QuyếT ĐỊnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016tải về 13.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích13.69 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 395 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016


và quyết toán ngân sách địa phương năm 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết 132/2015/NQ-HĐND15; Nghị quyết 133/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016; Phê chuẩn quyết toán NSĐP tỉnh Hải Dương năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Văn bản số 39/CV-STC ngày 07/01/2016,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016; Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- TT Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các VP: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Toà án nhân dân tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VP, Thư (20b).


TM. UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Dương Thái
: ChinhQuyen
ChinhQuyen -> PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
ChinhQuyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
ChinhQuyen -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở CÔng thưƠNG
ChinhQuyen -> THÔng báO Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
ChinhQuyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
ChinhQuyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
ChinhQuyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
ChinhQuyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
ChinhQuyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ChinhQuyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương