SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘItải về 300.8 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích300.8 Kb.
1   2   3

III. Số lao động giảm trong kỳ

Họ và tên

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Lý do giảm

Stt

Nam

Nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Nghỉ hưu

Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc

Kỷ luật sa thải

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


IV. Số lao động cuối kỳ


Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thủ trưởng đơn vị/ hộ kinh doanh cá thể
(Chữ ký, dấu)
Họ và tênĐƠN VỊ BÁO CÁO

(BQL KCX-CN, BQL KCNC, P. LĐ-TBXH)

--------------

Số: /………


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO

VỀ VIỆC KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG/ 6 THÁNG ĐẦU NĂM …………. (HOẶC CUỐI NĂM ………….)
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị: người

Stt

Loại hình doanh nghiệp

Tổng số lao động

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Đối tượng khác

Ghi chú

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Doanh nghiệp tư nhân
2

Công ty hợp danh
3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
4

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
5

Công ty cổ phần
6

Hộ kinh doanh cá thểTổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xNgười lập biểu


Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(BQL KCX-CN, BQL KCNC, P. LĐ-TBXH)

--------------
Số: /………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

……, ngày … tháng … năm …..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

6 THÁNG ĐẦU NĂM ……… (HOẶC NĂM…….).


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
I. Số lao động đầu kỳ

Đơn vị: người

Stt

Loại hình doanh nghiệp

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Doanh nghiệp tư nhân

2

Công ty hợp danh

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

5

Công ty cổ phần

6

Hộ kinh doanh cá thể
Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương