SỞ TÀi chính số: 1182/ stc-nshx về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-ubnd ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.81 Kb.

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ TÀI CHÍNH
Số: 1182/ STC-NSHX

Về việc hướng dẫn thực hiện

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày

10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phốCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố (Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND) về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020;

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 1717/QĐ-UBND) về việc sửa đổi quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố,

Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm để thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-UBND như sau:

1. Về việc thực hiện trích 30% vào Quỹ phát triển đất

Theo Quyết định số 1068/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do UBND huyện tổ chức thực hiện (không giao nhiệm vụ này cho UBND xã). Vì vậy tất cả các dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất của UBND huyện thực hiện sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng khu đấu giá đều phải trích 30% vào Quỹ phát triển đất theo qui định của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về qui hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước và điều tiết ngân sách các cấp theo qui định tại Điều 1- Quyết định số 1717/QĐ-UBND.2. Về việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá đất

2.1. Hàng năm, căn cứ dự toán thu ngân sách được UBND thành phố giao, UBND các cấp thực hiện như sau:

- Hội đồng nhân dân xã quyết định chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình/dự án đúng qui hoạch, đã được phê duyệt trong Đề án xây dựng nông thôn mới của xã và các nội dung chi cho công tác quản lý đất đai bằng nguồn thu tiền sử dụng đất mà ngân sách xã được hưởng. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, UBND xã có Quyết định chi theo qui định. Việc phân bổ kinh phí cho các công trình/dự án phải theo tỷ lệ mà Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định, đảm bảo tập trung để tránh phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

- UBND huyện có Quyết định chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình/dự án và các nội dung chi công tác quản lý đất đai bằng nguồn thu tiền sử dụng đất mà ngân sách huyện được hưởng. Trong đó đảm bảo tối thiểu chi hỗ trợ cho ngân sách các xã xây dựng nông thôn mới đối với mỗi công trình theo tỷ lệ mà Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định, phần còn lại mới được sử dụng vào nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng khác của huyện.

2.2. Quyết định phân bổ vốn của UBND xã, UBND huyện và báo cáo tổng hợp chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của UBND huyện (theo mẫu biểu kèm theo) gửi Sở Tài chính để rà soát, thẩm định theo đúng qui định và tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Trường hợp phát hiện việc phân bổ vốn chưa đúng qui định, Sở Tài chính có thông báo để UBND huyện kịp thời điều chỉnh đối với việc phân bổ vốn của ngân sách cấp mình, chỉ đạo điều chỉnh đối với việc phân bổ vốn của ngân sách xã.

2.3. Các công trình/dự án mới phải được thẩm định nguồn vốn theo quy định của Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/1/2012 về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/9/2012 của UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo và xử lý các khoản nợ XDCB đối với ngân sách cấp huyện và cấp xã.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

Theo quy định, Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký (từ ngày 04/8/2013). Theo đó, Quyết định số 1717/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 04/8/2013. Vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Kho bạc nhà nước cùng cấp rà soát các khoản thu tiền sử dụng đất của các Dự án đấu giá quyền sử dụng đất do huyện tổ chức thực hiện nộp ngân sách từ ngày 04/8/2013 đến nay để điều chỉnh lại theo tỷ lệ điều tiết đã được quy định tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính (phòng Ngân sách Huyện Xã) để kịp thời hướng dẫn và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố./.

Nơi nhận:

- UBNDTP (để b/cáo);

- Như kính gửi;

- Giám đốc Sở (để báo cáo);

- Phòng TC - KH các huyện;

- Kho bạc NN các huyện;- Lưu STC: VT, NS, NSHX.

K/T.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


Lê Thị Thu Hương: PortalFolders -> ImageUploads -> STC
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
STC -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
STC -> Nghị quyết số 39-nq/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. I- tình hình và nguyên nhâN
STC -> Căn cứ Thông tư số 03/2005/tt-btc ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
STC -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương