QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự chủ TỊch uỷ ban nhân dân thị XÃ BỈm sơNtải về 9.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.53 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ BỈM SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2732/QĐ-UBND Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2011.QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

Căn cứ Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn một số điều của Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

Xét Tờ trình số 833/CABS ngày 13/11/2011 của Công an Thị xã Bỉm Sơn, về việc định giá: 01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA Gravita biển kiểm soát 36T1-1117 đã qua sử dụng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- KH,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản 01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA Gravita biển kiểm soát 36T1-1117 đã qua sử dụng, trong vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ngày 12/10/2011, tại khu phố 4 phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, để phục vụ trong tố tụng hình sự gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Chủ tịch Hội đồng: Bà Vũ Thị Ước - P.Trưởng phòng Tài chính- KH.

Các uỷ viên:

Ông Phạm Trung Trực, Phó Trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Bỉm Sơn.

Ông Hoàng Xuân Hoè, Chuyên viên phòng Tài chính - KH.

UBND Thị xã mời:

Đại diện Viện Kiểm sát Thị xã Bỉm Sơn tham gia làm thành viên Hội đồng.Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ: Kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng, định giá tài sản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng Công an thị xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 1 QĐ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch TX( B/C);

- Lưu: VP.Tống Thanh Bình( đã ký)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương