Số: 1756 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích14.36 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1756 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1791/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 9 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Lắk (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đắk Lắk;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hà, 10 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1756 /QĐ-TTgngày 07 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________
I. TẬP THỂ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài gòn - Miền Trung tại Đắk Lắk, đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


II. CÁ NHÂN:

- Ông Huỳnh Văn Dũng, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài gòn - Miền Trung tại Đắk Lắk, đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.


_____________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương