Số: 1586/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.33 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1586/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 309/TTr-BCA-X11 ngày 31 tháng 8 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1633/TTr-BTĐKT ngày 01 tháng 9 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc Bộ Công an (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Công an;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 10 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1586/QĐ-TTgngày 13 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________________________

1. Công an thị xã Sơn Tây, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an;

2. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thanh Trì, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an,

Đã có nhiều thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./._______________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương