QuyếT ĐỊnh v/v Phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2014 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 11.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích11.58 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNGSố: 2352 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2014
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra;

Thực hiện Công văn số 2046/TTCP-V.III và Kế hoạch số 2047/KH-TTCP ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thanh tra chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 493/TT-TTr ngày 22/9/2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2014 nội dung: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại 21/25 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Danh sách do Thanh tra Chính phủ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất tại Kế hoạch số 2047/KH-TTCP ngày 29 tháng 8 năm 2014. (có danh sách kèm theo)

Điều 2.

1. Giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì cùng với các Sở, ngành: Lao động - Thương binh & xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Liên Đoàn Lao động tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh để tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại 21/25 Doanh nghiệp nêu trên.

2. Nội dung, đối tượng, phương pháp, thời kỳ, thời gian thanh tra theo đúng Kế hoạch số 2047/KH-TTCP ngày 29 tháng 8 năm 2014 và Đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

3. Kết thúc thanh tra, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ, thời gian xong trước ngày 10/12/2014.Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động - Thương binh & xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Liên Đoàn Lao động tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Giám đốc các Doanh nghiệp có tên theo danh sách tại Điều 1; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: - Thanh tra Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy; Để b/c

- Thường trực HĐND tỉnh;

- LĐUBND tỉnh;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Như Điều 3;- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Mạnh Hiển: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương