Quyết định số 02/2010/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Namtải về 7.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.86 Kb.


Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao các tổ chức công chứng thực hiện việc công chứng các hợp đồng, giao dịch của các tổ chức trên địa bàn tỉnh; các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Phủ Lý và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định.

Tại các huyện khác thì các cá nhân, hộ gia đình khi tham gia hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2010 và thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, các tổ chức công chứng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương