QuyếT ĐỊnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2007-2009 cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Lao động-Thương binh và Xã hộitải về 32.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích32.73 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HÒA BÌNH

–––


Số:1623/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

Hßa B×nh, ngµy12 th¸ng 7 n¨m 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

giai đoạn 2007-2009 cho đơn vị sự nghiệp công lập

thuộc Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính tại Thông t­ư số 71/2006/TT-BTC ngày 09-8-2006;

Căn cứ Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 18-12-2006 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà n­ước năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 624 LĐTB&XH-TCKT ngày 05-7-2007,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy chế tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên cho Trường trung cấp nghề thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giai đoạn 2007-2009.

Điều 2. Kinh phí ngân sách nhà n­ước cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên cho đơn vị là 2.120.000.000 đồng (hai tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng). Số kinh phí này hàng năm đ­ược tăng thêm theo tỷ lệ do Thủ t­ướng Chính phủ quyết định.

(Có biểu chi tiết đính kèm)Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội và Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề căn cứ Quyết định thi hành./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHQu¸ch ThÕ Hïngtæng hîp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cña tr­­êng trung cÊp nghÒ n¨m 2007

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:1623/Q§-UBND ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2007 cña Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh )

§¬n vÞ: 1.000 ®ång

TT

Tªn ®¬n vÞ

Tæng sè ®¬n vÞ sù nghiÖp

Dù to¸n thu sù nghiÖp

Dù to¸n chi th­­êng xuyªn

Ng©n s¸ch NN cÊp chi TX

Tæng sè

PhÝ, lÖ phÝ

Thu DV

Thu SNkh¸c

Tæng sè

Chi TX phôc vô nhiÖm vô ®­îc giao

Chi phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ

Chi ho¹t ®éng dÞch vô

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7-3

1

Tr­­êng trung cÊp nghÒ

1

450,000

104,000

346,000

-

2,570,000

2,120,000

104,000

346,000

2,120,000

 

Tæng sè

1

450,000

104,000

346,000

-

2,570,000

2,120,000

104,000

346,000

2,120,000

Uû ban nh©n d©n tØnh Hoµ B×nh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương