SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 14.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.14 Kb.


UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 230/SGD&ĐT-GDTrH


V/v kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2014-2015CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2015Kính gửi:

  • Các trường Trung học phổ thông: Hòn Gai, Cẩm Phả,

Chuyên Hạ Long, Quảng Hà;

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí.

Thực hiện Quyết định số 192/SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/01/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh về việc tham gia Cuộc thi Khoa học, Kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015, từ ngày 02-25/02/2015, Sở GD&ĐT Quảng Ninh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia tại các đơn vị có sản phẩm tham gia Cuộc thi, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Trường Trung học phổ thông Quảng Hà: từ 14h00 ngày 02/02/2015;

- Phòng GD&ĐT Uông Bí: từ 8h00 ngày 09/02/2015;

- Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long: từ 8h00 ngày 11/02/2015;

- Trường Trung học phổ thông Hòn Gai: từ 14h00 ngày 11/02/2015;

- Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả: từ 14h00 ngày 25/02/2015.2. Thành phần

- Ông Mạnh Hồng Hải, Phó Trưởng phòng GDTrH, Sở GD&ĐT.

- Ông Phạm Đức Hiển, Chuyên viên phòng GDTrH, Sở GD&ĐT.

3. Nội dung 

Kiểm tra việc chuẩn bị sản phẩm tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015.4. Yêu cầu

Các đơn vị có sản phẩm tham gia Cuộc thi chuẩn bị:

- 01 quyển Báo cáo Dự án;

- 01 bản Tóm tắt Dự án;

- Poster trưng bày;

- Sản phẩm dự thi (hoặc mô hình sản phẩm).

- Sắp xếp, bố trí để Đoàn kiểm tra làm việc với cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Đoàn dự thi Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2014-2015 (theo Quyết định số 192/QĐ-SGD&ĐT ngày 28/01/2015 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với ông Mạnh Hồng Hải, Phó Trưởng Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT, số điện thoại 0913370579./.


Nơi nhận:


- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT; GDTrH.GIÁM ĐỐC

(Đã kí)


Vũ Liên Oanh
: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương