Receipt for renting of property



tải về 13.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích13.6 Kb.

Receipt for renting of property


The lessor (party A):

Mr. Cu Thanh Giang

ID card: 011644253

date of issued: 11/12/2013

Who is the legal owner of apartment No. 400 at No. 99 Truc Bach, Ba Dinh, Ha Noi.

The lessor has received the rental charges for the renting of the above property from:



The lessee (party B):

Mr.: Patrik Walter

Nationality:

Passport number:

Date of issued:

Total paid Amount: US$

(Inword: )

This money is the rental charges for: 02 months, be calculated from / /2014 to / / 2015

This receipt is made in to 02 originals (in English & in Vietnamese) with the same content and legal value. Each party keeps 01 original.

This receipt is fully understood or interpreted by the lessor and the Lessee.


Ha Noi, Dated Oct. 2014


The lessor

The lessee


Cu Thanh Giang

GiẤY biên nhẬn trẢ tiỀn thuê nhà

Bên cho thuê (Bên A)

Ông: Cù Thành Giang

Số CMT: 011644253

cấp ngày: 11/12/2013

Là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ số 400, số nhà 99 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Bên cho thuê đã nhận số tiền cho thuê căn hộ nói trên của



Bên Thuê nhà (bên B)

Ông: Patrik Walter

Quốc tịch:

Số passport:

Cấp ngày:

Tổng số tiền trả: US$

(Bằng chữ: nghìn trăm đô la Mỹ)

Số tiền thuê này được trả cho thời gian thuê nhà 02 tháng, tính từ ngày / /2014 đến / /2015.

Giấy biên nhận này được lập thành 02 bản gốc (Bằng tiếng Việt và tiếng Anh) có cùng nội dung và hiệu lực pháp lý. Mỗi bên giữ 01 bản gốc.

Nội dung của giấy biên nhận này đã được hay bên hiểu rõ hoặc đã được dịch để hai bên hiểu rõ


Hà nội, ngày tháng 10 năm 2014

Bên cho thuê Bên Thuê Nhà

Cù Thành Giang

: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương