QuyếT ĐỊnh v/v: Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởngtải về 7.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.64 Kb.
BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 525/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng.
BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ- CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng”; Hướng dẫn số 56/TĐKT-HD-V1 ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Thi đua - Khen thưởng” của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Thi đua -Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc sở Bưu chính, viễn thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, các Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Hội đồng TĐKTTW (B/c);

- Ban TĐKT TW (P.h);

- BCS Đảng Bộ BCVT;

- Công đoàn BĐVN;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Lưu VP, VT.Đỗ Trung TáCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương