QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnhtải về 7.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.31 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 655 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 1995


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc nâng bậc lương cho công chức; viên chức

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 09/TCCP-VC ngày 9 tháng 1 năm 1995 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn nâng bậc lương năm 1994 cho công chức; viên chức Nhà nước;

- Xét đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức Chính quyền tỉnhQUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh

- Thuộc Vănphòng Sở Y tế Hà Tĩnh

Tên ngạch công chức: Chuyên viên chính

Mã số: 01.002

Từ bậc: 5, hệ số 4.47

Lên bậc 6, hệ số 4.75Điều 2. - Mức lương mới được hưởng từ ngày 01/12/1994.

Điều 3 - Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông bà có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận

- Như điều 3

- Lưu


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

K/T CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Táo

: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương