anh, NguyÔn Ngäc Ninh,... d.; Hoµng Xu©n ThÞnh h.®. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2013 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : V 2876/ VCHAUAU / Mfn: 4343

Tõ kho¸ : Håi kÝ; ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

§¶ng lao ®éng míi; §¶ng ph¸i chÝnh trÞ;

Nhµ chÝnh trÞ; Anh
Trung Quèc n¨m 2011- 2012/ §ç TiÕn S©m, Chu Thuú Liªn ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : V 2759/ VCHAUAU / Mfn: 4294

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; TriÓn väng kinh tÕ;

T×nh h×nh kinh tÕ x· héi; 2011-2012; Trung Quèc


V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1568, VL 1569/ VVHDANGIAN / Mfn: 4165

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; §æi míi v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


ViÖt Nam gia nhËp ASEAN tõ n¨m 1995 ®Õn nay: Thµnh tùu, vÊn ®Ò vµ triÓn väng / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : V 2769/ VCHAUAU / Mfn: 4303

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Héi nhËp quèc tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


Xung ®ét trªn biÓn §«ng kh«ng cßn lµ nguy c¬ tiÒm Èn. - H. : Tri thøc, 2012 .- 314 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300165/ TVKHXHHCM / Mfn: 4231

Tõ kho¸ : BiÓn §«ng; Chñ quyÒn biÓn ®¶o; Chñ quyÒn l·nh thæ;

LuËt quèc tÕ; Xung ®ét khu vùc; Quan hÖ quèc tÕ;

Th¸i B×nh D­¬ng
Chñ nghÜa M¸c lªnin

§¶ng vµ Hå ChÝ Minh trong cuéc hµnh tr×nh cïng d©n téc/ Lª Trung Kiªn ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1635, VL 1636/ VVHDANGIAN / Mfn: 4184

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn lÞch sö; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¶ng Céng s¶n; VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

X©y dùng ®Êt n­íc; ViÖt Nam
Giíi thiÖu quyÓn I bé "T­ b¶n" cña C¸c M¸c. Q. 1 / §.I. R«denbe . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : V 2730/ VCHAUAU / Mfn: 4282

Tõ kho¸ : T¸c phÈm kinh ®iÓn; Kinh tÕ chÝnh trÞ; T­ b¶n;

TÝch lòy t­ b¶n; Gi¸ trÞ thÆng d­


Giíi thiÖu quyÓn II Bé "T­ b¶n" cña C¸c M¸c. Q. 2 / §.I. R«denbe . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : V 2731/ VCHAUAU / Mfn: 4283

Tõ kho¸ : T¸c phÈm kinh ®iÓn; Kinh tÕ chÝnh trÞ;

T­ b¶n; H×nh th¸i t­ b¶n; T¸i s¶n xuÊtGiíi thiÖu quyÓn III Bé "T­ b¶n" cña C¸c M¸c. Q. 3 / §.I. R«denbe . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 640 tr.

Ký hiÖu kho : V 2732/ VCHAUAU / Mfn: 4284

Tõ kho¸ : T¸c phÈm kinh ®iÓn; Kinh tÕ chÝnh trÞ; T­ b¶n;

Gi¸ trÞ thÆng d­; Lîi nhuËn; T­ b¶n hµng ho¸;

T­ b¶n tiÒn tÖ
Hå ChÝ Minh nhµ v¨n ho¸ cña t­¬ng lai/ Hoµng ChÝ B¶o, Ph¹m Hång Ch­¬ng, Lª Kim Dung . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8057, Vv 8058/ VVHDANGIAN / Mfn: 4148

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nhµ v¨n ho¸;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh nhµ v¨n ho¸ kiÖt xuÊt/ Song Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8153, Vv 8154/ VVHDANGIAN / Mfn: 4124

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nhµ v¨n ho¸;

Quan ®iÓm v¨n ho¸; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh víi thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Träng Phóc, Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1936/ BTDTHVN / Mfn: 4043

Tõ kho¸ : B¶o vÖ thñ ®«; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; X©y dùng thñ ®«;

Biªn niªn sù kiÖn; Chñ tÞch n­íc; 1945-1969;

Hå ChÝ Minh; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ khoa häc - nghÖ thuËt qu¶n lý vµ phong c¸ch l·nh ®¹o/ Ph¹m V¨n B¶y . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1637, VL 1638/ VVHDANGIAN / Mfn: 4185

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Qu¶n lÝ; Qu¶n lÝ khoa häc;

NghÖ thuËt qu¶n lÝ; Phong c¸ch l·nh ®¹o; ViÖt Nam


D©n téc häc
¡n vµ uèng cña ng­êi ViÖt/ Vò Ngäc Kh¸nh, Hoµng Kh«i . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6211, Vv 6212/ BTDTHVN / Mfn: 4091

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; NghÖ thuËt Èm thùc;

Mãn ¨n; §å uèng; ViÖt NamÈm thùc Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1585, VL 1586/ VVHDANGIAN / Mfn: 4180

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc; Mãn ¨n;

Mãn uèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¶n s¾c v¨n ho¸ vïng ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2009 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8261, Vv 8262/ VVHDANGIAN / Mfn: 4118

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ vïng; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ; LÔ héi; ViÖt Nam


BÝ Èn nh©n duyªn/ TrÇn Sinh b.s. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2009 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8136, Vv 8137/ VVHDANGIAN / Mfn: 4122

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Tuæi kÕt h«n;

Thiªn can; §Þa chi; B¸t qu¸i; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Bia Èn vÒ chän ngµy/ V­¬ng Ngäc §øc ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1642, VL 1643/ VVHDANGIAN / Mfn: 4177

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc chän ngµy; ThuËt chän ngµy
Chî Hµ Néi x­a vµ nay/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1583, VL 1584/ VVHDANGIAN / Mfn: 4172

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Chî; Chî x­a; Chî nay;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam
D©n téc C¬ Lao ë ViÖt Nam: TruyÒn thèng vµ biÕn ®æi/ Ph¹m Quang Hoan ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300016/ TVKHXHHCM / Mfn: 4281

Tõ kho¸ : LÞch sö téc ng­êi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc C¬ Lao;

ViÖt Nam
D©n téc S¸n D×u ë B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô, NguyÔn Xu©n CÇn ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300316/ TVKHXHHCM / Mfn: 4255

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; D©n téc S¸n D×u; TØnh B¾c Giang;

ViÖt Nam

DiÔn x­íng d©n gian trong lÔ héi ë Kh¸nh Hßa/ NguyÔn ViÕt Trung, NguyÔn Tø H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300329/ TVKHXHHCM / Mfn: 4262

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc thê cóng; Tôc thê MÉu;

NghÖ thuËt d©n gian; H¸t béi; H¸t méc; LÔ héi cÇu ng­;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
§¹o MÉu ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1634/ VVHDANGIAN / Mfn: 4183

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ; §¹o MÉu; Tôc thê MÉu; ViÖt Nam


§Æc kh¶o vÒ tÝn ng­ìng thê gia thÇn/ Huúnh Ngäc Tr¶ng, NguyÔn §¹i Phóc b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6255, Vv 6256, Vv 6257/ BTDTHVN / Mfn: 4112

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Tôc thê cóng;

Thê gia thÇn; ViÖt Nam


§Õn víi v¨n ho¸ ViÖt M­êng trªn ®Êt tæ Phó Thä/ NguyÔn Kh¾c X­¬ng, NguyÔn H÷u Nhµn . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300325/ TVKHXHHCM / Mfn: 4264

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

Ng­êi M­êng; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn Lang Ch¸nh/ HuyÖn ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n huyÖn Lang Ch¸nh, tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1576/ VVHDANGIAN / Mfn: 4169

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §Þa lý hµnh chÝnh;

§êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Lang Ch¸nh;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b.; Hoµng TuÊn C«ng, Cao Xu©n Th­ëng, NguyÔn Quèc Huy b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 895 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1546/ VVHDANGIAN / Mfn: 4153

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


§éc ®¸o Èm thùc HuÕ/ NguyÔn Nh· ch.b. . - H. : Th«ng tÊn , 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1716, VL 1716/ VVHDANGIAN / Mfn: 4188

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc; Mãn ¨n; HuÕ; ViÖt Nam
Ghi chÐp vÒ v¨n ho¸ vµ ©m nh¹c/ T« Ngäc Thanh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 929 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300306/ TVKHXHHCM / Mfn: 4242

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; ¢m nh¹c;

¢m nh¹c d©n gian; Nghiªn cøu ©m nh¹c d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; ViÖt Nam
Gèm sø Trung Quèc/ Ph­¬ng Lý Lîi; Tèng ThÞ Quúnh Hoa d.; Ng« V¨n LÖ h.®., gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300245/ TVKHXHHCM / Mfn: 4218

Tõ kho¸ : Gèm sø; NghÖ thuËt gèm sø; NghÒ thñ c«ng;

NghÒ gèm; Trung Quèc


Hµ Néi trong m¾t mét ng­êi Mü/ Conor Lausen . - H. : Tri thøc, 2011 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1714, VL 1715/ VVHDANGIAN / Mfn: 4187

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
Hái ®¸p vÒ trang phôc truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ph¹m Anh Trang . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6229, Vv 6230/ BTDTHVN / Mfn: 4098

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; Trang phôc; Trang phôc truyÒn thèng;

Hái ®¸p; ViÖt Nam


Kh¸nh Hßa - DiÖn m¹o v¨n ho¸ mét vïng ®Êt. T. 10 / Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300322/ TVKHXHHCM / Mfn: 4258

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


LÔ cÇu tr­êng thä vµ ca dao d©n téc Tµy/ TriÖu ThÞ Mai, TriÒu ¢n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 870 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300009/ TVKHXHHCM / Mfn: 4274

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ d©n gian; LÔ cÇu tr­êng thä;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
LÔ héi cÇu phóc cÇu lµnh ë ViÖt Nam/ NguyÔn S¬n Anh, NguyÔn S¬n V¨n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7982, Vv 7983/ VVHDANGIAN / Mfn: 4151

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÔ héi cÇu phóc;

LÔ héi cÇu lµnh; ViÖt Nam
LÔ héi d©n gian ViÖt Nam - TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i/ ThÕ ThÞ V©n, NguyÔn ThÞ Thu Duyªn . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2012 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6231, Vv 6232/ BTDTHVN / Mfn: 4100

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; ViÖt Nam


LÔ nghi n«ng nghiÖp truyÒn thèng cña téc ng­êi Ch¨m vµ Raglai tØnh Ninh ThuËn/ NguyÔn ThÞ Thu, ThËp Liªn Tr­ëng, Ph¹m V¨n Thµnh . - TP. Hå ChÝ Minh : N«ng nghiÖp, 2010 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6226, Vv 6227, Vv 6228/ BTDTHVN / Mfn: 4099

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ n«ng; D©n téc Ch¨m; D©n téc Raglai;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
LÞch sö v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Ph¹m §øc D­¬ng ch.b . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 1555 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300170/ TVKHXHHCM / Mfn: 4198

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; §«ng Nam ¸


Linh vËt c¸t t­êng trong d©n gian/ Ng« B¹ch . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1562, VL 1563/ VVHDANGIAN / Mfn: 4162

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Linh vËt; BiÓu t­îng;

TÝn ng­ìng d©n gian


Mo vo¸i/ §inh V¨n ¢n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300327/ TVKHXHHCM / Mfn: 4259

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Mo; Bµi cóng;

Ng­êi M­êng; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
NghÒ ch¹m kh¾c ®¸, ch¹m kh¾c gç, lµm trèng ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6241, Vv 6242/ BTDTHVN / Mfn: 4105

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ ch¹m kh¾c ®¸;

NghÒ ch¹m kh¾c gç; NghÒ lµm trèng; ViÖt Nam
NghÒ dÖt, nghÒ thªu cæ truyÒn ViÖt Nam/ Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6243, Vv 6244/ BTDTHVN / Mfn: 4106

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thªu; NghÒ dÖt; ViÖt NamNghÒ ®óc ®ång, nghÒ s¬n ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6245, Vv 6246/ BTDTHVN / Mfn: 4107

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ s¬n;

NghÒ ®óc ®ång; ViÖt Nam
NghÒ giÊy dã, tranh d©n gian ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6247, Vv 6248/ BTDTHVN / Mfn: 4108

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; Tranh d©n gian; NghÒ giÊy dã;

ViÖt Nam
NghÒ gèm cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6249, Vv 6250/ BTDTHVN / Mfn: 4109

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ gèm; ViÖt Nam


NghÒ kim hoµn, ngäc, s¶n xuÊt vµng truyÒn thèng, kinh doanh ®å cæ ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6251, Vv 6252/ BTDTHVN / Mfn: 4110

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Bu«n ®å cæ; NghÒ kim hoµn; ViÖt Nam


NghÒ m©y tre ®an, nghÒ dÖt chiÕu, dÖt th¶m, lµm qu¹t giÊy cæ truyÒn ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6253, Vv 6254/ BTDTHVN / Mfn: 4111

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ lµm qu¹t giÊy;

NghÒ dÖt th¶m; NghÒ dÖt chiÕu; NghÒ m©y tre ®an;

ViÖt Nam
NghÖ thuËt sèng cña ng­êi T©y T¹ng/ Christopher Hansard; N. KiÕn V¨n d. . - H. : Mü thuËt, 2009 . - 299 tr.Ký hiÖu kho : Vv 8061/ VVHDANGIAN / Mfn: 4149

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; B¶n s¾c v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ x· héi; T©y T¹ng;

Trung Quèc


Nghi lÔ gia ®×nh cña ng­êi Tµy M­êng ë NghÖ An/ Lª H¶i §¨ng . - H. : KHXH, 2013 . - 420tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6265, Vv 6266/ BTDTHVN / Mfn: 4117

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n lÔ; Tang lÔ;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An;

ViÖt Nam
Nghi lÔ thê MÉu v¨n ho¸ vµ tËp tôc/ Ng« B¹ch . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1564, VL 1565/ VVHDANGIAN / Mfn: 4163

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; §¹o MÉu;

Nghi lÔ thê cóng; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m = The Cham / Vò Kh¸nh ch.b.; Vò Toµn d.; Marianne Brown h.®. .- H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8062, Vv 8063/ VVHDANGIAN / Mfn: 4150

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Nguån gèc d©n téc; D©n c­;

NghÖ thuËt ®iªu kh¾c; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

D©n téc Ch¨m; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Ng­êi Th¸i ®en tÝnh lÞch vµ xem ngµy giê lµnh/ NguyÔn V¨n Hßa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300311/ TVKHXHHCM / Mfn: 4250

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; LÞch;

Tö vi; Ng­êi Th¸i ®en; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Ninh Hßa nh÷ng m·nh ghÐp v¨n ho¸ d©n gian/ NguyÔn ViÕt Trung ch.b.; Vâ TriÒu D­¬ng, §ç C«ng Quý, §ç §é b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 921 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300307/ TVKHXHHCM / Mfn: 4245

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Hß; H¸t ru; TruyÖn kÓ;

HuyÖn Tam N«ng; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Phong tôc tang ma cña ng­êi Tµy ë NghÜa §«, huyÖn B¶o Yªn, tØnh Lµo Cai/ Ph¹m C«ng Hoan, Ma Thanh Sîi . - H.: Thêi ®¹i, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300317/ TVKHXHHCM / Mfn: 4254

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ; D©n téc Tµy;

X· NghÜa §«; HuyÖn B¶o Yªn; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam


Potao, mét lý thuyÕt vÒ quyÒn lùc ë ng­êi Jorai §«ng D­¬ng/ Jacques Dournes; Andrew Hardy ch.b.; Nguyªn Ngäc d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 592tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6217, Vv 6218, Vv 6219/ BTDTHVN / Mfn: 4094

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc; HÖ thèng chÝnh trÞ; ChÕ ®é x· héi;

TÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o; D©n téc Gia Rai;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam; §«ng D­¬ng
T¶n m¹n vÒ tÝn ng­ìng vµ phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi ViÖt/ Khai §¨ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6237, Vv 6238/ BTDTHVN / Mfn: 4103

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Tang lÔ cña ng­êi Nïng Giang ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300315/ TVKHXHHCM / Mfn: 4246

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ d©n gian; Tang lÔ;

Ng­êi Nïng Giang; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Th«ng b¸o v¨n ho¸ 2009/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 730 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1723, VL 1724/ VVHDANGIAN / Mfn: 4190

Tõ kho¸ : Th«ng b¸o v¨n ho¸; Ng÷ v¨n d©n gian; LÔ héi; 2009;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ; ViÖt Nam


Th«ng b¸o v¨n ho¸ 2010/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1721, VL 1722/ VVHDANGIAN / Mfn: 4189

Tõ kho¸ : Th«ng b¸o v¨n ho¸; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; TÝn ng­ìng; 2010; ViÖt Nam
TiÓu vïng v¨n ho¸ duyªn h¶i Nam Trung Bé: Kh¸nh Hoµ - Ninh ThuËn - B×nh ThuËn / Hµ NguyÔn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013 . - 210 tr., 12 tr. ¶nh.

Ký hiÖu kho : LSS1300294-LSS1300296/ TVKHXHHCM / Mfn: 4228

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
TiÓu vïng v¨n ho¸ xø §«ng: H¶i D­¬ng - H¶i Phßng / Hµ NguyÔn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013 . - 199tr., 8 tr. ¶nh.

Ký hiÖu kho : LSS1300300- LSS1300302/ TVKHXHHCM / Mfn: 4225

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

TØnh H¶i D­¬ng; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
TiÓu vïng v¨n ho¸ xø NghÖ: NghÖ An - Hµ TÜnh / Hµ NguyÔn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013 . - 267 tr., 8 tr. ¶nh.

Ký hiÖu kho : LSS1300303-LSS1300305/ TVKHXHHCM / Mfn: 4223

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

TØnh Hµ TÜnh; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam

TiÓu vïng v¨n ho¸ xø Qu¶ng: Qu¶ng Nam - §µ N½ng - Qu¶ng Ng·i / Hµ NguyÔn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013 . - 273 tr., 12 tr. ¶nh.

Ký hiÖu kho : LSS1300291- LSS1300293/ TVKHXHHCM / Mfn: 4226

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300324/ TVKHXHHCM / Mfn: 4265

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng; ViÖt Nam
Trang phôc cæ truyÒn vµ hoa v¨n trªn v¶i c¸c d©n téc ViÖt Nam/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 907 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300319/ TVKHXHHCM / Mfn: 4252

Tõ kho¸ : Trang phôc; Trang phôc d©n téc;

Hoa v¨n; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


TruyÒn thèng v¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 / Vò Ngäc Kh¸nh s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2006 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6235, Vv 6236/ BTDTHVN / Mfn: 4102

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
TruyÖn th¬ d©n gian d©n téc Th¸i/ M¹c Phi, §ç ThÞ TÊc, §iªu V¨n ThuyÓn s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 1076 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300015/ TVKHXHHCM / Mfn: 4280

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Tôc dùng lÔ mõng nhµ míi d©n téc Th¸i/ Hoµng TrÇn NghÞch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300326/ TVKHXHHCM / Mfn: 4263

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Tôc dùng nhµ míi; LÔ mõng nhµ míi;

D©n téc Th¸i; ViÖt Nam
Tôc lÖ buéc vÝa ng­êi Th¸i ë NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 611tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300318/ TVKHXHHCM / Mfn: 4253

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

LÔ Buéc vÝa; Bµi cóng; Ng­êi Th¸i; HuyÖn Quú Hîp;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam

Vµo chïa lÔ PhËt nghi lÔ vµ phong tôc/ Ng« B¹ch . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1560, VL 1561/ VVHDANGIAN / Mfn: 4161

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; Nghi lÔ thê cóng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Cao Lan: Lµng Ngäc T©n, x· Ngäc Quan, huyÖn §oan Hïng, tØnh Phó Thä / §Æng §×nh ThuËn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300012/ TVKHXHHCM / Mfn: 4277

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; D©n téc Cao Lan; Lµng Ngäc T©n;

X· Ngäc Quan; HuyÖn §oan Hïng; TØnh Phó Thä;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Tam N«ng tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖu ch.b.; §Æng V¨n Nh©m, TrÇn V¨n Thôc, Ch©u H­¬ng,… b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 549 tr.Ký hiÖu kho : LSS1300314/ TVKHXHHCM / Mfn: 4247

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; H¸t vÝ;

H¸t vÌ; TruyÖn d©n gian; HuyÖn Tam N«ng;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian vïng ven s«ng B¹ch §»ng: HuyÖn Thñy Nguyªn - H¶i Phßng / V¨n Duy, Lª Xu©n Lùa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 305 tr. .

Ký hiÖu kho : LSS1300328/ TVKHXHHCM / Mfn: 4260

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

HuyÖn Thñy Nguyªn; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng x·: TÝn ng­ìng, tôc lÖ vµ héi lµng / Thïy Trang . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6239, Vv 6240/ BTDTHVN / Mfn: 4104

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ lµng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Tôc lÖ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ t©m linh/ NguyÔn §¨ng Duy . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8130, Vv 8131/ VVHDANGIAN / Mfn: 4120

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ thê cóng; ViÖt Nam


V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1654, VL 1655/ VVHDANGIAN / Mfn: 4176

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n minh; Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc

The excavation of Hoa Diem in central VietNam = B¸o c¸o khai quËt di chØ kh¶o cæ häc Hßa Diªm (Kh¸nh Hßa, ViÖt Nam)/ Yamagata Mariko . - Tokyo : Showa women's university, Institute of international culture, 2012 . - 302 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300337/ TVKHXHHCM / Mfn: 4273

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

HiÖn vËt kh¶o cæ; Th«n Hßa §iªm;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Di s¶n lÞch sö vµ nh÷ng h­íng tiÕp cËn míi. - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1633/ VVHDANGIAN / Mfn: 4182

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

Di s¶n vËt thÓ; Di s¶n phi vËt thÓ; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc Bµ RÞa - Vòng Tµu tõ tiÒn sö ®Õn s¬ sö/ Bïi ChÝ Hoµng, Ph¹m ChÝ Th©n, NguyÔn Kh¸nh Trung Kiªn . - H. : KHXH, 2012 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300338/ TVKHXHHCM / Mfn: 4272

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ;

Di tÝch kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; HiÖn vËt kh¶o cæ;

Thêi tiÒn sö; Thêi s¬ sö; TØnh Bµ RÞa Vòng Tµu;

ViÖt Nam
Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝAtlas Th¨ng Long - Hµ Néi/ Tr­¬ng Quang H¶i ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010. - 177 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1994/ BTDTHVN / Mfn: 4084

Tõ kho¸ : B¸ch khoa th­; §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

LÞch sö ph¸t triÓn; D©n c­; Kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

Qui ho¹ch ph¸t triÓn; B¶n ®å; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong nh©n häc: TiÕp cËn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng / H. Russel Bernard . - TP. Hå ChÝ Minh : §ai häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 561 tr.Ký hiÖu kho : VL 1547, VL 1548/ VVHDANGIAN / Mfn: 4154

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nghiªn cøu nh©n häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

TiÕp cËn ®Þnh tÝnh; §Þnh l­îng

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương