Restructuring and business evaluationtải về 81.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.10.2016
Kích81.43 Kb.


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MSMH

Tên môn học

Số tín chỉ

TC305DV01

TÁI CẤU TRÚC VÀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

3

RESTRUCTURING AND BUSINESS EVALUATION


Sử dụng kể từ học kỳ: …. năm học …… theo quyết định số …… ngày …..….


 1. Quy cách môn học:

Số tiết

Số tiết phòng học

Tổng số tiết

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Đi thực tế

Tự học

Phòng lý thuyết

Phòng thực hành

Đi thực tế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

45

45

0

0

0

90

45

0

0

(1) = (2) + (3) + (4) + (5) = (7) + (8) + (9)


 1. Liên hệ với môn học khác và điều kiện học môn học:

  Liên hệ

  Mã số môn học

  Tên môn học

  Môn tiên quyết:

  1.

  TC302DV01

  Phân tích báo cáo tài chính

  Môn học trước:

  1
 1. Tóm tắt nội dung môn học  Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp,các phương pháp phòg thủ chống thâu tóm, sự cần thiết của tái cấu trúc doanh nghiệp, các khái niệm và qui trình thực hiện M&A. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức về soát xét tài chính, các phương pháp định giá doanh nghiệp và các chính sách liên quan đến thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp

 1. Mục tiêu của môn học:

Stt

Mục tiêu của môn học

1

Trình bày những thuật ngữ chủ yếu và những lý do quan trọng của việc hợp nhất và sáp nhập

2

Mô tả những lý do chiến lược của việc M&A

3

Áp dụng các phương pháp phân tích và định giá công ty mục tiêu

4

Xây dựng và quản lý quá trình thực hiện việc hợp nhất

5

Xây dựng và quản lý đội ngũ thực hiện việc hợp nhất
 1. Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt

Kết quả đạt được

1

Nêu mục đích của M&A

2

Giải thích lý do chiến lược của hoạt động M&A

3

Trình bày các phương pháp định giá, chiến lược hợp nhất, sáp nhập và các phương pháp soát xét tài chính

4

Xây dựng chiến lược thực hiện và tích hợp doanh nghiệp sau hợp nhất
 1. Phương thức tiến hành môn học:
Loại hình phòng

Số tiết

1

Phòng lý thuyết

45

2

Phòng thực hành máy tính

0
Tổng cộng
Yêu cầu :

+ Ngôn ngữ sử dụng giảng dạy, học tập: (tiếng Việt/tiếng Anh, …)

+ Các yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia môn học: ………..

+ Cách tổ chức giảng dạy môn học:
STT

Cách tổ chức giảng dạy

Mô tả ngắn gọn

Số tiết

Sĩ số SV tối đa

1

Giảng trên lớp (lecture)
42
2

Chia nhóm (group work) thảo luận/bài tập/thực hành


3

Đi thực tế, thực địa


4

…….

 1. Tài liệu học tập:

  1. Tài liệu bắt buộc: Alexander Roberts et al. (2007), Merger and Acquisition, Edinburgh Business School, Watt University, United Kingdom
  1. Tài liệu không bắt buộc (tham khảo): Reference

- Chandrashekar Krishnamurti, Vishwanath S.R, (2008), Mergers, Acquisitions and corporate restructuring, SAGE Publication Inc, USA

- J. Fred weston et a. (2001) Mergers and Acquisitions, McGraw-Hill, New York

 1. Phần mềm sử dụng:không
 1. Đánh giá kết quả học tập môn học:

1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tậpThành phần

Thời lượng

Tóm tắt biện pháp đánh giá

Trọng số

Thời điểm

Kiểm tra lần 1
Tham gia tích cực và làm bài tập trong lớp

20%

Tuần 1- tuần 14

Kiểm tra giữa kỳ

60 phút

Tự luận và trắc nghiệm

30%

Tuần 8

Thi cuối học kỳ

90 phút

Tự luận và trắc nghiệm

50%

Theo lịch phòng đào tạo

Tổng

100%
Học kỳ phụ kiểm tra tại lớp ( không tập trung )3. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity)

Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạo của một trường đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu luôn được chú trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiện những điều sau:  1. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân: Những bài tập hoặc bài kiểm tra cá nhân nhằm đánh giá khả năng của từng sinh viên. Sinh viên phải tự mình thực hiện những bài tập này; không được nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Sinh viên cũng không được phép giúp đỡ bạn khác trong lớp nếu không được sự đồng ý của giảng viên. Đối với bài kiểm tra (cả tại lớp và tự làm ở nhà), sinh viên không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào.

  2. Không đạo văn: Đạo văn (plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù hợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn nếu:

 1. Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp.

 2. Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác.

 3. Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có trích dẫn phù hợp.

 4. Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau.

  1. Có trách nhiệm trong làm việc nhóm: Các hoạt động nhóm, bài tập nhóm, hay báo cáo nhóm vẫn phải thể hiện sự đóng góp của cá nhân ở những vai trò khác nhau. Báo cáo cuối kỳ của sinh viên nên có phần ghi nhận những đóng góp cá nhân này. 

Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm nào (kể cả sau khi điểm đã được công bố hoặc kết thúc môn học) đều sẽ dẫn đến điểm 0 đối với phần kiểm tra tương ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ môn học tùy vào mức độ. (tham khảo Chính sách Phòng tránh Đạo văn tại: http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranh-dao-van). Để nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích sinh viên báo cáo cho giảng viên và Trưởng Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết được. 1. Phân công giảng dạy:

  STT

  Họ và tên

  Email, Điện thoại,
  Phòng làm việc


  Lịch tiếp SV

  Vị trí giảng dạy

  1

  Ngô Hữu Hùng

  hung.ngohuu@hoasen.edu.vn
  GV chính

 2. Kế hoạch giảng dạy:

  Đối với học kỳ chính: 1 buổi/tuần

  Đối với học kỳ phụ: 2 buổi /tuầnTuần/Buổi

Tựa đề bài giảng

Tài liệu bắt buộc /tham khảo

Công việc sinh viên phải hoàn thành
Phần 1:1

Giới thiệu hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Module 1
2

Tập trung chiến lược + bài tập

Module 2
3

4

Tại sao việc hợp nhấp lại thất bại

Module 3
5
6

Định giá + bài tập

Module 4
7
8

Ôn tập + Thi giữa kỳ9

Soát xét tài chính + bài tập

Module 6
10
11

Thực hiện hợp nhất + bài tập

Module 7
12/
13

Quản trị dự án như một công cụ quản lý quá trình thực hiện

Module 8
14
15

Ôn tập
Lưu ý :

Môn học được thiết kế dự kiến sẽ có 1 Báo cáo viên báo cáo thực tế từ doanh nghiệp hoặc sinh viên tham dự Hội thảo trong quá trình học.


: sites -> default -> files -> 2013
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
2013 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
2013 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 57/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Mẫu đề cương môn học dạy bằng tiếng Việt ĐỀ CƯƠng môn họC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương