Số: 441 /QĐ-sgdđt thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 03 năm 2014tải về 172.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích172.33 Kb.
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 441 /QĐ-SGDĐT Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 03 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet

cấp tỉnh năm học 2013-2014


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Quyết định số 2383/QĐ/UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo;Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2013-2014, gồm các ông/bà có tên sau: (Danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng coi thi có trách nhiệm tổ chức, giám sát, coi thi và xếp giải theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thời gian: 03 ngày (từ 20/3/2014 đến hết ngày 22/3/2014).

- Lãnh đạo, giám sát, thư ký và kỹ thuật tin học họp tại Hội trường Sở GD-ĐT lúc 14g00 ngày 20/3/2014.

- Trưởng điểm thi, giám thị coi thi, giám sát, thư kí, giám thị - kỹ thuật tin học của từng điểm thi họp tại các điểm thi lúc 8g00 ngày 21/3/2014 để triển khai công việc và coi thi ngày 22/3/2014.

- Giám thị - Kỹ thuật tin học của các điểm thi bắt đầu thực hiện công việc chuẩn bị, kiểm tra thiết bị, máy tính, đường truyền, tai nghe từ 7h30 ngày 20/3/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh văn phòng, Trưởng Phòng, Ban Sở GD-ĐT, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, và các ông/bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như điều 3; (Đã ký)

- Website Sở;

- Lưu: VP, GDTrH, GDTH.


Phạm Văn Hùng Phạm Văn Hùng

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH

TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 2014

(Kèm theo Quyết định số: 441 /QĐ-SGD&ĐT ngày 1 /03/2014 )
* Trưởng Ban: Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT.

* Phó Trưởng Ban:

  • Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;

  • Ông Tôn Thất Viễn Tương, Trưởng phòng GDTrH;

  • Ông Phan Văn Hải, Trưởng phòng GDTH;

  • Ông Nguyễn Hữu Bi, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Tri Phương.

* Thư kí tổng hợp:

  • Ông Hồ Ngọc Hùng, Giám đốc TT Tin học Sở GD&ĐT.

  • Ông Mai Anh Ngọc, Chuyên viên Sở GD&ĐT.

* Hội đồng coi thi

1) Điểm thi Trung Tâm Tin Học:


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đơn vị

1

Nguyễn Văn Cần

TT Tổ phổ thông

Trưởng điểm thi

PGD Hương Thủy

2

Nguyễn Hồng Phúc

Chuyên viên

Thư ký

Sở GD&ĐT

3

Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

Coi thi

Sở GD&ĐT

4

Phan Thị Hương Giang

Chuyên viên

Coi thi

Sở GD&ĐT

5

Nguyễn Văn Nghĩa

Giáo viên

Giám thị -Kỹ thuật

TTTH Sở GD&ĐT

6

Đoàn Hữu Nhật An

TTCM

Giám thị -Kỹ thuật

TTTH Sở GD&ĐT

7

Văn Thị Kim Dung

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

8

Nguyễn Hữu Trung Hiếu

Giáo viên

Coi thi

TH Số 1Kim Long, Tp. Huế

9

Nguyễn Thị Hồng Vân

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Tri Phương

10

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Tri Phương

11

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Giáo viên

Coi thi

THPT Gia Hội

12

Phan Thuý Ngọc

Nhân viên

Phục vụ

TTTH Sở GD&ĐT

13

Nguyễn Thị Cúc

Nhân viên

Phục vụ

TTTH Sở GD&ĐT


2) Điểm thi THCS Nguyễn Chí Diểu


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đơn vị

1

Nguyễn Phương

Hiệu Trưởng

Trưởng điểm thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

2

Phan Quốc Tấn

Giáo vụ

Thư ký

THCS Nguyễn Chí Diểu

3

Nguyễn Đăng Quý

Giáo viên Tin

Giám thị -Kỹ thuật

THCS Nguyễn Chí Diểu

4

Quang Huy

GV Thiết bị

Giám thị -Kỹ thuật

THCS Nguyễn Chí Diểu

5

Phan Thành Nhân

GV Thiết bị

Giám thị -Kỹ thuật

THCS Nguyễn Chí Diểu

6

Hồ Thị Hà My

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

7

Phan Văn Tường

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

8

Đặng Thị Ngọc Hằng

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

9

Trần Thị Quả

Chuyên viên

Coi thi

Phòng GD&ĐT TP Huế

10

Nguyễn Thị Mỹ Anh

Giáo viên 

Coi thi

Phổ thông Huế Star

11

Nguyễn Thị Diễm Chi

TPCM

Coi thi

THPT Gia Hội

12

Bùi Thị Quỳnh Vân

Giáo viên

Coi thi

THPT Gia Hội

13

Nguyễn Duy Phước

Giáo viên

Giám thị

TH Lê Lợi, Tp. Huế

14

Lê Thị Lý

Nhân viên

Phục vụ

THCS Nguyễn Chí Diểu

15

Lâm Thành Hiếu

Nhân viên

Phục vụ

THCS Nguyễn Chí Diểu


3) Điểm thi THPT Gia Hội:


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đơn vị

1

Hoàng Nữ Hảo Tâm

PHT

Trưởng điểm thi

THPT Gia Hội

2

Lê Thị Minh Hằng

TTCM

Thư ký

THPT Gia Hội

3

Phạm Thị Phương Dung

TPCM Tin

Kỹ thuật-giám thị

THPT Gia Hội

4

Lý Đình Khuê

Nhân viên Tin học

Kỹ thuật-giám thị

THPT Gia Hội

5

Hoàng Thị Bé

GV Tin học

Coi thi

THPT Gia Hội

6

Hồ Thị Hoàng Trâm

Giáo viên

Coi thi

THPT Gia Hội

7

Tôn Thất Hoài

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

8

Trương Văn Minh

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

9

Đoàn Văn An

Giáo viên 

Coi thi

Phổ thông Huế Star

10

Trần Thị Hải Thủy

TT Giáo vụ

Phục vụ

THPT Gia Hội

11

Nguyễn Thị An

Kế toán

Phục vụ

THPT Gia Hội


4) Điểm thi THCS Nguyễn Tri Phương:


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đơn vị

1

Nguyễn Thị Diệu Trang

Phó Hiệu trưởng

Trưởng điểm thi

THCS Nguyễn Tri Phương

2

Phạm Thị Xuân Dung

Tổ trưởng

Thư ký

THCS Nguyễn Tri Phương

3

Nguyễn Thanh Nam

Giáo viên tin

Giám thị -Kỹ thuật

THCS Nguyễn Tri Phương

4

Đoàn Thanh Hòa

Giáo viên tin

Giám thị -Kỹ thuật

THCS Nguyễn Tri Phương

5

Nguyễn Thành Nguyên

Quản trị mạng

Giám thị -Kỹ thuật

THCS Nguyễn Tri Phương

6

Trần Thị Phương Uyên

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Tri Phương

7

Trần Hoàng Vỹ

Chuyên viên

Coi thi

Phòng GD&ĐT TP Huế

8

Nguyễn Thanh Thương

Giáo viên

Coi thi

Phổ thông Huế Star

9

Ngô Đức Vũ

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

10

Hồ Phúc Quang

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Chí Diểu

11

Hồ Ngọc Thuận

Tổ trưởng tổ VP

Trực y tế

THCS Nguyễn Tri Phương

12

Trần Thị Hồng Lê

Nhân viên

Phục vụ

THCS Nguyễn Tri Phương

13

Nguyễn Thị Hương

Kế Toán

Phục vụ

THCS Nguyễn Tri Phương


5) Điểm thi Phổ Thông Huế Star:


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đơn vị

1

Thầy Vệ Văn Lẫm

Hiệu trưởng

Trưởng điểm thi

Phổ thông Huế Star

2

Trương Văn Hoài

Giáo viên

Thư ký

Phổ thông Huế Star

3

Nguyễn Tân

Nhân viên IT

Giám thị -Kỹ thuật

Phổ thông Huế Star

4

Nguyễn Hữu Thanh Tùng

Giáo viên

Giám thị -Kỹ thuật

Phổ thông Huế Star

5

Nguyễn Văn Hoàng

Giáo viên

Coi thi

Phổ thông Huế Star

6

Hoàng Trọng Đài

Giáo viên

Coi thi

Phổ thông Huế Star

7

Hồ Thị Liễu

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Tri Phương

8

Cao Thị Trang

Giáo viên

Coi thi

THCS Nguyễn Tri Phương

9

Nguyễn Trung Khánh

Giáo viên

Coi thi

THCS Phạm Văn Đồng

10

Nguyễn Kim Hoàng

Nhân viên 

Phục vụ

Phổ thông Huế Star

11

Nguyễn Thị Nhãn

Nhân viên 

Phục vụ

Phổ thông Huế Star


6) Điểm thi Huyện Nam Đông:


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đơn vị

1

Lại Quốc Trình

P. trưởng phòng

Trưởng điểm thi

Phòng GD-ĐT Nam Đông

2

Đặng Thị Thu Vân

Chuyên viên

Thư ký

Phòng GD-ĐT Nam Đông

3

Hoàng Chí Tâm

Chuyên viên

Giám thị -Kỹ thuật

Phòng GD-ĐT Nam Đông

4

Cao Thảo

Giáo viên

Coi thi

THCS Thượng Nhật

5

Đặng Hoàng Minh

Giáo viên

Coi thi

THCS Hương Hoà

6

Võ Huy Tuyên

Nhân viên

Phục vụ

THCS Hương Hoà

7

Hoàng Ngọc Hùng

Giáo viên

Giám sát thi

TH-THCS Hồng Hạ

8

Lê Kim Sơn

Giáo viên

Giám sát thi

Trường TH Hồng Kim


7) Điểm thi Huyện A Lưới:


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đơn vị

1

Ông Trần Duy Nguyên

Trưởng phòng

Trưởng điểm thi

Phòng GD&ĐT A Lưới

2

Ông Hồ Đình Tảo

Chuyên viên

Thư ký

Phòng GD&ĐT A Lưới

3

Ông Lê Văn Đương

Giáo viên

Giám thị -Kỹ thuật

Trường TH Kim Đồng

4

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Giáo viên

Coi thi

Giáo viên THCS A Roàng

5

Bà Hồ Thị Hương Giang

Giáo viên

Coi thi

THCS Trần Hưng Đạo

6

Trần Nhất Phương

Giáo viên

Giám sát

THCS Vinh Hiền

7

Võ Đồi

Giáo viên

Giám sát

TH số 1 Lộc Trì

8

Nguyễn Cửu

Nhân viên

Phục vụ

Trường TH Kim Đồng


8) Điểm thi Huyện Phú Lộc:


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Đơn vị

1

Huỳnh Thế Danh

Q.Trưởng phòng

Trưởng điểm thi

Phòng GD&ĐT

2

Trần Minh Khôi

Chuyên viên

Thư ký

Phòng GD&ĐT

3

Đào Văn Phụng

Giáo viên

Giám thị -Kỹ thuật

THPT An Lương Đông

4

Nguyễn Đình Việt Bình

Giáo viên

Giám thị -Kỹ thuật

TH An Lương Đông

5

Nguyễn Cửu Quyến

Giáo viên

Coi thi

THCS Lộc Thủy

6

Nguyễn Cửu Lộc

Giáo viên

Coi thi

TH Tiến Lực

7

Trương Trần Bảo Ngọc

Giáo viên

Coi thi

THCS Vinh Hiền

8

Nguyễn Lương Nhân

Giáo viên

Coi thi

THCS Lộc Trì

9

Huỳnh Thị Thanh Nhung

Giáo viên

Coi thi

THCS Vinh Giang

10

Ngô Thị Phương Thảo

Giáo viên

Coi thi

THCS Lộc Điền

11

Hồ Văn Lương

Nhân viên

Y tế

THPT An Lương Đông

12

Hồ Đắc Tri

Nhân viên

Bảo vệ

THPT An Lương Đông

13

Nguyễn Văn Bình

P.Hiệu trưởng

Giám sát

THCS Hương Hoà

14

Nguyễn Văn Tý

P.Hiệu trưởng

Giám sát

THCS Thượng Nhật


Danh sách này có 13 Lãnh đạo, 10 thư ký, 40 giám thị coi thi,16 giám thị- kỹ thuật tin học, 6 giám sát và 15 phục vụ.
* Quyết định này thay giấy mời họp./.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương