Sè : 19 /2014/H§NT/ad-136 (V/v : Thi c ng ®­êng nmt§ Lai Chu C¶ng NËm Nhïn- tl. 127)tải về 48.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích48.3 Kb.
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------o0o------hîp ®ång nguyªn t¾c

Sè : 19 /2014/H§NT/AD-136

(V/v : Thi c«ng ®­êng NMT§ Lai Ch©u - C¶ng NËm Nhïn- TL.127)


C¨n cø:

 • Bé luËt d©n sù ®­îc Quèc héi n­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 7 th«ng qua, cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2006;

 • LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 cña Quèc Héi n­íc CHXHCN ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø 4 ngµy 26/11/2003;

 • NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

 • NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;

 • C«ng v¨n sè 2097/TCT-CL§T ngµy 10/9/2013 cña Tæng c«ng ty S«ng §µ vÒ viÖc “Thi c«ng ®o¹n ®­êng tõ NMT§ Lai Ch©u - c¶ng NËm Nhïn - ®­êng tØnh lé 127”.

 • C¨n cø vµo kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña hai bªn.

H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2014 t¹i C«ng ty CP XD & TM ¸nh D­¬ng , c¸c bªn gåm cã:

(bªn A): C¤NG TY cP x©y dùng & th­¬ng m¹i ¸nh d­¬ng

- §¹i diÖn : ¤ng NguyÔn V¨n Khiªm - Chøc vô: Gi¸m ®èc

- §Þa chØ : Tæ 13, Ph­êng Yªn NghÜa, Hµ §«ng, Hµ Néi

- §iÖn tho¹i : 04.33571158 - Fax: 04.33571158

- Tµi kho¶n : 2200201290772 t¹i T¹i Ng©n hµng NN vµ PTNT chi nh¸nh Hµ T©y

- M· sè thuÕ : 0500 559 156(bªn B): C¤NG TY TNHH 136

- §¹i diÖn : ¤ng Ng« Duy MiÒu - Chøc vô: Gi¸m ®èc

- §Þa chØ : Ph­êng Ba §×nh, thi x· BØm S¬n, Thanh Hãa.

- §iÖn tho¹i : 0974019968; Email: thuong.61288@gmail.com

- Tµi kho¶n : 352 421 100 0136 t¹i T¹i Ng©n hµng NN vµ PTNT BØm S¬n,
Thanh Hãa

- M· sè thuÕ : 280 072 6080


Hai bªn thèng nhÊt tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång nguyªn t¾c víi c¸c néi dung sau :

§iÒu 1 : Néi dung hîp ®ång

1.1 Bªn A ®ång ý giao, Bªn B ®ång ý nhËn thi c«ng hoàn thiện mét sè c«ng viÖc t¹i tuyÕn ®­êng tõ Nhµ m¸y thñy ®iÖn Lai Ch©u - C¶ng NËm Nhïn - TL.127, ®Ó phôc vô thi c«ng dù ¸n NMT§ Lai Ch©u.

1.2 Ph¹m vi c«ng viÖc - Đơn giá chưa bao gồm VAT(Xúc đào, vận chuyển đất đào tính khối nguyên thổ; Xúc đắp, vận chuyển đất đá để đắp tính khối đắp hoàn thiện):

- §µo hoàn thiện (đào nền, khuôn, rãnh, cống, ...).

- Đắp K95.

- Đắp K98.

- Xúc đất đá hỗn hợp từ bãi thải lên xe (xúc đất đắp).

- Vận chuyển đất đào, cự ly 1Km.

- Vận chuyển đất đào, cự ly 2Km.

- Vận chuyển đất đá để đắp từ bãi thải, mỏ đất, cự ly 5Km.

1.3 ChÊt l­îng: Theo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn h¹ng môc c«ng tr×nh nµy ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt.

§iÒu 2 : ®Þa ®iÓm vµ tiÕn ®é thùc hiÖn

2.1 §Þa ®iÓm: T¹i c«ng tr­êng thñy ®iÖn Lai Ch©u, x· NËm Hµng, huyÖn NËm Nhïn, tØnh Lai Ch©u.

2.2 TiÕn ®é:

- TiÕn ®é tËp kÕt m¸y mãc thiÕt bÞ: Sau 05 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång.

- TiÕn ®é thi c«ng: Theo tiÕn ®é yªu cÇu cña Chñ ®Çu t­ dù ¸n.

§iÒu 3 : Khèi l­îng, ®¬n gi¸ vµ h×nh thøc thanh to¸n

Hîp ®ång nªu trªn ®­îc hiÓu lµ lo¹i hîp ®ång theo ®¬n gi¸ vµ ®­îc tÝnh nh­ sau:

3.1 Khèi l­îng chi tiÕt c¸c phÇn viÖc trong hîp ®ång theo khèi l­îng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt bao gồm cả khối lượng phê duyệt điều chỉnh bổ xung (nếu có):

3.2 Đơn giá chưa bao gồm VAT(Xúc đào, vận chuyển đất đào tính theo khối nguyên thổ; Xúc đắp, vận chuyển đất đá để đắp tính theo khối đắp hoàn thiện):

- §µo hoàn thiện (đào nền, khuôn, rãnh, cống, ...): 12.000đ/m3

- Đắp K95: 12.000đ/m3

- Đắp K98: 15.000đ/m3

- Xúc đất đá hỗn hợp từ bãi thải lên xe (xúc đất đắp): 10.000đ/m3

- Vận chuyển đất đào, cự ly 1Km: 11.000đ/m3

- Vận chuyển đất đào, cự ly 2Km: 15.000đ/m3

- Vận chuyển đất đá để đắp từ bãi thải, mỏ đất, cự ly 5Km: 35.000đ/m3

§iÒu 4 : t¹m øng vµ thanh to¸n

4.1 T¹m øng:

- Bªn A t¹m øng cho Bªn B sau khi Bªn B tập kết đủ thiết bị đến công trường, bao gồm 3 máy xúc PC300, 2 máy uỉ, 2 lu rung, 10 xe ben 20T; sè tiÒn 500.000.000® (N¨m tr¨m triÖu ®ång).

- T¹m øng dÇu, tiÒn ¨n: theo nhu cÇu thùc tÕ phôc vô thi c«ng t¹i c«ng tr×nh.

4.2 Thanh to¸n: C¨n cø vµo khèi l­îng Bªn B ®­îc Chñ ®Çu t­ nghiÖm thu, thanh to¸n. Bªn A sÏ thanh to¸n cho theo ®óng tû lÖ bªn A ®­îc thanh to¸n.

4.3 H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n 100% qua Ng©n hµng.4.4 §ång tiÒn thanh to¸n: ViÖt Nam ®ång.

§iÒu 5 : quyÒn vµ Tr¸ch nhiÖm cña bªn a

  1. Bµn giao mÆt b»ng c«ng tr×nh, cung cÊp hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Ó Bªn B thùc hiÖn c«ng viÖc theo hîp ®ång ®· ký kÕt.

  2. Cö c¸n bé kü thuËt th­êng xuyªn cã mÆt t¹i c«ng tr­êng ®Ó ®«n ®èc gi¸m s¸t, kiÓm tra chÊt l­îng, kü thuËt vµ khèi l­îng thi c«ng, cïng Bªn B x¸c nhËn nh÷ng khèi l­îng sai kh¸c gi÷a thiÕt kÕ vµ thùc tÕ thi c«ng t¹i hiÖn tr­êng.

  3. Th«ng b¸o cho Bªn B kÞp thêi nÕu cã thay ®æi thiÕt kÕ hay nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng.

  4. KÕt hîp víi Bªn B gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc trong suèt thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång.

  5. TriÓn khai viÖc giao ban hµng kú ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi t×nh huèng t¹i c«ng tr­êng vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng còng nh­ tiÕn ®é c«ng tr×nh.

- Cung cÊp b¶n vÏ, khèi l­îng c«ng viÖc vµ tiÕn ®é thi c«ng cho bªn B tr­íc 02 ngµy.

§iÒu 6 : quyÒn vµ Tr¸ch nhiÖm cña bªn B

  1. NhËn hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan do Bªn A cung cÊp ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc theo hîp ®ång ®· ký kÕt.

  2. TËp kÕt m¸y mãc thiÕt bÞ theo ®óng tiÕn ®é ®­îc nªu t¹i môc 2.2 cña §iÒu 2.

  3. ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng x©y l¾p c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh tr­íc Bªn A, Chñ ®Çu t­ vµ tr­íc ph¸p luËt Nhµ n­íc. B¶o ®¶m thi c«ng theo quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng, yªu cÇu vÒ kü thuËt theo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng ®­îc phª duyÖt, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m, tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.

  4. ChÞu sù gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång cña Bªn A vµ Chñ ®Çu t­ còng nh­ tu©n theo nh÷ng chØ dÉn cña Chñ ®Çu t­ trong suèt thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc.

  5. ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c néi quy, quy ®Þnh cña Chñ ®Çu t­ vµ Bªn A khi lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng. Thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh vÒ an ninh trËt tù, vÖ sinh mét tr­êng, phßng chèng ch¸y næ theo qui ®Þnh cña Dù ¸n. Tr­êng hîp Bªn B vi ph¹m c¸c néi dung nªn trªn th× Bªn B ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt Nhµ n­íc, Chñ ®Çu t­ dù ¸n vµ Bªn A.

  6. Tù chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý con ng­êi cña Bªn B trong suèt thêi gian thi c«ng vµ sinh ho¹t t¹i c«ng tr­êng.

  7. Tù tæ chøc lùc l­îng thi c«ng, m¸y mãc thiÕt bÞ cña m×nh ®¶m b¶o chÊt l­îng kü thuËt, tiÕn ®é thi c«ng mµ bªn A yªu cÇu. Lu«n lu«n ®¶m b¶o ®ñ lùc l­îng nh©n c«ng trªn c«ng tr­êng ®¸p øng tiÕn ®é khi cÇn thiÕt cña bªn A.

  8. Cung cÊp danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n cña Bªn B tham gia thùc hiÖn c«ng viÖc trªn c«ng tr­êng ®Ó Bªn A ®¨ng ký víi Chñ ®Çu t­ dù ¸n vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång.

  9. ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ vµ b¶o qu¶n c¸c vËt t­, thiÕt bÞ cña Bªn B t¹i c«ng tr­êng. Cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n thiÕt bÞ vËt t­ bªn A giao t¹i c«ng tr­êng (nÕu cã). Tr­êng hîp x¶y ra mÊt m¸t ph¶i båi hoµn, tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc mang bÊt kú lo¹i thiÕt bÞ vËt t­ nµo ra khái c«ng tr­êng khi kh«ng cã ý kiÕn cña bªn A

  10. Trang bÞ cung cÊp ®Çy ®ñ thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n cña m×nh theo yªu cÇu cña bªn A vµ Chñ ®Çu t­ dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc.

  11. H­íng dÉn vµ tæ chøc häc néi qui vÒ an toµn lao ®éng cho con ng­êi cña Bªn B tham gia thi c«ng trªn c«ng tr­êng theo quy ®Þnh cña dù ¸n ®Ó mäi ng­êi biÕt vµ chÊp hµnh. ë nh÷ng vÞ trÝ nguy hiÓm trªn c«ng tr­êng ph¶i bè trÝ, h­íng dÉn, c¶nh b¸o ®Ò phßng tai n¹n theo qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng.

  12. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n d­íi sù chØ huy cña m×nh trªn c«ng tr­êng vµ ph¶i chÞu mäi chi phÝ b¶o hiÓm x· héi, c¸c chi phÝ kh¸c cho ng­êi lao ®éng. Tr­êng hîp ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng th× bªn B ph¶i chÞu mäi phÝ tæn vµ tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan ph¸p luËt Nhµ n­íc.

  13. Bªn B ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t c«ng t¸c an toµn lao ®éng trªn c«ng tr­êng theo ®óng ph¹m vi, tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn cña m×nh. Khi ph¸t hiÖn cã vi ph¹m vÒ an toµn lao ®éng th× ph¶i ®×nh chØ thi c«ng x©y dùng. Ng­êi ®Ó x¶y ra vi ph¹m vÒ an toµn ®éng thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt Nhµ n­íc.

  14. Khi cã sù cè vÒ an toµn lao ®éng, Bªn B cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc xö lý vµ b¸o c¸o Bªn A vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ an toµn lao ®éng theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt, ®ång thêi Bªn B ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc vµ båi th­êng toµn bé thiÖt h¹i do Bªn B kh«ng ®¶m b¶o an toµn lao ®éng g©y ra.

  15. Cam kÕt sÏ thùc hiÖn hîp ®ång, hoµn thµnh c«ng viÖc trong hîp ®ång nµy (kÓ c¶ khèi l­îng ph¸t sinh nÕu cã), b¶o hµnh c«ng viÖc thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu kho¶n trong cña hîp ®ång. §¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, chÊt l­îng, an toµn thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh cña Ph¸p luËt Nhµ n­íc.

  16. Kh«ng ®­îc tù ý chuyÓn mét phÇn hay toµn bé c«ng viÖc cho bÊt kú Bªn thø 3 nµo kh¸c mµ kh«ng ®­îc sù chÊp thuËn cña Bªn A.

  17. Bªn B cã tr¸ch nhiÖm hîp t¸c chÆt chÏ, hiÖu qu¶ víi c¸c Bªn kh¸c thi c«ng trªn c«ng tr­êng. Ghi nhËt ký thi c«ng, lËp tiÕn ®é thi c«ng, b¸o c¸o tiÕn ®é c«ng viÖc thùc hiÖn hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng cho Bªn A vµ Chñ ®Çu t­ theo qui ®Þnh cña Dù ¸n.

  18. Th­êng xuyªn phèi hîp, b¸o c¸o Bªn A vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn còng nh­ c¸c vÊn ®Ò v­íng m¾c ph¸t sinh ®Ó c¸c Bªn kÞp thêi gi¶i quyÕt.

§iÒu 7 : TH¦ëNG PH¹T HîP §åNG

  1. Bªn B cam kÕt thùc hiÖn toµn bé khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc qui ®Þnh t¹i hîp ®ång nµy theo ®óng tiÕn ®é t¹i §iÒu 2 cña hîp ®ång. Trong tr­êng hîp ®Õn thêi h¹n hoµn thµnh theo hîp ®ång mµ Bªn B vÉn ch­a thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc hoÆc kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng thi c«ng x©y l¾p th× Bªn B sÏ ®ång ý chÊp nhËn chÞu ph¹t cho Bªn A theo ®óng møc ph¹t mµ Chñ ®Çu t­ ph¹t Bªn A. Tuy nhiªn trong mçi tr­êng hîp nªu trªn Bªn A vÉn cã quyÒn ph¹t thªm Bªn B víi møc ph¹t kh«ng qu¸ 12% (m­êi hai phÇn tr¨m) tæng gi¸ trÞ hîp ®ång.

  2. Trong tr­êng hîp Bªn B kh«ng thùc hiÖn viÖc t©p trung m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng theo tiÕn ®é qui ®Þnh t¹i môc 2.2 §iÒu 2 cña hîp ®ång, th× Bªn A cã quyÒn ®¬n ph­¬ng chÊm døt hîp ®ång vµ giao toµn bé khèi l­îng c«ng viÖc t¹i hîp ®ång nµy cho Bªn thø ba thùc hiÖn tæ chøc thi c«ng.

§iÒu 8: GI¶I QUYÕT TRANH CHÊP

  1. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång, nÕu cã khã kh¨n hoÆc v­íng m¾c, c¸c bªn sÏ th«ng b¸o kÞp thêi b»ng v¨n b¶n ®Ó cïng nhau bµn b¹c vµ gi¶i quyÕt.

  2. Trong tr­êng hîp kh«ng gi¶i quyÕt b»ng th­¬ng l­îng th× mäi tranh chÊp liªn quan ®Õn Hîp ®ång nµy sÏ ®­îc gi¶i quyÕt t¹i Tßa ¸n kinh tÕ TP Hµ Néi theo luËt ®Þnh. QuyÕt ®Þnh cña Toµ lµ c¬ së ®Ó hai bªn thùc hiÖn.

- ChÊp hµnh néi qui quy ®Þnh vµ sù ®iÒu hµnh tiÕn ®é cña bªn A trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an ninh trËt tù, an toµn vÖ sinh trong khu vùc c«ng tr­êng

- §¨ng ký víi bªn A danh s¸ch CBCNV vµ thiÕt bÞ thi c«ng trªn c«ng tr­êng ®Ó bªn A cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký víi ban qu¶n lý vµ lµm thÎ ra vµo c«ng tr­êng theo qui ®Þnh cña Ban qu¶n lý.

§iÒu 7 : Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång.

- NÕu bªn A kh«ng ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn cho bªn B thi c«ng (trõ lý do bÊt kh¶ kh¸ng nh­ : m­a, b·o...) th× bªn A chÞu ph¹t møc 1.000.000 ®ång cho 01 ngµy/mét dµn m¸y ®ãng cäc nh­ng kh«ng qu¸ 10 ngµy.

- NÕu Bªn A chËm thanh to¸n cho bªn B th× bªn A ph¶i chÞu l·i suÊt ng©n hµng trªn sè tiÒn tr¶ chËm.

- NÕu bªn B kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch trong th¸ng th× bªn A cã quyÒn kh«ng nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh trong th¸ng hoÆc chØ thanh to¸n 70% gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh.- NÕu bªn B thi c«ng chËm so víi tiÕn ®é yªu cÇu cña bªn A (trõ lý do bÊt kh¶ kh¸ng nh­: m­a ,b·o...) th× bªn B chÞu ph¹t møc 1.000.000 ®/ngµy chËm nh­ng kh«ng qu¸ 10 ngµy.

§iÒu 9: §iÒu kho¶n kh¸c

  1. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hîp ®ång. NÕu mét bªn ®¬n ph­¬ng thay ®æi hîp ®ång th× ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt.

  2. Hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ ®­îc lËp thµnh 04 (bèn) b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau. Mçi bªn gi÷ 02 (hai) b¶n.®¹i diÖn bªn a

®¹i diÖn bªn B


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương